ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА» ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ВИДІВ

Ключові слова: фінансові посередники, інвестиційна діяльність, банківський сектор, кредитування

Анотація

Стаття присвячена формалізації категоріального апарату таких суб’єктів економіки, як фінансові посередники. Доведено проблематику інтерпретації даного поняття у зв’язку з відсутністю уніфікованого визначення терміну серед вітчизняних та закордонних науковців, а також у нормативних документах України. Проведено аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення та порівняння підходів зарубіжних та вітчизняних авторів щодо сутності, визначення та видів фінансових посередників. Зокрема, виокремлено інструментальний, інституціональний, функціональний та сутнісний підходи щодо визначення досліджуваного поняття. Авторами узагальнено, що більшість науковців підтримують функціональний та сутнісний підходи. Критичний аналіз наукової літератури дозволив здійснити авторську формалізацію класифікаційних ознак фінансових посередників за такими напрямками: приналежність до сектору економіки, види фінансових послуг та діяльності, географія, форма акумулювання фондів.

Посилання

Redish A. The evolution of financial intermediation: Evidence from 19th-century Ontario microdata. Canadian Journal of Economics. 2015. Vol. 48. Issue 3. 963-987.

Zapodeanu D., Popa D. The financial intermediaries, a real danger for banks? Annals of Faculty of Economics. 2008. Vol. 3. Issue 1. 901-904.

Mayowa A. Theory of financial intermediation. Financial markets and institutions. 2020. Vol. 2. Issue 2.

Bossone B. What Makes Banks Special? A Study of Banking, Finance, and Economic Development. Policy Research Working Paper. 2000. No 2408.

Chen J. Financial Intermediary. Investopedia. 2019. URL: investopedia.com.

Gorton G., Winton A. Financial intermediation. NBER working paper series. 2002. No 8928.

Franklin A. Presidential Address: Do Financial Institutions Matter? Wharton Financial Institutions Center Working Paper. 2001. No. 01-04.

Adrian T., Shin H. Chapter 12 - Financial Intermediaries and Monetary Economics. Handbook of Monetary Economics. 2010. Vol. 3. 601-650.

Golikov D. Financial intermediary in monetary economics: an excerpt. Macroeconomics. 2005. Retrieved from: https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpma/0510018.html.

The OECD Glossary of Statistical Terms. URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=970.

Law J. A Dictionary of Business and Management. Oxford University Press. 2009. http://doi:org/10.1093/acref/9780199234899.001.0001.

Школьник І.О. Фінансові посередники та їх роль у розвитку фінансового ринку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи. 2007. Вип. 22. C. 272-281.

Волощенко Л.М., Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку. Економічний простір. 2009. № 21. С. 199-205.

Помогаева Е. А. О. Модифікації функцій фінансового посередництва. Вісник ХГАЕП. 2010. №1(46). С. 21–28.

Доценко І.О., Думарецька К.В. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Соціум. Наука. Культурa. 2014. URL: http://intkonf.org/dotsenko-io-dumaretska-kv-sutnist-ta-rol-finansovih-poserednikiv-na-rinku-finansovih-poslug-ukrayini/.

Ткаченко Н. В. Концепти сучасних уявлень про економічну природу фінансового посередництва. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2016. № 2(30). С. 103–108.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 06.02.2003. № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.

European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/eaec/intermediaries/html/index.en.html.

Raymond W. Goldsmith. Financial Intermediaries in the American Economy since 1900. Princeton University Press. 1958. URL: https://www.nber.org/books-and-chapters/financial-intermediaries-american-economy-1900.

Faure A. Financial Institutions: An introduction. 1st edition. 2015.

Prachi M. Financial Intermediaries. The investors book. 2019. URL: https://theinvestorsbook.com/financial-intermediaries.html.

Borad S. Financial Intermediaries – Meaning, Functions, and Importance. Efinance Management. 2019. URL: https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/financial-intermediaries.

Agarwal P. Financial Intermediaries. Intelligent Economist. 2019. URL: intelligenteconomist.com.

Whiteside E. 5 Types Of Financial Intermediaries. Top Accounting Degrees. 2019. URL: topaccountingdegrees.org.

Redish, A. (2015). The evolution of financial intermediation: Evidence from 19th-century Ontario microdata. Canadian Journal of Economics. 48 (3), 963-987. http://doi:org/10.1111/caje.12165.

Zapodeanu, D., & Popa, D. (2008). The financial intermediaries, a real danger for banks? Annals of Faculty of Economics. 3(1), 901-904. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/46533400_THE_FINANCIAL_INTERMEDIARIES_A_REAL_DANGER_FOR_BANKS.

Mayowa, A. (2020). Theory of financial intermediation. Financial markets and institutions. 2 (2). http://doi:org/10.13140/RG.2.2.14727.83365.

Bossone, B. (2000). What Makes Banks Special? A Study of Banking, Finance, and Economic Development. Policy Research Working Paper. 2408. Retrieved from: http://surl.li/aeevy.

Chen J. (2019). Financial Intermediary. Investopedia. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/f/financialintermediary.asp.

Gorton, G. & Winton, A. (2002). Financial intermediation. NBER working paper series. 8928. http://doi:org/10.3386/w8928.

Franklin, A. (2001). Presidential Address: Do Financial Institutions Matter? Wharton Financial Institutions Center Working Paper. 01-04. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=259492.

Adrian, T. & Shin, H. (2010). Chapter 12 - Financial Intermediaries and Monetary Economics. Handbook of Monetary Economics. 3, 601-650. http://doi:org/10.1016/B978-0-444-53238-1.00012-0.

Golikov, D. (2005). Financial intermediary in monetary economics: an excerpt. Macroeconomics. Retrieved from: https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpma/0510018.html.

The OECD Glossary of Statistical Terms. Retrieved from: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=970.

Law, J. (2009). A Dictionary of Business and Management. Oxford University Press. http://doi:org/10.1093/acref/9780199234899.001.0001.

Shkolnyk I. (2007). Finansovi poserednyky ta yikh rol u rozvytku finansovoho rynku [Financial intermediaries and their role in the development of the financial market]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy - Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine. 22, 272-281. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/54828/5/Shkolnyk_Finansovi_poserednyky.pdf.

Voloshchenko, L. (2009). Aktualni problemy rozvytku poserednytstva na finansovomu rynku [Current problems of financial intermediation development in the financial market]. Ekonomichnyi prostir - Economic space. 21, 199-205.

Pomohaeva, E. (2010). Modyfikatsii funktsii finansovoho poserednytstva [Modifications of financial intermediation functions]. Visnyk KhHAEP - Bulletin of the KhGAEP. 1(46), 21–28. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/o-modifikatsii-funktsiy-finansovyh-posrednikov/viewer.

Dotsenko, I. & Dumaretska, K. (2014). SUTNIST TA ROL FINANSOVYKh POSEREDNYKIV NA RYNKU FINANSOVYKh POSLUH UKRAINY. [ESSENCE AND ROLE OF FINANCIAL INTERMEDIARIES IN THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES OF UKRAINE]. Sotsium. Nauka. Kultura - Society. Science. Culture. Retrieved from: http://intkonf.org/dotsenko-io-dumaretska-kv-sutnist-ta-rol-finansovih-poserednikiv-na-rinku-finansovih-poslug-ukrayini/.

Tkachenko, N. (2016). Kontsepty suchasnykh uiavlen pro ekonomichnu pryrodu finansovoho poserednytstva [Concepts of modern ideas about the economic nature of financial intermediation.]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia - Scientific notes of the National University "Ostroh Academy. 2(30), 103–108. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2016_2_20.

Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh: Zakon Ukrainy vid 06.02.2003. № 2664-III [Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh: Zakon Ukrainy vid 06.02.2003. № 2664-III.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.

Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 18.09.91. № 1560-XII [Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 18.09.91. № 1560-XII]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.

European Central Bank. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/mopo/eaec/intermediaries/html/index.en.html.

Raymond, W. (1958). Financial Intermediaries in the American Economy since 1900. Princeton University Press. Retrieved from: https://www.nber.org/books-and-chapters/financial-intermediaries-american-economy-1900.

Faure, A. (2015). Financial Institutions: An introduction. 1st edition. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/273453091_Financial_Institutions_An_Introduction.

Prachi, M. (2019). Financial Intermediaries. The investors book. Retrieved from: https://theinvestorsbook.com/financial-intermediaries.html.

Borad, S. (2019). Financial Intermediaries – Meaning, Functions, and Importance. Efinance Management. Retrieved from: https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/financial-intermediaries.

Agarwal, P. (2019). Financial Intermediaries. Intelligent Economist. Retrieved from: intelligenteconomist.com.

Whiteside, E. (2019). 5 Types Of Financial Intermediaries. Top Accounting Degrees. Retrieved from: topaccountingdegrees.org.

Переглядів статті: 296
Завантажень PDF: 347
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Савченко, Т., Серпенінова, Ю., & Ярошина, А. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА» ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ВИДІВ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-31
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають