ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ COVID-19

  • Вікторія Трайно Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі https://orcid.org/0000-0002-4729-6860
Ключові слова: маркетинг, поведінка споживачів, споживач, потреби споживачів, пандемія COVID-19

Анотація

Пандемія COVID-19 вплинула на усі аспекти економічної діяльності. Не стала винятком і поведінка споживачів. Заходи по соціальному дистанціюванню, самоізоляція, карантин, прийняті в багатьох країнах, та інші чинники створили нові споживчі тенденції, які потребують деталізації. Метою статті є виявлення особливостей поведінки споживачів в умовах COVID-19. Зміни в умовах пандемії коронавірусу торкнулися структури та обсягів споживання, потреб населення і, відповідно, поведінки споживачів. У споживачів з’явилися схильність до накопичення, зменшення споживання «на ходу», зростання зацікавленості до товарів у великих упаковках, вони навчилися творчо та інноваційно імпровізувати. На якийсь час відбулося стирання меж між професійним і побутовим життям, оскільки споживач не завжди мав змогу зайти до магазину, магазин «прийшов до покупця». Споживачам довелося прийняти новітні технології, які полегшують роботу, навчання та споживання. Вони почали більше турбуватися про себе, своїх рідних, близьких та суспільство в цілому. Нарешті, державна політика також нав'язала нові звички споживання, особливо в громадських місцях.

Посилання

Алешина И. В. Поведение потребителей : учебник. М. : Экономистъ, 2006. 525 с.

Баліцька О. П. Моделювання поведінки споживачів як засіб обґрунтування маркетингових стратегій підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». К. : Європ. ун-т, 2010. 16 с.

Зозулев А. В. Поведение потребителей : учеб. пособие. К. : Знання, 2004. 364 с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. Компьютерное издательство «Диалектика», 2020. 752 с.

Окландер М. А., Жарська І. О. Поведінка споживача: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2014. 208 с.

Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 176 с.

Соломон Майкл Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке / пер. с англ. под ред. В. Е. Момота. СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2003. 784 с.

Статт Д. Психология потребителя / пер. с англ. С. Егорова, Б. Орлова. СПб. : Питер, 2003. 446 с. – (Серия «Практическая психология»).

Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге / пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. СПб. : Питер, 2001. 352 с. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

Шафалюк О. К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу. К. : КНЕУ, 2008. 300 с.

Энджел Дж. Ф., Блэкуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб. : Питер Ком, 2000. 759 с.

Aleshina I. V. (2006). Povedenie potrebiteley : uchebnik [Consumer Behavior]. M. : Ekonomist. 525 р. [in Russian].

Balicjka O. P. (2010). Modeljuvannja povedinky spozhyvachiv jak zasib obgruntuvannja marketynghovykh strateghij pidpryjemstv : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekonom. nauk : spec. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy (za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti)» [Modeling the behavior of those who live in the yak due to the development of marketing strategies of enterprises]. K. : Jevrop. un-t. 16 p. [in Ukrainian].

Zozulev A. V. (2004). Povedenie potrebiteley : ucheb. posobie [Consumer Behavior]. K. : Znannya,. 364 p. [in Ukrainian].

Kotler F., Armstrong G., Sonders Dzh., Vong V. ( 2020). Osnovy marketinga [Marketing Basics]. Kompyuternoe izdatelstvo «Dialektika». 752 p. [in Russian].

Oklander M. A., Zharsjka I. O. (2014). Povedinka spozhyvacha: navch. pos. [Consumer Behavior]. K.: Centr uchbovoji literatury. 208 p. [in Ukrainian].

Prokopenko O.V., Trojan M.Ju. (2008). Povedinka spozhyvachiv: navch. pos. [Consumer Behavior]. K.: Centr uchbovoji literatury. 176 p. [in Ukrainian].

Solomon Maykl R. (2003). Povedenie potrebitelya. Iskusstvo i nauka pobezhdat na rynke [Consumer Behavior. The art and science of winning the market] / per. s angl. pod red. V. Ye. Momota. SPb. : OOO «DiaSoftYuP». 784 p. [in Russian].

Statt D. (2003). Psikhologiya potrebitelya [Consumer psychology] / per. s angl. S. Yegorova, B. Orlova. SPb. : Piter. 446 p. – (Seriya «Prakticheskaya psikhologiya»). [in Russian].

Foksol G., Goldsmit R., Braun S. (2001). Psikhologiya potrebitelya v marketinge [Consumer psychology in marketing] / per. s angl. pod red. I. V. Andreevoy. SPb. : Piter. 352 p. – (Seriya «Marketing dlya professionalov»). [in Russian].

Shafaljuk O. K. (2008). Ghumanistychna koncepcija spozhyvacha v marketynghu [Humanistic concept of consumer in marketing]. K. : KNEU. 300 p. [in Ukrainian].

Endzhel Dzh. F., Blekuell R. D., Miniard P. U.(2000). Povedenie potrebiteley [Consumer Behavior]. SPb. : Piter Kom. 759 p. [in Russian].

Переглядів статті: 869
Завантажень PDF: 731
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Трайно, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-20
Розділ
МАРКЕТИНГ