ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИШІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

  • Яна Довгенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-3254-8746
  • Людмила Яременко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1167-8744
  • Юрій Яременко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8465-7389
Ключові слова: дуальна освіта, концепція, стратегія, SWOT аналіз, ринок праці, освітня програма

Анотація

Стаття присвячена аналізу переваг і ризиків впровадження дуальної освіти у виші. Досліджено теоретичні особливості методичних аспектів управління інноваційними процесами. Розкрито особливості дуальної форми навчання, досвід Германії та вітчизняні тенденції впровадження дуального навчання. Проаналізовано особливості та тенденції впровадження дуальної освіти в Україні, визначено переваги та ризики. Проведено SWOT-аналіз впровадження дуального навчання: аналіз ризиків та можливостей, слабких та сильних сторін впровадження зазначеної системи навчання. Проаналізовано основні етапи концепції підготовки магістрів за дуальною формою здобуття освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Результати проведеного SWOT аналізу можна реалізувати при розробці стратегії дуального навчання в університетах.

Посилання

Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині: монографія. К. : Вища школа, 1998. 207 с.

Амеліна С. М. Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини. Зб. наук. праць “Проблеми трудової і професійної підготовки”. 2010. Вип. 15. С. 107–112.

Мілл. У. Дуальне навчання: досвід Німеччини. Олена Давліканова, Ніна Світайло (ред. та допов.). Маркетинг в Україні. 2016. № 6. С. 53–62.

Бегма, О. На виробництво – вже підготовленим. 2018. Сільські вісті. 15. URL: http://www.silskivisti.kiev.ua/19562/index.php?n=38199 (дата звернення 20.03.2021).

Gren L., Panfilov Y., Karlyuk S. Directions in dual form of training introduction at National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»: state-managerial aspect. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2019. № 1. С. 66–80.

Кримчак, Л. Ю. Система дуальної освіти як умова якісної підготовки конкурентоспроможних професіоналів до ринку праці в Україні. 2019. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/11/part_2/20.pdf (дата звернення 20.03.2021).

Кулалаєва Н. В. SWOT- аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць. 2018. Вип. 15. С. 51–59.

Яковенко, К. В. Реалізація дуальної системи освіти в підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 2016. URL: http:// repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI Press/25362/1/Elita_2016_45_1 (дата звернення 20.03.2021)

Батышева С. Я. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. М. : Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. 512 с.

Braun G. Das Studium muss besser auf den Beruf vorbereiten. WISU-Magazin. 2009. № 5. S. 601-602.

Левицкий Ю. В. Становление целостности образования, науки и производства в информационном обществе: автореф. дисс. д-ра филос. наук: 09.00.01. Омск, 2007. 30 с.

Амоша О. І., Землянкін А. І., Моїсєєв Г. В.. Сучасні підходи щодо здійснення взаємодії академічної науки, освіти і промислового виробництва. Економіка та держава. 2007. № 3. С. 4–7

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник/За ред. Л. В. Балабанової. К.: Знання, 2005.301 с.

Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2007. 704 с.

Abashkina N. V. (1998) Pryncypy rozvytku profesijnoji osvity v Nimechchyni. [Principles of development of vocational education in Germany]: monoghrafija. Kiev : Vyshha shkola, 207 P.

Amelina S. M. (2010) Osoblyvosti dualjnoji systemy vyshhoji profesijnoji osvity u navchaljnykh zakladakh Nimechchyny. [Features of the dual system of higher professional education in educational institutions in Germany]. Zb. nauk. pracj “Problemy trudovoji i profesijnoji pidghotovky”, vol. 15, рp. 107–112.

Mill. U. (2016) Dualjne navchannja: dosvid Nimechchyny. [Dual learning: the experience of Germany]. Olena Davlikanova, Nina Svitajlo (red. ta dopov.). Marketyngh v Ukrajini, no. 6, рp. 53–62.

Begma, O. (2018). For production – already prepared. Village news, 15. Available at: http://www.silskivisti.kiev.ua/19562/index.php?n=38199 (accessed 21 May 2021).

Gren L., Panfilov Y., Karlyuk S. (2019) Directions in dual form of training introduction at National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»: state-managerial aspect. Teorija i praktyka upravlinnja socialjnymy systemamy: filosofija, psykhologhija, pedaghoghika, sociologhija, no. 1, рp. 66–80.

Krymchak, L. Ju. (2019) Systema dualjnoji osvity jak umova jakisnoji pidghotovky konkurentospromozhnykh profesionaliv do rynku praci v Ukrajini. [Dual education system as a condition for qualitative preparation of competitive professionals in the labor market in Ukraine] Available at: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/11/part_2/20.pdf (accessed 25 May 2021).

Kulalajeva N. V. (2018) SWOT- analiz uprovadzhennja elementiv dualjnoji formy navchannja v profesijnu pidghotovku majbutnikh kvalifikovanykh robitnykiv. [SWOT-analysis of the introduction of elements of the dual form of education in the training of future skilled workers]. Naukovyj visnyk Instytutu profesijno-tekhnichnoji osvity NAPN Ukrajiny. Profesijna pedaghoghika : zb. nauk. prac,. vol. 15, рp. 51–59.

Yakovenko, K. V. (2016). Realizacija dualjnoji systemy osvity v pidghotovci majbutnikh fakhivciv z informacijnykh tekhnologhij [Implementation of a dual education system in the training of future IT professionals]. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua /bitstream/KhPI Press/25362/1/ Elita_2016_45_1_Yakovenko_ Realizatsiia.pdf (accessed 20 May 2021).

Batыsheva S. Ja. (1997) Professyonaljnaja pedaghoghyka [Professional pedagogy] : Uchebnyk dlja studentov, obuchajushhykhsja po pedaghoghycheskym specyaljnostjam y napravlenyjam. Moscow : Assocyacyja «Professyonaljnoe obrazovanye», 512 P.

Braun G. (2009) Das Studium muss besser auf den Beruf vorbereiten. WISU-Magazin, no. 5, рp. 601-602.

Levyckyj Ju. V. (2007) Stanovlenye celostnosty obrazovanyja, nauky y proyzvodstva v ynformacyonnom obshhestve [Formation of the integrity of education, science and production in the information society]: avtoref. dyss. d-ra fylos. nauk: 09.00.01. Omsk,. 30 p.

Amosha O. I., Zemljankin A. I., Mojisjejev Gh. V. (2007) Suchasni pidkhody shhodo zdijsnennja vzajemodiji akademichnoji nauky, osvity i promyslovogho vyrobnyctva. [Modern approaches to the interaction of academic science, education and industrial production]. Ekonomika ta derzhava, no. 3, рp. 4–7

Balabanovoji L. V. (Ed.). (2005) SWOT-analiz – osnova formuvannja marketynghovykh strateghij [SWOT-analysis - the basis for the formation of marketing strategies] : Navchaljnyj posibnyk. Kiev : Znannja, 301 P.

Butynecj F.F. (Ed.). (2007) Ekonomichnyj analiz [Economic analysis]: Pidruchnyk dlja studentiv ekonomichnykh specialjnostej VNZ. Zhytomyr : PP «Ruta», 704 p.

Переглядів статті: 416
Завантажень PDF: 532
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Довгенко, Я., Яременко, Л., & Яременко, Ю. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИШІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ