БАЗИ ДАНИХ РИНКОВИХ ЦІН НА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БУДІВНИЦТВА

Ключові слова: ринкова ціна будівельних ресурсів, аналіз поточних цін на ринку будівельних матеріалів, вартість ресурсів у будівництві, вартість будівництва, формування бази ринкових цін будівельних ресурсів

Анотація

У статті розглянуто вимоги вітчизняних нормативних документів щодо аналізу цін на будівельні матеріально-технічні ресурси (МТР), підходи сучасної економічної теорії до визначення ринкової ціни та досвід формування баз ринкових цін будівельних ресурсів в різних країнах. Запропоновано для достовірного визначення поточної ринкової ціни МТР використовувати систему спостереження за ринковими цінами (ССРЦ). Розглянуто її місце в організаційній структурі учасників будівельного процесу та можливості практичного застосування ССРЦ та її елементів на будівельному ринку. В тому числі для формування оперативної інформації про ціни у будівництві для 5D та 4D BIM-моделі та в сучасних системах управління витратами або проектування вартості, проектування цінності, управління проектами, управління якістю. Наведено перелік завдань, які має вирішувати ССРЦ, схему та алгоритм її роботи. Основне завдання – визначення поточної ринкової ціни ресурсів за встановленими правилами з заданою точністю (похибкою) в обмежених часових та/чи фінансових рамках. Приведено можливі сценарії заповнення початкового переліку МТР в базі ринкових цін.

Посилання

Мінрегіон України, ДСТУ Д.1.1-1;2013 «Правила визначення вартості будівництва», 2013.

Наливайко А. П., Азьмук Л. А., Банщиков П. Г., Батенко Л. П. та ін. Мікроекономіка : підручник. Київ : КНЕУ, 2011. 446 с.

Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка : Навчальний посібник. Рівне : УДУВГП, 2004. 400 с.

Скворцов І. Б., Загорецька О. Я. Удосконалення методів дослідження цінового простору. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. № 575. С. 98–103.

Скворцов І. Б., Загорецька О. Я., Гришко В. А. Складові цін виробників. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Логістика : збірник наукових праць. 2016. № 846. С. 150–158.

Беркута Г. П. Реформування ціноутворення – шлях до цивілізованого ринку. 2000.

Суровцева Ю. В. Синергетичні підходи до систем ціноутворення будівельної продукції в умовах ринку. Науково-технічний збірник "Коммунальное хозяйство городов". 2008. № 85. Серія : Економічні науки. С. 277–281.

Резниченко В. С., Ленивцев Н. Н. Системные подходы к определению цен и управление стоимостью в строительстве. Справочное пособие с методиками и примерами расчетов. Издание второе, дополненное и переработанное. Москва : Издательский Дом «Слово», 2005. 516 с.

ПП Растєгаєв, С. А.; Будпрофі, Кременчук, Полтавської обл.: ПП Растєгаєв С.А. Свідоцтво про реєстрацію ПЛ № 564 від 03.10.2002 р., 2002.

Министерство архитектуры и строительства Белорусь, Об утверждении Инструкции о порядке проведения мониторинга цен (тарифов), расчета индексов цен в строительстве, Постановление Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь 15 сентября 2008 г. № 42, 2008.

МЦЦС Госстроя России, МДС 81-2.99. Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, Постановление Госстроя России от 17декабря 1999 года № 80, 2000.

Министерство экономики Республики Казахстан, Государственный норматив по мониторингу текущих цен и расчету сметных цен строительных ресурсов, приказ Председателя Комитета по делам строительства, ЖКХ и земельных ресурсов от 3 июля 2015 года № 235-нқ, 2015.

Дирекция высшего технического совета, Подробний анализ цен на строительство 2019, Анкара: Турецкая республика. Министерство окружающей среды и урбанизма, 2019, p. 1201.

Севільський університет, Школа будівельної техніки Севільї и Офіційна асоціація геодезистів та технічних архіте, «База витрат на будівництво Андалузії (BCCA)» Рада з питань розвитку та житлового будівництва регіонального уряду Андалусії. [В Интернете]. URL: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/vivienda-bcca.html.

Gordian, «RSMeans Data,» Gordian, [В Интернете]. URL: https://www.rsmeans.com/

Wolters Kluwer, «BISTYP – Прайс-лист на будівельні матеріали, машини та послуги,» Wolters Kluwer, [В Интернете]. URL: https://www.profinfo.pl/bistyp

CENEKON, as, «Прайс-листи будівельних робіт» CENEKON, as [В Интернете]. URL: https://www.cenekon.sk/

A. Leśniak, E. Plebankiewicz и K. Zima, «Cost Calculation of Building Structures and Building Works in Polish Conditions,» Engineering Management Research. 2012. Vol. 1. No. 2. Рp. 72–81.

Мінрегіон України, ДСТУ ISO 19650-1:2020 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи, Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), 2020.

Січний С. Б. Зменшення витрат при проведенні аналізу цін на ринку будівельних матеріалів. Будівельне виробництво. 2017. № 63/2.

Січний С. Б. До проблеми обґрунтування вартості матеріалів у будівництві. Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник. НДІБВ. 2013. № 55. С. 79–87.

Minrehion Ukrainy (2013). DSTU D.1.1-1;2013 "Pravyla vyznachennia vartosti budivnytstva". (in Ukrainian)

Nalyvajko, A. P., Az'muk, L. A., Banschykov, P. H., Batenko, L. P., & ta in. (2011). Mikroekonomika: pidruchnyk. (A. P. Nalyvajko, Red.) Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Kosik, A. F., & Hrontkovs'ka, H. E. (2004). Mikroekonomika: Navchal'nyj posibnyk. Rivne: UDUVHP. (in Ukrainian)

Skvortsov, I. B., & Zahorets'ka, O. Ya. (2006). Udoskonalennia metodiv doslidzhennia tsinovoho prostoru. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", no. 575: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 98-103. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29948

Skvortsov, I. B., Zahorets'ka, O. Ya., & Hryshko, V. A. (2016). Skladovi tsin vyrobnykiv. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriia: Lohistyka: zbirnyk naukovykh prats', no. 846, 150–158. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34876 (in Ukrainian)

Berkuta A. V. (2000). Reformuvannia tsinoutvorennia – shliakh do tsyvilizovanoho rynku. (in Ukrainian)

Surovtseva, Yu. V. (2008). Synerhetychni pidkhody do system tsinoutvorennia budivel'noi produktsii v umovakh rynku. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk "Kommunal'noe khoziajstvo horodov", vol. 85. Seriia: Ekonomichni nauky, 277–281. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/10433/ (in Ukrainian)

Reznichenko, V. S., & Lenivcev, N. N. (2005). Sistemnye podhody k opredeleniju cen i upravlenie stoimost'ju vstroitel'stve. Spravochnoe posobie s metodikami i primerami raschetov. Izdanie vtoroe, dopolnennoe i pererabotannoe.Moscow: Izdatel'skij Dom "Slovo". (in Russian)

PP Rastiehaiev, S. A. (2002). Budprofi. Kremenchuk, Poltavs'koi obl.: PP Rastiehaiev S.A. Sviodtstvo pro reiestratsiiu PL № 564 vid 03.10.2002 h. (in Ukrainian)

Ministerstvo arhitektury i stroitel'stva Belorus' (2008). Ob utverzhdenii Instrukcii o porjadke provedenija monitoring cen (tarifov), rascheta indeksov cen v stroitel'stve. Postanovlenie Ministerstva arhitektury i stroitel'stva respubliki Belarus' 15 sentjabrja 2008 g. № 42. (in Russian)

MCCS Gosstroja Rossii. (2000). MDS 81-2.99. Metodicheskie ukazanija po razrabotke sbornikov (katalogov) smetnyh cen na materialy, izdelija, konstrukcii i sbornikov smetnyh cen na perevozku gruzov dlja stroitel'stva i kapital'nogo remonta zdanij i sooruzhenij. Postanovlenie Gosstroja Rossii ot 17dekabrja 1999 goda № 80. (in Russian)

Ministerstv jekonomiki Respubliki Kazahstan. (2015). Gosudarstvennyj normativ po monitoringu tekushhih cen i raschetu smetnyh cen stroitel'nyh resursov: prikaz Predsedatelja Komiteta po delam stroitel'stva, ZhKH i zemel'nyh resursov ot 3 ijulja 2015 goda № 235-nқ. (in Russian)

Direkcija vysshego tehnicheskogo soveta. (2019). Podrobnij analiz cen na stroitel'stvo 2019. Ankara: Tureckaja respublika. Ministerstvo okruzhajushhej sredy i urbanizma. Moscow. Retrieved from: https://www.csb.gov.tr (in Russian)

Sevil's'kyj universytet, Shkola budivel'noi tekhniky Sevil'i, & Ofitsijna asotsiatsiia heodezystiv ta tekhnichnykh arkhite. (b.d.). Baza vytrat na budivnytstvo Andaluzii (BCCA). (Rada z pytan' rozvytku ta zhytlovoho budivnytstva rehional'noho uriadu Andalusii). Retrieved from: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/vivienda-bcca.html

Gordian. (b.d.). RSMeans Data. (Gordian). Retrieved from: https://www.rsmeans.com/

Wolters Kluwer (b.d.). BISTYP – Prajs-lyst na budivel'ni materialy, mashyny ta posluhy. (Wolters Kluwer). Retrieved from: https://www.profinfo.pl/bistyp

CENEKON, as. (b.d.). Prajs-lysty budivel'nykh robit. (CENEKON, as). Retrieved from: https://www.cenekon.sk/

Leśniak, A., Plebankiewicz, E., & Zima, K. (2012). Cost Calculation of Building Structures and Building Works in Polish Conditions. Engineering Management Research, vol. 1, no. 2, 72–81. doi: 10.5539/emr.v1n2p72

Minrehion Ukrainy (2020). DSTU ISO 19650-1:2020 Orhanizatsiia ta otsyfruvannia informatsii schodo budivel' ta sporud vkliuchno z budivel'nym informatsijnym modeliuvanniam (VIM). Upravlinnia informatsiieiu z vykorystanniam budivel'noho informatsijnoho modeliuvannia. Chastyna 1. Kontseptsii ta pryntsypy. Tekhnichnyj komitet standartyzatsii «Metalobudivnytstvo» (TK 301). (in Ukrainian)

Sichnyj, S. B. (2017). Zmenshennia vytrat pry provedenni analizu tsin na rynku budivel'nykh materialiv. Budivel'ne vyrobnytstvo, no. 63/2. (in Ukrainian)

Sichnyj, S. B. (2013). Do problemy obgruntuvannia vartosti materialiv u budivnytstvi. Budivel'ne vyrobnytstvo. Mizhvidomchyj naukovo-tekhnichnyj zbirnyk. NDIBV, no. 55/2013, 79–87. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 388
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Січний, С. (2020). БАЗИ ДАНИХ РИНКОВИХ ЦІН НА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БУДІВНИЦТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-99
Розділ
ЕКОНОМІКА