ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ГАЛУЗІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: садівництво, плодово-ягідна галузь, регіональна економіка, інвестиції, інновації, агропромисловий комплекс

Анотація

У статті досліджено інноваційно-інвестиційний розвиток плодово-ягідної галузі в Україні. Визначено, що особливу актуальність набуває проблема збільшення валового виробництва і підвищення економічної ефективності саме плодово-ягідної продукції. Представлено, що соціально-економічний аналіз стану, останніх років, в аграрному секторі демонструє що дуже низька активність інноваційного розвитку безпосередньо пов'язана з організаційно-економічним аспектом освоєння нововведень, що підсилює деградацію галузей аграрного комплексу, призводить до зростання витрат і неконкурентоздатності продукції, уповільнює соціально-економічний розвиток села. Визначено, що до пріоритетів інноваційного розвитку в садівництві необхідно віднести: технологічне переоснащення і переозброєння; технологічні прийоми виробництва, переробки і зберігання продукції; відновлення ґрунтової родючості, технологій, що зберігають рівновагу агроекосистем; отримання інформації про результати і досягнення в агронауці; забезпечення економіко-правових механізмів функціонування галузі на інноваційних засадах.

Посилання

Агаркова Л.В. Формирования механизма устойчивою развития плодовоовощного подкомплекса: теория и практика. Автореферат докторской диссертации. 2007. 49 с.

Буздалов И.Н. Интенсификация сельского хозяйства необходима. АПК: экономика, управление. 2013. № 3. С. 10–22.

Бурак М. Выращивание яблок в Турции // Производство и продажа яблок и груш в восьми с гранах / Центральный Институт Садоводческих Исследований Ataturk, PROGNOSFRUIT. 2004. С. 12–17.

Квиклис Д. Выращивание яблок в Литве. Производство и продажа яблок и груш в восьми странах. PROGNOSFRUIT. LUBL1N. 2004. С. 25–33.

Куликов И.М. Организационно-экономические основы эффективного ведения садоводства. Москва : ВСТИСП, 2006. 293 с.

Серков А.Г. Краткосрочный прогноз развития агропромышленного комплекса. АПК: экономика, управление. 2006. № 6. С. 19–22.

Серов А. Е. Эффективность инвестиционных процессов в региональном АПК. АПК: экономика, управление. 2006. № 5. С. 23–31.

Ушачев И.Г. Стратегические подходы к развитию АПК России в контексте межгосударственной интеграции. АПК: экономика, управление. 2015. № 1. С. 3–17.

Ушачев И.Г. Социально-экономические исследования в аграрном секторе экономики России: основные направления. Экономика сельскохо-зяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 4. С. 5–8.

Макош Э. Польское садоводство с экономической точки зрения. Copyright by Wydawnictwo Akadeinii Rolniczej w Lublinie. Lublin. 2004. 73 c.

Dzhuvinov V. Яблоневые насаждения в Болгарии. Производство и продажа яблок и груш в восьми странах. Copyright by Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin. 2004. C. 20–24.

Agarkova L.V. (2007) Formirovaniya mekhanizma ustoychivoyu razvitiya plo-dovoovoshchnogo podkompleksa: teoriya i praktika [Formation of the mechanism of sustainable development of fruits and vegetables subcomplex: theory and practice]. Avtoreferat doktorskoy dissertatsii. 49 s.

Buzdalov I.N. (2013) Intensifikatsiya sel'skogo khozyaystva neobkhodima [Intensification of agriculture is necessary]. APK: ekonomika, upravleniye. № 3. S. 10–22.

Burak M. (2004) Vyrashchivaniye yablok v Turtsii [Growing apples in Turkey] Proizvodstvo i prodazha yablok i grush v vosmi s granakh. Tsentralnyy Institut Sadovodcheskikh Issledovaniy Ataturk, PROGNOSFRUIT. S. 12–17.

Kviklis D. (2004)Vyrashchivaniye yablok v Litve [Cultivation of apples in Lithuania]. Proizvodstvo i prodazha yablok i grush v vos'mi stranakh. PROGNOSFRUIT.LUBL1N. S. 25–33.

Kulikov I.M. (2006) Organizatsionno-ekonomicheskiye osnovy effektivno-go vedeniya sadovodstva [Organizational and economic foundations of effective gardening]. Moskva: VSTISP. 293 s.

Serkov A.G. (2006) Kratkosrochnyy prognoz razvitiya agropromyshlennogo kompleksa [Short-term forecast for the development of the agro-industrial complex]. APK: ekonomika, upravleniye. № 6. S. 19–22.

Serov A. Ye. (2006) Effektivnost' investitsionnykh protsessov v regional'-nom APK [Efficiency of investment processes in the regional agro-industrial complex]. APK: ekonomika, upravleniye. № 5. S. 23–31.

Ushachev I.G. (2015) Strategicheskiye podkhody k razvitiyu APK Rossii v kontekste mezhgosudarstvennoy integratsii [Strategic approaches to the development of the Russian agro-industrial complex in the context of interstate integration]. APK: ekonomika, upravleniye. № 1. S. 3–17.

Ushachev I.G. (2014) Sotsialno-ekonomicheskiye issledovaniya v agrarnom sektore ekonomiki Rossii: osnovnyye napravleniya [Socio-economic research in the agricultural sector of the Russian economy: main directions]. Ekonomika selskokho-zyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy. №4. S. 5–8.

Makosh E. (2004) Polskoye sadovodstvo s ekonomicheskoy tochki zreniya [Polish horticulture from an economic point of view]. Copyright by Wydawnictwo Akadeinii Rolniczej w Lublinie. Lublin. 73 s.

Dzhuvinov V. (2004) Yablonevyye nasazhdeniya v Bolgarii [Apple plantations in Bulgaria]. Proizvodstvo i prodazha yablok i grush v vos'mi stranakh / Copyright by Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin. S. 20–24.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Черевко, О., Франів, І., & Корпало, І. (2021). ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ГАЛУЗІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-55
Розділ
ЕКОНОМІКА