ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ ВІД МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

  • Яна Довгенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-3254-8746
Ключові слова: інвестиційні вкладення, прямі іноземні інвестиції, динаміка, кореляційно-регресійний аналіз, модель, метод головних компонент

Анотація

Стаття присвячена оцінці та аналізу динаміки капіталовкладень та моделюванню залежності прямих іноземних інвестицій від макроекономічних факторів. У статті проведено порівняльний аналіз тенденцій росту ВВП та капітальних вкладень. Проаналізовано динаміку валових інвестицій в основний капітал у порівнянні з розрахованими нормами. Побудовано кореляційне поле залежності ВВП від валових інвестицій. Встановлено взаємозв’язки між ПІІ та макроекономічними факторами. Проведено кореляційно-регресійний аналіз між факторними ознаками. З’ясовано наявність мультиколінеарності у вихідній базі даних факторних ознак. Побудовано методом головних компонент модель залежності динаміки ПІІ від ВВП та капітальних інвестицій в млн. доларів, середньої заробітної плати в доларах та валового зовнішнього боргу в млрд. доларів. Побудована модель визначає умови, залучення достатнього обсягу прямих іноземних інвестицій.

Посилання

Біленко Ю.І. Формування капіталу, прямі іноземні інвестиції та економічне зростання української економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 21. Ч. 1. С. 19–23.

Бохонко І.В. Жигало І.І., Слободюк А. Інвестиційна привабливість України в умовах ринкового господарювання. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 40. С. 46–53.

Говорушко Т.А. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf (дата звернення 11.06.2021).

Коляда О.В. Іноземне інвестування в Україні на шляху інтеграції до світового господарства. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 1. С. 67–84.

Михайленко О. Г., Красникова Н. А. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки україни в умовах глобалізації. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (дата звернення 11.06.2021).

Мережко Г.М., Ткачук М.Є. Статистичний аналіз прямих іноземних інвестицій в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Випуск 8. 2015, С. 1213–1215.

Олешко Т.І., Козел А.М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/6.pdf (дата звернення 15.06.2021).

Сааджан В.А., Скорик Т.О. Іноземні інвестиції: аналіз та вплив на економічний розвиток України. Науковий журнал. Економіка: реалії часу. 2012. № 3-4 (4-5). С. 129–135. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.htm (дата звернення 11.06.2021).

Свистун Л.А., Мороховець І.О Перспективи іноземного інвестування в економіку України у контексті загроз її економічній безпеці. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. № 18. С. 483–489.

Офіційний сайт Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/ menu_u/zed.htm (дата звернення 11.06.2021).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http:// minfin.gov.ua (дата звернення 11.06.2021).

Осадча Н. Характеристика процесу інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС). Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3 (25). С. 133–138.

Official website of The World Bank. URL: http://data.worldbank.org. (дата звернення 11.06.2021).

Bilenko Ju.I. (2018) Formuvannja kapitalu, prjami inozemni investyciji ta ekonomichne zrostannja ukrajinsjkoji ekonomiky [Capital formation, foreign direct investment and economic growth of the Ukrainian economy]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu, vol. 21, no. 1, pp. 19–23. (in Ukrainian).

Bokhonko I.V., Zhyghalo I.I., Slobodjuk A. (2020) Investycijna pryvablyvistj Ukrajiny v umovakh rynkovogho ghospodarjuvannja [Investment attractiveness of ukraine in the conditions of market economy]. «Infrastruktura rynku» Prychornomorsjkyj naukovo-doslidnyj instytut ekonomiky ta innovacij, vol. 40, рp. 46–53.

Hovorushko T.A. (2019) Sutnist priamykh inozemnykh investytsii ta yikh klasyfikatsiia [The essence of foreign direct investment and their classification]. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf. (accessed 11 June 2021). (in Ukrainian).

Kolyada O.V. (2016) Inozemne investuvannja v Ukrajini na shljakhu integhraciji do svitovogho ghospodarstva [Foreign investment in Ukraine on the way of integration into the world econom]. Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, No. 1, pp. 67–84.

Mykhajlenko O.Gh., Krasnykova N.A. (2020) Vplyv inozemnykh investycij na rozvytok ekonomiky Ukrajiny v umovakh ghlobalizaciji [Influence of foreign investments on the development of the economy of Ukraine under the conditions of globalization]. Elektronnyj zhurnal «Efektyvna ekonomika», No. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (accessed 11 June 2021).

Merezhko Gh.M., Tkachuk M.Je. (2015) Statystychnyj analiz prjamykh inozemnykh investycij v Ukrajini [Statistical analysis of foreign direct investment in Ukraine]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky Mykolajivsjkyj nacionaljnyj universytet imeni V.O. Sukhomlynsjkogho, vol. 8, рp. 1213–1215.

Oleshko T.I., Kozel A.M. (2019) Osoblyvosti zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [Features of attraction of foreign investments in the economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika. No. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/6.pdf (accessed 15 June 2021). (in Ukrainian)

Saadzhan V.A., Skoryk T.O. (2012) Inozemni investyciji: analiz ta vplyv na ekonomichnyj rozvytok Ukrajiny [Foreign investment: analysis and impact on the economic development of Ukraine]. Naukovyj zhurnal. Ekonomika: realiji chasu. No. 3–4 (4–5), pp. 129–135. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.htm (accessed 11.06.2021).

Svystun, L.A. and Morokhovets, I.O. (2017) Perspektyvy inozemnogho investuvannja v ekonomiku Ukrajiny u konteksti zaghroz jiji ekonomichnij bezpeci [Prospects of foreign investment in the economy of Ukraine in the context of threats to its economic security]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 18, pp. 483–489.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 11 June 2021). (in Ukrainian).

Financial Portal of the Ministry of Finance of Ukraine. Available at: http://minfin.com.ua (accessed 11 June 2021).

Osadcha N. (2011) Kharakterystyka procesu integhraciji Ukrajiny do Jevropejsjkogho Sojuzu (JeS) [Characteristics of the process of Ukraine's integration into the European Union (EU)]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, No. 3 (25), pp. 133–138.

Oficijnyj veb-sajt Svitovogho banku [Official website of The World Bank]. Available at: http://data.worldbank.org. (accessed 11 June 2021). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 371
Завантажень PDF: 372
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Довгенко, Я. (2021). ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ ВІД МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ