МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

  • Яна Колешня Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4856-4898
  • Тетяна Савічева Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1934-1625
Ключові слова: маркетингова стратегія підприємства, інтернаціоналізація, міжнародний маркетинг

Анотація

У статті розглядається процес створення маркетингової стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації. Описуються підходи до визначення терміну «інтернаціоналізація» та визначаються його відмінності від глобалізації. Розглянуто процес міжнародного розвитку. Подано підходи до трактування міжнародного маркетингу. Описано відмінності міжнародного маркетингу від національного, звичайного маркетингу. Було проаналізовано думки та визначення декілька дослідників і зазначено 5 ключових відмінностей міжнародного маркетингу. Проаналізовано ключові детермінанти формування стратегії. Реалізація стратегії виступає дуже важливим етапом виходу підприємства на міжнародні ринки, проходить декілька фаз та залежить від багатьох факторів. Виділено рівні реалізації міжнародної маркетингової стратегії в залежності від фаз розвитку маркетингу за кордоном.

Посилання

Dicken P. Global shift: Transforming the World Economy. 3rd Edition. London : Paul Chapman Publishing, 1998. 512 р.

Економічна енциклопедія. У 3 т. Т. 1. / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Фролова Е. Д., Родионова И. А., Шишминцев М. Ю. Особенности интернационализации деятельности компаний в сфере профессиональных деловых услуг. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Экономика». 2012. № 2. С. 29–38 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izmereniya-internatsionalizatsii-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-usloviyah-globalizatsii/viewer (дата обращения: 25.05.2021)

Robbins Т., Shepherd W., McBride J. (Eds.) The Relativization of Societies: Modem Religion and Globalization. Cults, Culture, and the Law. Chicago. 1985

Ghauri P., Cateora P. International Marketing, 3rd revised edition. New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010. 728 p.

Алексунин В.А. Международный маркетинг : уч. пособие. 3-е изд. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. 160 с.

Матвейчук Л.И. Международный маркетинг : уч. пособие. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/Meshd_ma/page0011.asp (дата обращения: 25.05.2021)

Международные экономические отношения : Учебник для вузов / Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др.; под ред. Е.Ф. Жукова. Москва : ЮНИТИ-ДАНА. 2000. 485 с.

Лазарєва О.В. Міжнародний менеджмент : навч. посібник. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 188 с.

Співаковська Т. В. Формування міжнародної маркетингової стратегії. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1845 (дата звернення: 25.05.2021)

Dicken, P. (1998), Global shift: Transforming the World Economy, 3rd еd, Paul Chapman Publishing, London, UK.

Havrylyshyn, B. H. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Vydavnychyj tsentr “Akademiia”, vol. 1, Kyiv, Ukraine.

Frolova, E. D., Rodionova, I. A. and Shishmincev, M. Ju. (2012), “Features of the internationalization of companies in the field of professional business services”, Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija “Jekonomika”, vol. 2, pp. 29–38. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izmereniya-internatsionalizatsii-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-usloviyah-globalizatsii/viewer (accessed 25 May 2021).

Robbins, Т., Shepherd, W. and McBride, J. (1985), The Relativization of Societies: Modem Religion and Globalization, Cults, Culture, and the Law, Chicago, USA.

Ghauri, P. and Cateora, P. (2010), International Marketing, 3rd revised ed, McGraw-Hill Higher Education, New York, USA.

Aleksunin, V. A. (2005), Mezhdunarodnyj marketing [International Marketing], Izdatel'sko-torgovaja korporacija «Dashkov i K°», Moscow, Russia.

Matvejchuk, L.I. Mezhdunarodnyj marketing [International Marketing]. Available at: http://abc.vvsu.ru/Books/Meshd_ma/page0011.asp (accessed 25 May 2021).

Zhukov, E.F. et al. (2000), Mezhdunarodnye jekonomicheskie otnoshenija [International economic relations], JuNITI-DANA, Moscow, Russia.

Lazarieva, O.V. (2009), Mizhnarodnyj menedzhment [International management], Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.

Spivakovska, T. V. (2013), “Formation of international marketing strategy”, Efektyvna ekonomika, vol. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1845 (accessed 25 May 2021).

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 484
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Колешня, Я., & Савічева, Т. (2021). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ