КОНКОРДАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ – ЗАПОРУКА УСПІХУ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КРАЇН В ІНДУСТРІЇ 4.0

  • Ірина Грінько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8948-5686
Ключові слова: конкордація, експерти, розробка стратегій, розвиток країн, Індустрія 4.0

Анотація

У статті розглянуто важливість дослідження наукової проблеми з конкордації експертів у розробці та реалізації проєктів з розвитку країн в Індустрії 4.0. Встановлено, що узгодженість та узагальнення думок експертів команди слугує розвитку системоутворюючих елементів Індустрії 4.0, таких як: розроблення та затвердження інноваційного розвитку країн; розробці нових промислових стратегій, і утому числі запуску інноваційних технологічних процесів та інноваційної продукції; запуску національних та регіональних політик в Індустрії 4.0; формування окремого органу координації 4.0. Обґрунтовано та запропоновано доцільність застосування інструментів математичної статистики для узгодженості думок експертів командної роботи, а саме: розрахунок коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена, конкордації Кендалла та проведення однофакторного дисперсійного аналізу.

Посилання

Martine Haas & Mark Mortensen The secrets of great teamwork. Harvard Business Review. 2016. № 6. P. 70–76. URL: https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork.

Москаленко В.О. Сучасні підходи до формування команди проекту. Інтелект XXI. 2014. № 5. С. 78–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_5_12.

Муха Р.А. Організація командної роботи на підприємстві, її переваги та недоліки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 12. С. 313–317. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6506/1/11%/20Організація%20командної%20роботи.pdf

Селіверстов Р.Г. Елементи теорії нечітких множин як засіб професіоналізації експертної діяльності в органах державного управління. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. проф. В. С. Загородського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. Вип. 16/17. С. 372–376.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 478 с.

Юринець Р.В. Економіко-математичне моделювання утворення експертних груп. Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛДФА, 2007. С. 336–338.

Юринець Р.В., Саврас І.З. Формування експертних груп з використанням економіко-математичних моделей рішень. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. ОДЕУ / за заг. ред. М.І. Зверкова. 2008. № 30. С. 413–417.

Юрчак О. Консолідація експертів – як найбільша цінність і як бар’єр № 1 // Інвестгазета. 2019. URL: https://investgazeta.ua/blogs/konsolidatsiya-ekspertiv-yak-najbilsha-tsinnist-i-yak-bar-er-1

Шерстюк О.І. Моделі та методи компетентнісно-рольового формування команди проекту : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.13.22 «Управління проектами та програмами»; Одеський нац. політех. університет. Одеса, 2017. 21 с. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/5277/1/aref_SherstyukO.pdf.

Яшкіна О. І. Статистичні інструменти визначення узгодженості думок експертів в маркетингових дослідженнях. Наука та інновації. 2013. URL: http://ela.kpi.ua:8080/bitstream/123456789/10830/1/74.pdf

Національна стратегія Індустрії 4.0 / Проект для Кабінету Міністрів України за підтримки Координатора ОБСЄ в Україні. 2019. 49 с. URL: http://www.ism.kiev.ua/images/strategy.pdf

Haas, M. & Mortensen, M. (2016). The secrets of great teamwork. Harvard Business Review, 6, 70–76. Retrieved from: https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork.

Moskalenko, V.O. (2014). Suchasni pidhodi do formuvannya komandi proektu. Intelligence XXI, 5, 78–86. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_5_12. [in Ukrainian].

Muha, R.A. (2016). Organizaciya komandnoyi roboti na pidpriyemstvi, iyi perevagi ta nedoliki. Global and national economic problems, 12, 313–317. Retrieved from: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497 /6506/1/11%/20Організація%20командної%20роботи.pdf. [in Ukrainian].

Seliverstov, R.G. (2008). Elementi teoriyi nechitkih mnozhin yk zasib profesionalizaziyi ekspertnoyi diyalnosti v organach derzhavnogo upravlinnya [Elements of the theory of fuzzy sets as a means of professionalization of expert activity in public administration]. In V.S. Zagorodsky & А.V. Lipenceva (Eds.), Efectivnist dergavnogo upravlinnya – Efficiency of public administration (Vols. 16-17). (Vol. 16, pp. 372-376). Lviv: LRDU NADU [in Ukrainian].

Krisovatij, A.I. (2018). Chetverta promislova revolyuciya: zmina napryamiv migzhnarodnih investicijnih potokiv. In A.I. Krisovatij & O.M. Sohazka (Eds.). Ternopil: Osadca Yu.V. [in Ukrainian].

Yurinec, R.V. (2007). Ekonomiko-matimatichne modelyuvannya utorennya ekspertnich grup. Problems of development of the financial system of Ukraine in the conditions of European integration: IV Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya – IV International scientific-practical conference (Lviv, 2007) (Part 1, pp. 336–338). Lviv: LDFA. [in Ukrainian].

Yurinec, R.V. & Savras, I.Z. (2008). Formuvannya ekspertnich grup z vikoristannyam ekonomiko-matematichnih modelej rishen [Formation of expert groups using economic and mathematical models of solutions]. In M. I. Zverkova (Eds.), Visnik socialno-ekonomichnih doslodzhen – Bulletin of socio-economic research. (No. 30, pp. 413–417). Odesa: ODEU. [in Ukrainian].

Yurchak O., (2019). Konsolidaciya ecspertiv – yak najbilha cinnist i yak baryer № 1. Investgazeta. Retrieved from: https://investgazeta.ua/blogs/konsolidatsiya-ekspertiv-yak-najbilsha-tsinnist-i-yak-bar-er-1. [in Ukrainian].

Sherstyuk, O.I. (2017). Modeli ta metodi kompetentnisno-rolovogo formuvannya komandi proektu [Models and methods of competency-role formation of the project team]. Extended abstract of Candate’s thesis. Odesa. [in Ukrainian].

Yashkina, O.I. (2013). Statistichni instrumenti viznachennya uzgodzhenosti dumok ekspertiv v marketingovih doslidzhennyah. Science and innovation. Retrieved from: http://ela.kpi.ua:8080/bitstream/123456789/10830/1/74.pdf. [in Ukrainian].

Nacionalna strategiia Industriyi 4.0 [National Industry Strategy 4.0]. Retrieved from: http://www.ism.kiev.ua/images/strategy.pdf

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Грінько, І. (2021). КОНКОРДАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ – ЗАПОРУКА УСПІХУ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КРАЇН В ІНДУСТРІЇ 4.0. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-28
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ