РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ТРАМВАЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Арсен Джабраілов Харківський національний університет міського Господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1371-0127
Ключові слова: міський громадський транспорт, трамвайні господарства, модернізація, беззбиткова робота, рентабельність перевезень

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням виведення галузі міського громадського транспорту з кризи, що затягнулася, зменшенню навантаження на міські бюджети за рахунок не тільки підвищення власних доходів комунальних транспортних підприємств, а й завдяки зменшенню витрат на поточне утримання господарств (та власної інфраструктури). Увага зосереджена на трамвайних підприємствах нашої країни, яких, на превеликий жаль, залишилось лише 14. В статті наголошено, що тільки комплексне вирішення проблем міського електричного транспорту, що накопичувались десятиріччями, дасть необхідні позитивні зрушення, їх необхідно вирішувати поступово, опираючись на існуючий досвід і використовуючи науково обґрунтовані рекомендації. Бо тільки так зможуть бути в повній мірі задоволені потреби міського населення в перевезеннях.

Посилання

Палант О.Ю. Стратегія системної модернізації міського електричного транспорту. Харків : Золоті сторінки, 2016. 360 с.

Проблеми реструктуризації підприємств наземного електричного транспорту: монографія / Водовозов Є.Н. та ін. Харків : Золоті сторінки, 2018. 208 с.

Палант О.Ю. Теоретико-методологічні засади управління системною модернізацією підприємств міського електричного транспорту : дис. … док. екном. наук : 08.00.04. Харків, 2017. 459 с.

Водовозов Є.Н. Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств міського електричного транспорту : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2018. 261 с.

Адаменко М.І., Палант О.Ю. Економіко-технічна надійність експлуатації міського електричного транспорту. Харків : Золоті сторінки, 2014. 144 с.

Адменко М.І., Палант О.Ю. Основи техніко-економічної модернізації підприємств міськелектротранспорту. Харків : Золоті сторінки, 2015. 128 с.

Правила експлуатації трамвая і тролейбуса з інформаційно-довідковими матеріалами. Харків : Золоті сторінки, 2020. 256 с.

Palant O.Y. (2016) Stratehiya systemnoyi modernizatsiyi misʹkoho elektrychnoho transportu [Strategy of system modernization of urban electric transport]. Kharkіv: Golden Pages. 360 р. (in Ukraine)

Vodovozov Y.N. and other (2018) Problemy restrukturyzatsiyi pidpryyemstv nazemnoho elektrychnoho transport [Problems of restructuring enterprises of land electric transport]. Kharkiv : Golden Pages. 208 р. (in Ukraine)

Palant O.Y. (2017) Тeoretyko-metodolohichni zasady upravlinnya systemnoyu modernizatsiyeyu pidpryyemstv misʹkoho elektrychnoho transportu [Theoretical and methodological basis of management system modernization of urban electric transport] (Dr. Thesis), Kharkіv: O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv.

Vodovozov Y.N. (2018) Оrhanizatsino-ekonomichnyy mekhanizm restrukturyzatsiyi pidpryyemstv misʹkoho elektrychnoho transport [The Organizational and Economic Mechanism for Restructuring Urban Electric Transport Enterprises] (PhD Thesis), Kharkіv: O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv.

Adamenko M.I. and Palant O.Y. (2014), Ekonomiko-tekhnichna nadiinist ekspluatatsii miskoho elektrychnoho transportu [Economic and technical reliability of operation of public electric transport]. Kharkiv : Golden Pages. 144 р.(in Ukraine)

Adamenko M.I. and Palant O.Y. (2015), Osnovy tekhniko-ekonomichnoyi modernizatsiyi pidpryyemstv misʹkelektrotransportu [Fundamentals of technical and economic modernization of urban electric transport enterprises]. Kharkiv : Golden Pages. 128 р. (in Ukraine)

Pravyla ekspluatatsiyi tramvaya i troleybusa z informatsiyno-dovidkovymy materialamy (2020) [Rules of operation of the tram and trolleybus with information and reference materials]. Kharkiv : Golden Pages. 256 р. (in Ukraine)

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Джабраілов, А. (2021). РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ТРАМВАЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-36
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ