ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансові посередники, детінізація економіки, звіт про управління, управлінський облік, рентабельність активів банку, транспарентність

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам детінізації економіки, через запровадження нової форми річної звітності – Звіту про управління. Проведено аналіз нормативно-законодавчої бази, яка регулює процес подання Звіту про управління банків, зокрема, аналізуються підходи до формування аудиторського висновку за даним звітом. Досліджуються напрямки систематизації інформації та її зміст, а також проаналізовано мінімальні вимоги щодо розкриття даних у звіті. Проведено порівняльний аналіз звітів 15 українських банків за 2018-2019 рр. за допомогою бальної оцінки їх транспарентності. Проведено аналіз рентабельності активів банків з державною, приватною формою власності та з іноземним капіталом. Перевірено гіпотезу щодо існування прямої залежності між рівнем транспарентності та рентабельності банку.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1 / Переклад з англ. О. Л. Ольховікова [та ін.]. Київ : Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2010. 846 с.

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління : рекомендації, затверджені наказом Мінфіну України від 07.12.2018 р. № 982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18

Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 24.11.2011 р. № 373. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11

Безверхий К. В., Пантелєєв В. П. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2018. № 1–2. С. 37–46.

Новіченко Л. С. Актуальні питання формування Звіту про управління підприємством. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 258–264.

Царук Н. Г. Підготовка звіту про управління – новий виклик для бухгалтера. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 3–2. С. 120–125.

Сучасні тенденції обліку, аналізу й оподаткування в умовах євроінтеграції : монографія / за заг. ред. Т. Г. Савченко, І. М. Бурденко Суми : Сумський державний університет, 2020. 147 с.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999r. № 996. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh. Ch. 1 / Pereklad z anhl. O. L. Olkhovikova [ta in.]. Kyiv: Mizhnarodna federatsiia bukhhalteriv; Audytorska palata Ukrainy, 2010. 846 s. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Poriadku podannia finansovoi zvitnosti: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.02.2000 r. № 419. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text

Metodychni rekomendatsii zi skladannia zvitu pro upravlinnia: rekomendatsii, zatverdzheni nakazom Minfinu Ukrainy vid 07.12.2018 r. № 982. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18

Pro poriadok skladannia ta opryliudnennia finansovoi zvitnosti bankiv Ukrainy: instruktsiia, zatverdzhena postanovoiu Pravlinnia NBU vid 24.11.2011 r. № 373. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11

Bezverkhyi, K. V., Panteleev, V. P. (2018). Consolidated Management Report. Innovations in Managerial Reporting Practices. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit, 1–2, 37–46. (in Ukrainian)

Novichenko L. S. (2018). Aktulni pytannia formuvannia Zvitu pro upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomichnyi analiz. Ternopil. Tom 28. № 4. S. 258–264. (in Ukrainian)

Tsaruk N. H. (2019). Pidhotovka zvitu pro upravlinnia – novyi vyklyk dlia bukhhaltera. Biznes-navihator. Vyp. 3-2. S. 120–125. (in Ukrainian)

Suchasni tendentsii obliku, analizu y opodatkuvannia v umovakh yevrointehratsii: monohrafiia / za zah. red. T. H. Savchenko, I. M. Burdenko Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, 2020. 147 s.

Переглядів статті: 310
Завантажень PDF: 419
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Савченко, Т., Ярошина, А., & Касяненко, О. (2021). ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-32
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ