EVENT-МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

Ключові слова: маркетинг, івент-маркетинг, інтегровані маркетингові комунікації, PR, BTL, подієвий менеджмент, підприємництво, торгівля

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку event-індстрії, основним проблем галузі, включаючи особливості функціонування під час та після карантинних обмежень у зв'язку з поширенням COVID-19. Встановлено, що український івент-бізнес, який почав активно розвиватися у нашій країні з 2005 р., зазнав суттєвих трансформацій, як кількісних, так і якісних. 2020 рік став серйозним випробуванням для подієвої індустрії. Заборони, локдаун і невизначена ситуація в усьому світі знизили кількість офлайн заходів до рекордного мінімуму, як наслідок, чимала кількість компаній зазнала значних фінансових збитків. В умовах карантинних обмежень ми спостерігаємо стрімке падіння офлайн заходів. Ці тенденції обумовили виникнення нових віртуальних рішень і як наслідок – нових можливостей на event-ринку. На фоні різкого скорочення обсягів ринку ми спостерігаємо технологічні інновації, тенденції розвитку яких дозволяють говорити про те, що онлайн-заходи зайняли свою нішу масових комунікацій і матимуть своє продовження після пандемії.

Посилання

Манихин А.А. Место event-маркетинга в комплексе маркетинговых коммуникаций. Креативная экономика. 2010. Том 4. № 4. С. 135–143.

Сєвонькаєва О.О. Івент-маркетинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2013. Вип. 30. С. 515–525.

Підсумки 2020 року та прогнози на 2021 – ринок маркетингових сервісів. Експертна оцінка МАМІ. URL: http://mami.org.ua/ru/news/mami-news/Pidsumki-22-roku-ta-prognozi-na-221--rinok-marketingovih-servisiv-Ekspertna-ocinka-MAMI

Олексюк Г.В., Ангелко І.В., Самотій Н.С. Івент-індустрія: розвиток та проблеми в Україні. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 120–130.

Пічик К. Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. № 1(1). С. 145–148.

Плахтій М. Що відбувається з івент-індустрією під час карантину. Економічна правда. 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/03/23/658412/

Ніколюк О.В., Дьяченко Ю.В., Савченко Т.В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 98–103.

Ивент-индустрия в Украине: проблемы, перспективы, возможности. URL: https://www.work.ua/articles/career/1245/

Event 2.0: как рынок мероприятий трансформируется из-за пандемии. URL: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5f3507769a794749a0646422

Manikhin, A. (2010) Mesto event-marketinga v komplekse marketingovykh kommunikatsiy [The place of event marketing in the complex of marketing communications. Creative Economy]. Kreativnaya ekonomika – Creative Economy, 4 (4), 135–143. (in Russian)

Syevonʹkayeva, O. (2013) Ivent-marketynh v systemi intehrovanykh marketynhovykh komunikatsiy [Event marketing in the system of integrated marketing communications]. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky – Formation of a market economy. Vol. 30, pp. 515–525. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Pidsumky 2020 roku ta prohnozy na 2021 – rynok marketynhovykh servisiv. Ekspertna otsinka MAMI [Results of 2020 and forecasts for 2021 – the market of marketing services. Expert assessment of MOM]. Retrieved from: http://mami.org.ua/ru/news/mami-news/Pidsumki-22-roku-ta-prognozi-na-221--rinok-marketingovih-servisiv-Ekspertna-ocinka-MAMI

Oleksyuk H.V., Anhelko I.V., Samotiy N.S. (2010). Ivent-industriya: rozvytok ta problemy v Ukrayini. Rehionalʹna ekonomika [Event industry: development and problems in Ukraine]. Rehionalʹna ekonomika – Regional economy, 3, 120–130. (in Ukrainian)

Pichyk K. (2016). Ivent-marketynh yak suchasnyy instrument vplyvu na spozhyvacha [Event marketing as a modern tool for influencing the consumer]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky – Scientific Papers NaUKMA. Economics, 1(1), 145–148. (in Ukrainian)

Plakhtiy M. (2020) Shcho vidbuvayetʹsya z ivent-industriyeyu pid chas karantynu [What happens to the event industry during quarantine]. Ekonomichna Pravda – Economic truth. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/03/23/658412/

Nikolyuk O.V., Dʹyachenko YU.V., Savchenko T.V. (2021) Osoblyvosti rozvytku ivent-menedzhmentu v Ukrayini. [Features of event management development in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 6, 98–103. (in Ukrainian)

Ivent-industriya v Ukraine: problemy, perspektivy, vozmozhnosti. [Event industry in Ukraine: problems, prospects, opportunities]. Retrieved from: https://www.work.ua/articles/career/1245/

Event 2.0: kak rynok meropriyatiy transformiruyetsya iz-za pandemii [9. Event 2.0: how the event market is transforming due to the pandemic]. Retrieved from: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5f3507769a794749a0646422

Переглядів статті: 603
Завантажень PDF: 1136
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Мунтян, І., Князєва, О., & Значек, Р. Р. (2021). EVENT-МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-52
Розділ
МАРКЕТИНГ