ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ДО 2040 Р.: ОСНОВИ, ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Ключові слова: енергетична політика, енергозбереження, енергоефективність, альтернативна енергетика, атомна енергетика, справедлива трансформація

Анотація

В статті досліджено особливості трансформації енергетичної політики Польщі, що ґрунтується на проведенні суцільної трансформації в енергетичній сфері, залученні всіх зацікавлених сторін у процеси розвитку енергетичної політики, модернізації та інноваційному оновленні енергетичної сфери, стимулювання економічного розвитку, ефективності та конкурентоспроможності як основи для економічного зростання. Особлива увага відведена аналізу енергетичної політики Польщі до 2040 р. Зокрема, в статті проаналізовано основи енергетичної політики: справедлива трансформація, система нульових викидів енергії, висока якість повітря. Також розглянуто цілі та стратегічні проекти, ключові елементи та основні цільові показники енергетичної політики Польщі. Окрема увага приділена регіональним особливостям енергетичної політики, а також механізму її фінансування.

Посилання

Манжул І.В. Польський досвід забезпечення енергетичної безпеки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 15. Том 2. С. 154–157.

International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/

Слюсар О. Стан та перспективи енергетичної безпеки Польщі. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2019. № 2 (22). С. 46-50.

Зеленько В.А., Френчак Я.І., Зеленько Н.М. Проблема енергоефективності у моделі сталого розвитку України: досвід ЄС. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 1 (135). С. 18-23

Шатило О. Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. №7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=596

Енергетична безпека: європейський досвід. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Energy_Security_Final_27.11.pdf

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. URL: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

Manzhul I.V. (2015). Polskyi dosvid zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky [Polish experience in energy security]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia, vol. 15, tom 2, pp. 154–157.

International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/

Sliusar O. (2019). Stan ta perspektyvy enerhetychnoi bezpeky Polshchi [The state and prospects of Poland`s energy security]. Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal, № 2(22), pp. 46-50.

Zelenko V.A., Frenchak Ya.I., Zelenko N.M. (2019) Problema enerhoefektyvnosti u modeli staloho rozvytku Ukrainy: dosvid YeS [The problem of energy efficiency in the model of sustainable development of Ukraine: the experience of the EU]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, № 1 (135), pp. 18-23.

Shatylo O. (2013). Svitovyi dosvid zabezpechennia koordynatsii ekonomichnoi ta enerhetychnoi polityky: orhanizatsiinyi aspect [World experience in ensuring coordination of economic and energy policy: organizational aspect]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=596

Enerhetychna bezpeka: yevropeiskyi dosvid. [Energy security: European experience]. Financial and Economic Analysis Office in the VRU. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Energy_Security_Final_27.11.pdf

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. [Energy policy of Poland until 2040]. URL: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 372
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Паламарчук, Д., & Паламарчук, Н. (2021). ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ДО 2040 Р.: ОСНОВИ, ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-32
Розділ
ЕКОНОМІКА