СТАН ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Павло Іванчов ВНЗ «Національна академія управління»
Ключові слова: охорона здоров’я, соціально-демографічний потенціал, тривалість життя, чисельність населення, смертність, захворюваність

Анотація

Стаття присвячена аналізу стан охорони здоров’я в Україні за основними соціально-демографічними показниками функціонування медичної системи. Виявлено скорочення кількісних показників діяльності системи охорони здоров’я та погіршення демографічних показників в Україні, зокрема загальної кількості населення й рівня народжуваності. Відзначено динаміку зростання середньої очікуваної тривалості життя населення та зниження рівня смертності, що спричинено у тому числі й зростанням доступності та ефективності надання медичної допомоги. Виявлено, що попри зниження летальності основних захворювань, основну загрозу несуть захворювання системи кровообігу та розвиток онкології, які спричиняють загибель у 66% і 13% випадків. З метою покращення існуючого стану охорони здоров’я запропоновано посилити державне управління медичною системою країни на ринкових засадах.

Посилання

Слабкий Г.О., Шевченко М.В., Заглада О.О. Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я. Київ, 2011. 345 с.

Авраменко Н.В. Аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я в Україні. Економіка та держава. 2009. № 8. С. 45–47.

Статистичний щорічник України 2019 рік / за ред. І.Є. Вернера. Державна служба статистики. Київ, 2020. 465 с.

Статистичний щорічник України 2015 рік / за ред. М.І. Жук. Державна служба статистики. Київ, 2016. 575 с.

Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/215432/

Мукшименко Т.В. Захворюваність та смертність населення України: динаміка та регіональний аспект. Медсестринство. 2014. № 4. С. 23–28.

Карамишев Д.В. Стратегічне управління інноваційними процесами в системі охорони здоров’я: державні механізми : монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 401 с.

Нейкова І. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку. Науковий вісник НУ ДПС України. 2010. № 1(48). С. 152–160.

Slabky G.O., Shevchenko M.V. and Zaglada O.O. (2011) Suchasni pidkhody do finansuvannya systemy okhorony zdorov’ya [Modern approaches to health care financing]. Kyiv, 345 p. (In Ukrainian)

Avramenko N.V. (2009) Аnaliz tendentsiy rozvytku systemy okhorony zdorov’ya v Ukrayini [Analysis of trends in the development of the health care system in Ukraine]. Economy and state, no. 8, pp. 45–47.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny 2019 rik [Statistical Digest of Ukraine 2019]. Kyiv, 465 p. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016) Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny 2015 r. [Statistical Digest of Ukraine 2015]. Kyiv, 575 p. (in Ukrainian)

World Health Organization. European Regional Office. Zdorov’ye-2020: osnovy yevropeyskoy politiki i strategiya dlya XXI veka [Health 2020: the foundations of European policy and strategy for the 21st century]. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/215432/ (accessed 10 January 2021).

Mukshimenko T.V. (2014) Zakhvoryuvanist’ ta smertnist’ naselennya Ukrayiny: dynamika ta rehional’nyy aspect [Morbidity and mortality of the population of Ukraine: dynamics and regional aspect]. Nursing, no. 4, pp. 23–28.

Karamishev D.V. (2006) Stratehichne upravlinnya innovatsiynymy protsesamy v systemi okhorony zdorov’ya: derzhavni mekhanizmy [Strategic management of innovative processes in health protection systems: state mechanisms]. Kharkiv: View of KharRI NADU “Magistr”, 401 p.

Neykova I. (2010) Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak skladova investytsiynoho mekhanizmu innovatsiynoho rozvytku [State-private partnership as a warehouse and investment mechanism for innovation development]. The Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine, no. 1(48), pp. 152–160.

Переглядів статті: 184
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Іванчов, П. (2021). СТАН ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-52
Розділ
ЕКОНОМІКА