ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ

Ключові слова: проект, проектне рішення, технічний аналіз, вартісні показники, техніко-економічне обґрунтування, системний підхід

Анотація

В статті охарактеризовано підхід до поняття проєкту в умовах становлення новітньої концепції проєктного менеджменту, при якому проєкт визначається як певна система взаємопов’язаних елементів, спрямованих на отримання визначеного результату. Прийняття проєктного рішення відбувається на базі попередніх обґрунтуваннь, які включають технічні та економічні складові. Технічна розкриває технологічні особливості, доцільність технічних рішень, що пропонуються, можливість реалізації на базі виробничої бази конкретного регіону. Економічні обґрунтування включаються вартісну оцінку, яка повинна визначити доцільність капітальних вкладень на підставі запланованих економічних ефектів та ефективності проєкту. Прийняття висновку щодо доцільності реалізації проєктного рішення базується на системному підході. Пріоритетність технічних або вартісних показників визначається особливістю рішення, метою впровадження проєкту, а також особливістю галузі, в якій він реалізується. Отримання конкурентних переваг, відповідність новітнім технічним та екологічним вимогам при проведенні техніко-економічних обґрунтування стають базовими критеріями прийняття проєктного рішення.

Посилання

Якимів А. І. Прийняття проектних рішень у бізнесовій діяльності. Науковий вісник ЛНТУ Україна. 2013. Вип. 23.11. С. 287-292.

Колосов А. М. Управління прийняттям проектного рішення з реорганізації виробничої системи. Наукові вісті Далівського університету. 2020. № 18. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3197/1/NV_18_2019.pdf#page=56

Мірошниченко Ю. О. Особливості прийняття управлінських рішень відповідно до фаз проектного циклу. Управління проектами та розвиток виробництва. 2011. № 4 (40). С. 16- 20.

Петрович Й. М., Устінова І. Г. Методичний аспект оцінки проектних рішень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2001. № 425. С. 3–8.

Дивнич О. Д. Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. С. 155 -158.

Тесленко П. О. Прийняття рішень в умовах вартісних обмежень. Управління розвитком складних систем. 2012. Вип. 9. С. 40-43.

Молоканова В. М. Цінністно-орієнтований аналіз прийняття рішень в управлінні проєктами. Управління розвитком складних систем. 2016. Вип. 25. С. 32-39.

Xu, X., Wei, Z., Ji, Q., Wang, C., Gao, G. (2019). Global renewable energy development: Influencing factors, trend predictions and countermeasures. Resources Policy, 63, 101470. doi: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101470

Накашидзе Л., Гільорме Т., Накашидзе І. Обґрунтування критеріїв вибору проектних рішень систем кліматизації на основі відновлюваних джерел енергії. Восточно-европейский журнал передовых технологий = Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, iss. 3 (105). P. 42–50. URL: http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/12378.

Yakymiv A.I. (2013) Pryjnyattya proektnyh rishen u biznesovij diyalnosti [An acceptance of project decisions is in business activity]. Naukovyj visnyk LNTU Ukrayina, vol. 23.11. pp. 287-292.

Kolosov A. M. (2020) Upravlinnya pryjnyattyam proektnogo rishennya z reorganizaciyi vyrobnychoyi systemy[Management the acceptance of project decision is from reorganization of the productive system]. Naukovi visti

Dalivskogo universytetu, vol. 18. Available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3197/1/NV_18_2019.pdf#page=56 (accessed 19 July 2021).

Miroshny`chenko Yu. O. (2011) Osoblyvosti pryjnyattya upravlinskyh rishen vidpovidno do faz proektnogo cyklu [Features of acceptance of administrative decisions are in accordance with the phases of project cycle]. Upravlinnya

proektamy ta rozvytok vyrobnycztva. Vol. 4 (40). pp. 16- 20.

Petrovych J.M., Ustinova I.G. (2001) Metodychnyj aspekt ocinkyproektnyh rishen [Methodical aspect of estimation of project decisions]. Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politexnika». vol. 425. pp. 3–8.

Dyvnych O.D. (2014) Formalni metody ocinky efektyvnosti proektnyy rishen` [Formal methods of estimation of efficiency of project decisions]. Naukovyj visnyk Hersonskogo derzhavnogo universytetu, vol. 6, pp. 155 -158.

Teslenko P. O. (2012) Pryjnyattya rishen v umovax vartisnyh obmezhen [Making decision is in the conditions of cost limitations]. Upravlinnya rozvytkom skladnyh system vol. 9, pp. 40-43.

Molokanova V. M. (2016) Cinnistno-oriyentovanyj analiz pryjnyattya rishen v upravlinni proyektamy [Value-oriented analysis of making in project management]. Upravlinnya rozvytkom skladnyh system, vol. 25, pp. 32-39.

Xu, X., Wei, Z., Ji, Q., Wang, C., Gao, G. (2019). Global renewable energy development: Influencing factors, trend predictions and countermeasures. Resources Policy, 63, 101470. doi: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101470

Nakashydze L., Gilorme T., Nakashydze I. (2020) Obgruntuvannya kryteriyiv vyboru proektnyh rishen system klimatyzaciyi na osnovi vidnovlyuvanyh dzherel energiyi [Substantiating the criteria of choosing project solutions for climate control systems based on renewable energy sources]. Vostochno-evropejskyj zhurnal peredovyh texnologyj, vol. 3, iss. 3 (105). pp. 42–50. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/12378. (accessed 19 July 2021).

Переглядів статті: 394
Завантажень PDF: 427
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Пушкар, Т. (2021). ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-33
Розділ
ЕКОНОМІКА