ТОЧКИ ЗРОСТАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

  • Таїсія Бондарук ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-9410-6428
Ключові слова: точки зростання, потенціал території, активізація точок зростання, інноваційна діяльність, оцінка результативності, полюси інноваційного розвитку

Анотація

Досліджено теоретико-методичні засади формування точок зростання в контексті забезпечення стійкого економічного розвитку територій. Виявлено групи факторів, які стримують ефективну реалізацію форм активізації точок зростання. Запропоновано алгоритм організаційно-методичного інструментарію, активізації точок економічного зростання територій, який включає ряд етапів: визначення передумов активізації точок економічного зростання (виявлення особливостей розвитку території); виявлення факторів, які впливають на активізацію точок економічного зростання території (забезпеченість трудовими, фінансовими, бюджетними ресурсами); оцінка результативності розвитку вже існуючих точок економічного зростання (оцінка економічних показників та фінансових результатів); аналіз ресурсних потенціалів територій; виявлення нових точок економічного зростання територій, потенційних полюсів інноваційного розвитку.

Посилання

L'Économie du XXe siècle: par François Perroux. Presses universitaires de France (Vendôme, Impr. des P.U.F.), 1961. 599 р.

Perroux F. Note sur la notion de poles croissance (Translated by Mette Monsted, 1974). Economic Appliquee. Vol. 1, 2. 1955. p. 307–320.

Boudeville J. R. Les ‘espace economique. Paris, PUF, 1961. Р. 16–37.

Boudeville J.-R. Problems of Regional Economic Planning. Edinburg, Edinburgh University Press. 1966. Р. 9–128.

Lasuen J. On Growth Poles. Urban Studies. 1969. Vol. 6. No. 2. p. 137–161.

Pottier P. Axes de communication et developpement economique. Revue Economique. 1963. Vol. 14. s. 58–132.

Ліщинський І. Нова економічна географія та альтернативні концепції агломерації виробництва. Журнал європейської економіки. 2009. № 3. С. 241–264.

Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/print1446542150663211#n11 (дата звернення: 12.04.2021).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.04.2021).

Невелєв О. Упорядкування адмiнiстративно-територiального устрою та вдосконалення системи мiсцевого самоврядування в Українi. Економічний Часопис-XXI. 2004. №1. URL: http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20040103&n=1&y=2004 (дата звернення: 12.04.2021).

Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні : [моногр.] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. Київ : Експрес, 2009. С. 103–104.

Технологічні парки. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki (дата звернення: 12.04.2021).

L'Économie du XXe siècle: par François Perroux (1961). Presses universitaires de France (Vendôme, Impr. des P.U.F.), 599.

Perroux F. (1955). Note sur la notion de poles croissance (Translated by Mette Monsted, 1974). Economic Appliquee, 1, 2, 307–320.

Boudeville J.R. (1961). Les ‘espace economique. Paris: PUF, 16–37.

Boudeville J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburg, Edinburgh University Press, 9–128.

Lasuen J. (1969). On Growth Poles. Urban Studies, vol. 6. 2, 137–161.

Pottier P. (1963). Axes de communication et developpement economique. Revue Economique, 14, 58–132.

Lishchynsʹkyy I. (2009). Nova ekonomichna heohrafiya ta alʹternatyvni kontseptsiyi ahlomeratsiyi vyrobnytstva. [New economic geography and alternative concepts of agglomeration of production]. Zhurnal yevropeysʹkoyi ekonomiky, 3, 241–264. (in Ukrainian)

Derzhavna Stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na period do 2020 roku [State Strategy for Regional Development until 2020]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 6 serpnya 2014 r. no. 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/print1446542150663211#n11 (accessеd 12 April 2021). (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku na 2021–2027 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 serpnya 2020 r. no. 695 [On approval of the State Strategy for Regional Development

for 2021–2027]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (accessеd 12 April 2021). (in Ukrainian)

Nevelyev O. (2004). Uporyadkuvannya administratyvno-terytorialʹnoho ustroyu ta vdoskonalennya systemy mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Streamlining the administrative-territorial system and improving the system of local self-government in Ukraine]. Ekonomichnyy Chasopys-XXI, 1. URL: http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20040103&n=1&y=2004 (accessеd 12 April 2021). (in Ukrainian)

Bondaruk T. H. (2009). Mistseve samovryaduvannya ta yoho finansove zabezpechennya v Ukrayini [Local self-government and its financial support in Ukraine]. [monohr.]; NAN Ukrayiny; In-t ekon. ta prohnozuv. Kyiv:

Ekspres, рр. 103–104.

Tekhnolohichni parky [Technology parks]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki (accessеd 12 April 2021).

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Бондарук, Т. (2021). ТОЧКИ ЗРОСТАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-46
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ