МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Василь Ковальський Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0003-1700-3550
  • Олена Пушкар Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-1383-7366
  • Наталія Кравченко Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0003-4425-2915
Ключові слова: мотивація персоналу, логістика, підприємство, мотиваційне середовище, корпоративна культура, інтелектуальна капіталізація, мотив участі, здібності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотиваційного середовища, що позитивно впливає на ефективну роботу співробітників підприємства, а також дослідженню механізму управління мотивацією персоналу на підприємстві логістичної сфери. В ході досліджень проаналізовано теорії мотивації та розкрито поняття мотиваційного середовища. Визначено сутність та специфічні особливості механізму формування мотиваційного середовища на підприємстві логістичного напряму. Окреслено роль корпоративної культури у ланцюгу формування позитивної мотивації співробітників. В статті розглянуто та деталізовано завдання, функції та принципи побудови мотиваційного механізму персоналу компанії логістичної сфери. Обґрунтовано, що механізм управління мотивацією і корпоративний розвиток персоналу забезпечують розвиток кожного працівника логістичного підприємства окремо і створюють умови для формування мотивів участі в капіталізації підприємства.

Посилання

Дергачова В.В., Федірко Г.А. Вплив корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 2018. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130934

Гербут М.В. Мотивація трудової діяльності працівників підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9702/1/33.pdf (дата звернення: 10.11.2020)

Жуков А.Л. Аудит человеческих ресурсов организации: учебное пособие. Москва : МИК, 2017. 255 с.

Капитонова В.В. Мотивационный аспект управления развитием промышленного предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Ижевск, 2013. 22 с.

Ковальчук В.Г. Мотивація як фундаментальна складова управління підприємством, Львів : Економіка та право, 2018. № 3. С. 80–85.

Пуденко Т.И. Как мотивировать продуктивную работу персонала. Москва : ИУО, 2011. 448 с.

Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах. Москва : Вершина, 2007. 224 с.

Скорик Р. П. Особливості мотивації трудової діяльності виробничого персоналу. URL: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2009/Economics/ (дата звернення: 6.12.2020)

Derhachova V.V., Fedirko H.A. (2018) Vplyv korporatyvnoi kultury na konkurentospromozhnist pidpryiemstva. [Infusion of corporate culture on the competitiveness of the enterprise] Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh [Topical problems of economics and management: collection of scientific works of young scientists] Available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130934 (accessed 10 November 2020) (in Ukrainian)

Herbut M.V. (2013) Motivatsiya trudovoi diialnosti pratsivnykiv pidpryiemstva [The motivation of the labor activity of the workers of the enterprise] Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9702/1/33.pdf (accessed: 10 November 2020)

Zhukov A.L. (2017) Audyt chelovecheskykh resursov orhanyzatsyy [Human resources audit of the organization] Moscow: MYK (in Russian). p. 255.

Kapytonova V.V. (2013) Motivatsionnyy aspekt upravlenyia razvytyem promyshlennogo predpryiatyia [The motivational aspect of managing the development of an industrial enterprise](PhD Thesis) Yzhevsk. p. 22. (in Russian)

Kovalchuk V.H. (2018) Motyvatsiia yak fundamentalna skladova upravlinnia pidpryiemstvom [Motivation as a fundamental component of enterprise management] Lviv: Ekonomika ta pravo. № 3, pp. 80–85. (in Ukrainian)

Pudenko T.Y. (2011) Kak motyvyrovat produktyvnuiu rabotu personala [How to motivate the productive work of staff] Moskva: YUO. p. 448. (in Russian)

Samoukyna N.V. (2007) Effektivnaya motivatsiya personala pri minimal'nykh finansovykh zatratakh [Effective staff motivation with minimal financial costs] Moscow: Vershyna. p. 224. (in Russian)

Skoryk R.P. Osoblyvosti motyvatsii trudovoi diialnosti vyrobnychoho personalu [Features of motivation of labor activity of production personnel] Available at: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2009/Economics/ (accessed: 6 December 2020) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 391
Завантажень PDF: 277
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Ковальський, В., Пушкар, О., & Кравченко, Н. (2020). МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ