МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Ключові слова: розрахунки, дебіторська заборгованість, товарно-матеріальні цінності, покупці

Анотація

Стаття присвячена у вивченні і систематизації основних методичних принципів і організаційних основ удосконалення обліку в умовах чинного законодавства. Також розкриття економічної сутності і змісту розрахунків з покупцями і замовниками, методики оформлення операцій з покупцями і замовниками та облік розрахунків з контрагентами в умовах функціонування інформаційних систем. Облік розрахунків з покупцями і замовниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готової продукції. Отже, тільки ефективно організований бухгалтерський облік операцій за розрахунками з покупцями та замовниками може забезпечити формування достовірної інформації щодо розрахунково-платіжних операцій підприємства, регулювання порядку їх здійснення з найменшими втратами та прийняття своєчасних управлінських рішень.

Посилання

Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 282–289. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_37

Чебанова О.П. Ризики в системі управління інвестиційними процесами на підприємстві. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 4. С. 275–277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_4_51

Полятикін С.О. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 12. С. 110–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_12_26

Свищук А.С. Роль та місце оподаткування у фінансовому регулюванні економіки. Економіка та держава. 2014. № 1. С. 64–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_1_17

Сливка Я.В. Бухгалтерський облік операцій за розрахунками з покупцями та замовниками: міждисциплінарні зв’язки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 5(4). С. 205–208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5%284%29__57

Бутинець Ф.Ф., Драбаніч А.В. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Інтегрований облік як засіб управління підприємством. 2016. № 2. С. 12–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_2_4

Лищенко О.Г., Матюха Л.В. Визначення сутності категорії «запаси» з метою організації обліку на підприємстві. Економіка та підприємництво. 2014. № 3. С. 85–89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_18

Костюнік О.В., Недашковська Д.М. Деякі питання регулювання дебіторської та кредиторської заборгованостей українських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 45–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_19_11

Шматковська Т.О., Колодій С.В. Розрахунки з покупцями і замовниками як фінансовий актив підприємства: економічна сутність, визначення та підходи до класифікації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 111–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_8_25

Топоркова О.В., Євлаш Т.О. Розрахунки з різними дебіторами в обліковому аспекті. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 2. С. 136–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_2_23

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затверджено Міністерством фінансів України від 08.10.99 р. № 237 зі змінами та доповненням. URL: http://zakon4.rada.gov.ua

Labunska S.V. (2014). The concept of building a system of economic security of the enterprise in the process of innovation. Problems of economy. №4. P. 282–289. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_37

Chebanova O.P. (2015). Risks in the management process of investment processes in the enterprise. Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. № 4. P. 275–277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_4_51

Polyatykin S.O. (2017). Estimation of efficiency of investment activity of the enterprises. Bulletin of Odessa National University. Series: Economics. Vol. 22, Vol. 12. P. 110–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_12_26

Svishchuk A.S. (2014). The role and place of taxation in the financial regulation of the economy. Economy and State. № 1. P. 64–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_1_17.

Slivka J.V. (2014). Accounting for transactions with customers and customers: interdisciplinary links. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic Sciences. № 5 (4). P. 205–208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5%284%29__57

Butynets F.F., Drabanich A.V. (2016). Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization. Integrated accounting as a means of enterprise management. № 2. P. 12–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_2_4

Lishchenko O.G., Matyukha L.V. (2014). Defining the essence of the category "stocks" in order to organize accounting at the enterprise. Economics and Entrepreneurship. № 3. P. 85–89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_18

Kostyunik O.V., Nedashkovskaya D.M. (2017). Some issues of reglation of receivables and payables of Ukrainian enterprises. Investments: practice and experience. № 19. P. 45–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_19_11

Shmatkovskaya T.O., Kolodiy S.V. (2014). Settlements with buyers and customers as a financial asset of the enterprise: economic essence, definitions and approaches to classification. Investments: practice and experience. № 8. P. 111–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_8_25

Toporkova O.V., Yevlash T.O. (2011). Settlements with different debtors in the accounting aspect. Economic strategy and prospects for trade and services. № 2. P. 136–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_2_23

Gnatenko E.P., Voloshin V.V. (2015). Analysis of the ratio of receivables and payables of the enterprise. Scientific Bulletin of Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlynsky. Economic sciences. № 1. P. 38–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2015_1_9

Regulation (standard) of accounting 10 "Accounts receivable": Approved by the Ministry of Finance of Ukraine from 08.10.99 № 237 as amended and supplemented. URL: http://zakon4.rada.gov.ua

Переглядів статті: 69
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Слепченко, В., & Скрипник, М. (2021). МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ