ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: імідж, імідж підприємства, формування іміджу, ефективний імідж підприємства, інструменти реалізації, враження

Анотація

Одним з важливих аспектів загального сприйняття та оцінки організації є враження, яке вона справляє, тобто її імідж (образ). Незалежно від бажань, як самої організації, так і фахівців зі зв'язків з громадськістю, імідж – об'єктивний фактор, що грає істотну роль в оцінці будь-якого соціального явища або процесу. Поняття «імідж» походить від латинського imago, пов'язаного з латинським словом imitari, що означає «імітувати». Згідно з тлумачним словником Вебстера, імідж – це штучна імітація або вручення зовнішньої форми будь-якого об'єкта і, особливо, особи. Він є уявним уявленням про людину, товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою пабліситі, реклами або пропаганди. Останнім часом завдяки розвитку ринкових відносин, інноваційними розробками в освіті, культурі, економіці, науці особливий інтерес викликає специфіка змісту і формування іміджу організації. Підвищена увага до проблеми формування іміджу компанії не випадкова. Позитивний імідж уже давно став необхідною умовою досягнення організацією ділового успіху в своїй галузі. Імідж організації – це цілісне сприйняття організації різноманітними угрупованнями суспільства, що формується на основі інформації, яка друкується в їх пам'яті про різні сторони діяльності компанії.

Посилання

Вардеванян В.А. Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 2. С. 231–234.

Ілляшенко С.М. Імідж організації як економічна категорія: сутність, зміст, основні етапи формування. Прометей. 2012. № 2 (38). С. 164–170.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресскурс ; пер. с англ. под ред. С.Г. Божук ; 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2020. 464 с.

Офіційний сайт ТОВ «Гулівер-ТУР». URL: https://guliver-tour.tat.ua/

Ревуцька Л.Я. Формування ділового іміджу готельного підприємства як інструмента комунікативного впливу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. Вип. 1–2. С. 264–270.

Vardevanian V.A. (2013) Rol tovarnoi polityky u formuvanni imidzhu pidpryiemstva. [The role of product policy in shaping the image of the enterprise]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 2, 231–234. [in Ukrainian]

Illiashenko S.M. (2012) Imidzh orhanizatsii yak ekonomichna katehoriia: sutnist, zmist, osnovni etapy formuvannia [Image of the organization as an economic category: essence, content, main stages of formation]. Prometei, 2 (38), 164–170. [in Ukrainian]

Kotler F. (2020) Marketing menedzhment. Ekspresskurs [Marketing Management. ExpressCours]; per. s angl. pod red. S.G. Bozhuk 464 p.

The official website of Guliver-Tour LLC. Retrieved from: https://guliver-tour.tat.ua/

Revutska L.Ya. (2018) Formuvannia dilovoho imidzhu hotelnoho pidpryiemstva yak instrumenta komunikatyvnoho vplyvu [Formation of a business image of a hotel company as a tool for communicative influence]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 1–2, 264–270.

Переглядів статті: 542
Завантажень PDF: 419
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Баша, І., & Ремезь, Ю. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-22
Розділ
МАРКЕТИНГ