СТАН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Ключові слова: будівництво, система ціноутворення, ціна, вартість, кошторис, стандарт

Анотація

Проаналізовано динаміку розвитку будівельної галузі за останні 10 років. Проведено ретроспективний аналіз системи ціноутворення в будівництві за роки незалежності України та у радянський період. Проаналізовано сутність реформи будівельної галузі, яка була проведена Міністерством у справах будівництва та архітектури. Виділено основну проблему сучасної системи ціноутворення у будівництві, яка полягає у відсутності належного і постійного державного моніторингу оптимально-мінімальних показників матеріальних ресурсів в розрізі регіонів відповідно до технічного рівня та показників, які визначаються проектною документацією. Вказано на небезпеку прийняття нормативних актів, що можуть призвести до зловживань та неефективного використання державних коштів. Рекомендовано продовжити чинність стандартів з питань ціноутворення в будівництві мінімум на два роки та повернути зазначені стандарти до сфери Міністерства розвитку громад та територій України; створити у сфері діяльності даного міністерства структуру для моніторингу вартісних показників на матеріальні та технічні ресурси; започаткувати механізм регулювання заробітної плати для працівників, які здійснюють проектування та будівництво об’єктів, що зводяться за державні кошти.

Посилання

Офіційний сайт державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 4.06.2021)

Окландер М.А., Педько І.А. Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016 (13). С. 385–390.

Mykhailo Oklander, Оlena Chukurna, Tatiana Oklander, Oksana Yashkina. Methodical Approach to Calculating Information Value in Pricing Policy in Supply Chains. Estudios de Economía Aplicada. 2020. Vol 38, No 4. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4009 (дата звернення: 14.07.2021)

Сташкевич Н.М., Красільнікова К.В. Сучасні проблеми ціноутворення в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 2–3. С. 135–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2017_2-3_14 (дата звернення: 4.06.2021)

Орлов О.О., Сурмай Д.А. Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 183. С. 391–401

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf (дата звернення: 12.05.2021)

Official site of the State Statistics Service [Official site of the State Statistics Service]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Oklander M.A., Ped'ko І.A. (2016) Prognozuvannya zbutu іnnovacіjnoі abo іmportozamіnnoі produkcіі pіdpriеmstvami-virobnikami betonu [Forecasting the sale of innovative or import-substituting products by concrete manufacturers]. Ekonomіchnij vіsnik Nacіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu Ukraіni «Kiіvs'kij polіtekhnіchnij іnstitut», (13), 385–390. (in Ukrainian)

Mykhailo Oklander, Оlena Chukurna, Tatiana Oklander, Oksana Yashkina (2020). Methodical Approach to Calculating Information Value in Pricing Policy in Supply Chains. Estudios de Economía Aplicad, vol. 38, no 4. Retrieved from: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4009

Stashkevich N.M., Krasіl'nіkova K.V. (2017). Suchasnі problemi cіnoutvorennya v Ukraіnі [Modern problems of pricing in Ukraine]. Vіsnik socіal'no-ekonomіchnih doslіdzhen', 2–3, 135–143. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2017_2-3_14 (in Ukrainian)

Orlov O.O., Surmaj D.A. (2016) Upravlіnnya cіnami, vitratami і pributkom za umov bagatonomenklaturnogo virobnictva na zasadah koncepcіі marzhinal'nogo pіdhodu [Management of prices, costs and profits in terms of multi-item production on the basis of the concept of marginal approach]. Aktualnі problemi ekonomіki, 183, 391–401.

DSTU B D.1.1-1:2013 «Pravila viznachennya vartostі budіvnictva» [DSTU B D.1.1-1: 2013 "Rules for determining the cost of construction"]. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Педько, І., Ісаєнко, Д., & Левицький, Д. (2021). СТАН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-17
Розділ
ЕКОНОМІКА