ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ

  • Лариса Українська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2500-0395
Ключові слова: мотивація, організаційна культура, матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація, мотиваційний профіль

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу мотивації персоналу організації на її організаційну культури. Ефективна система мотивації, перш за все, сприяє досягненню високих показників продуктивності праці в організації, що, в свою чергу, позитивно впливає на ефективність діяльності компанії в цілому. Також важливим аспектом для досягнення успіху організації є забезпечення високого рівня її організаційної культури. Тому менеджменту сучасних компаній потрібно розглядати питання запровадження заходів щодо вдосконалення організаційної культури. Серед таких заходів особливу роль повинна займати мотивація персоналу, оскільки рівень організаційної культури в більшій мірі залежить від сприйняття цінностей, традицій та інших її компонентів працівниками організації. У дослідженні обґрунтовано, що система мотивації персоналу організації має прямий вплив на її організаційну культуру. Визначено, що для досягнення високого рівня організаційної культури необхідно підвищувати довіру персоналу до керівництва та колег, будувати ефективні комунікації в колективі, надавати працівниками можливість запроваджувати власні ініціативи, уникати різних проявів дискримінації. Запропоновано метод визначення мотиваційного профілю компанії, який дозволяє визначити рівень як матеріальної, так і нематеріальної мотивації працівників. Він базується на проведенні опитування працівників на предмет їх задоволеністю різними аспектами – первинних потреб, системи управління в організації, можливістю самореалізації тощо. Доведено, що в Україні найбільше значення для працівників має матеріальна мотивація. Розглянуто основні елементи нематеріальної мотивації. Досліджено взаємозв’язок між рівнем нематеріальної мотивації в організації та рівнем її організаційної культури. Запропоновано заходи щодо можливого вдосконалення системи нематеріальної мотивації персоналу, які дозволять підвищувати рівень організаційної культури компанії. Серед них виокремлено рекомендації щодо створення позитивної системи комунікацій в організації, використання психологічних методів для вирішення дискусійних питань та конфліктів, проведення командоутворюючих заходів тощо.

Посилання

Prodius, O. & Oleksiiev, M., (2015). Motyvatsiia personalu yak holovnyi faktor pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Personnel motivation as the main factor in increasing the efficiency of the enterprise]. Naukovyj visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. 12, 188–200. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_12_17. (in Ukrainian).

Bohatska, N. (2015). Motyvatsiia yak osnovnyi chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti pratsi na pidpryiemstvi [Motivation as the main factor in improving work efficiency at an enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economics. 3, 210–214. (in Ukrainian).

Vlasenko, O. S. & Charykova, Yu. V. (2017). Motyvatsiia personalu v umovakh kryzy [Personnel motivation in a crisis]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economics. 17, 224–229. (in Ukrainian).

Haiduchenko, S., (2013). Motyvatsiia personalu [Personnel motivation]. Kharkiv : KhNUMH. (in Ukrainian).

Blyzniuk, T. (2018). The relationship between the stage of the company's life cycle and the type of its organizational culture. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, 30, 1, 76–79.

Yusof, H. S. M., Munap, R., Badrillah, M. I. M., Ab Hamid, N. R., Khir, R. M. (2017). The relationship between organizational culture and employee motivation as moderated by work attitude. Journal of Administrative and Business Studies, 3(1), 21–25. https://doi.org/10.20474/jabs-3.1.3. Retrieved from: https://tafpublications.com/platform/Articles/full-jabs3.1.3.php.

Budiyono, K. (2019). Motivation of work, organizational culture, and organizational commitment towards work productivity lecturers and employees of economics college AAS SURAKARTA (STIE AAS SURAKARTA). Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5), 226–236. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7528.

Kharchyshyna, O. V. (2008). Orhanizatsiina kultura yak faktor motyvatsii personalu pidpryiemstva [Organizational culture as a factor motivating the staff of the enterprise]. Visnyk Derzhavnoho ahroekolohichnoho universytetu – Bulletin of the State Agroecological University. 1, 226–235. (in Ukrainian).

Taslim, M. (2011) Organisation culture and employee motivation: an empirical study on impact of organization culture on employee extrinsic & intrinsic motivation at SBI. Summer Internship Society, 3, 1. Retrieved from: http://www.publishingindia.com/GetBrochure.aspx?query=UERGQnJvY2h1cmVzfC83NzQucGRmfC83NzQucGRm.

Liubomudrova, N. P. (2015). Orhanizatsiina kultura yak faktor formuvannia systemy motyvatsii personalu pidpryiemstva [Organizational culture as a factor in forming of enterprise’s personnel motivation system]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences. 11, 3, 79–83. (in Ukrainian).

Sergeeva, S. (2021). Test Gerchikova: motivatciia personala v zavisimosti ot tipa lichnosti [Gerchikov test: staff motivation depending on personality type]. Direktor po personalu: prakticheskij zhurnal po upravleniju chelovecheskimi resursami – HR Director: A Practical Journal of Human Resource Management. Retrieved from: https://www.hr-director.ru/article/67504-gerchikov-motivatsiya-personala-19-m11. (in Russian).

Gerchikov, V. I. (2008). Upravlenie personalom. Rabotnik - samyi effektivnyi resurs kompanii [Personnel Management. The employee is the most effective resource of the company]. Moskva : INFRA-M. (in Russian)

Продіус, О. & Олексієв, М. (2015). Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 12, 188–200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_12_17. (дата звернення: 12.11.2020).

Богацька, Н. (2015). Мотивація як основний чинник підвищення ефективності праці на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки, 3, 210–214.

Власенко, О. С. & Чарикова, Ю. В. (2017). Мотивація персоналу в умовах кризи. Глобальні та національні проблеми економіки, 17, 224–229.

Гайдученко, С. (2013). Мотивація персоналу. Харків : ХНУМГ.

Blyzniuk, T. (2018). The relationship between the stage of the company's life cycle and the type of its organizational culture. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, 30, 1, 76–79.

Yusof, H. S. M., Munap, R., Badrillah, M. I. M., Ab Hamid, N. R., Khir, R. M. (2017). The relationship between organizational culture and employee motivation as moderated by work attitude. Journal of Administrative and Business Studies, 3(1), 21–25. https://doi.org/10.20474/jabs-3.1.3. URL: https://tafpublications.com/platform/Articles/full-jabs3.1.3.php. (accessed 30 May 2021)

Budiyono, K. (2019). Motivation of work, organizational culture, and organizational commitment towards work productivity lecturers and employees of economics college AAS SURAKARTA (STIE AAS SURAKARTA). Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5), 226–236. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7528.

Харчишина, О. В. (2008). Організаційна культура як фактор мотивації персоналу підприємства. Вісник Державного агроекологічного університету, 1, 226–235.

Taslim, M. (2011) Organisation culture and employee motivation: an empirical study on impact of organization culture on employee extrinsic & intrinsic motivation at SBI. Summer Internship Society, 3, 1. URL: http://www.publishingindia.com/GetBrochure.aspx?query=UERGQnJvY2h1cmVzfC83NzQucGRmfC83NzQucGRm. (accessed 20 June 2021).

Любомудрова, Н. П. (2015). Організаційна культура як фактор формування системи мотивації персоналу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 11, 3, 79–83.

Сергеева, С. (2021). Тест Герчикова: мотивация персонала в зависимости от типа личности. Директор по персоналу: практический журнал по управлению человеческими ресурсами. URL: https://www.hr-director.ru/article/67504-gerchikov-motivatsiya-personala-19-m11. (дата обращения: 25.06.2021)

Герчиков, В. И. (2008). Управление персоналом. Работник – самый эффективный ресурс компании. Москва : ИНФРА-М.

Переглядів статті: 561
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Українська, Л. (2021). ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ