СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: маркетинговий аналіз, маркетинговий аудит, маркетингові дослідження, маркетинговий контроль, управлінські рішення

Анотація

В статті досліджується сутність та зміст маркетингового аналізу як теоретичної системи та складової комплексу маркетингу підприємств. В прикладному сенсі маркетинговий аналіз за своєю сутністю та змістом виступає «творцем» тої інформації, на основі якої менеджмент підприємства приймає стратегічні та оперативні рішення. Теорія маркетингового аналізу ще формується, в ній наявні дискусійні питання, які вимагають подальших досліджень. В статті подаються різні погляди на сутність маркетингового аналізу, аналізуються відмінності між маркетинговим аналізом та маркетинговими дослідженнями, які достатньо чітко прослідковуються в теоретичних підходах, хоча не зовсім чітко проявляються в практичних аспектах. При аналізі сутності та змісту маркетингового аналізу необхідно також чітко розмежовувати останній з маркетинговим аудитом та маркетинговим контролем за критеріями предмету, об’єкту та завдань цих складових комплексу маркетингу.

Посилання

Абрамович І. А., Воловик Д. В. Маркетингова діяльність підприємства та контроль за її реалізацією. Агросвіт. 2020. № 10. С. 52-56.

Бойко О., Герасимяк Н. Місце та роль маркетингового аналізу в процесі прийняття управлінських рішень. Економічний аналіз. 2012. Т. 11(2). С. 57-60.

Дячун О. Маркетинговий аналіз у системі споріднених економічних дисциплін. Галицький економічний вісник. 2009. № 1. С. 160-163.

Єпіфанова І. М. Маркетинговий аудит : сутність та механізм реалізації. Маркетинг і цифрові технології. 2020. Том 4. № 4. С. 70-81.

Костючеко Л. В., Мазур М. М. Застосування маркетингового аналізу при прийнятті управлінських рішень. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія. : Економіка і управління. 2013. Вип. 25. С. 237-244.

Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. В.В. Липчука. К. : Академвидав, 2008. 216 с.

Штефанич Д., Братко О., Дячун О., Лагоцька Н., Окрепкий Р. Маркетинговий аналіз / за ред. д.е.н., проф. Д. А. Штефанича. Тернопіль : Економічна думка, 2011, 267 с.

Kotler Ph. Marketing Management: Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hal, Inc., 1967. 628 p.

Strzyżewska M., Rószkiewicz M. Analizy marketingowe. Warszawa, 2002.

Abramovych I.A., & Volovyk D.V. (2020) Marketyngova diyalnist pidpryyemstva ta kontrol za yiyi realizaciyeyu [Marketing activities of the enterprise and control over its implementation]. Agrosvit – Agrosvit, no. 10, pp. 52-56 [in Ukrainian].

Bojko O., & Gerasymyak N. (2012) Misce ta rol marketyngovogo analizu v procesi pryjnyattya upravlinskyx rishen [The place and role of marketing analysis in the decision-making process]. Ekonomichnyj analiz – Economic analysis, vol. 11(2), pp. 57-60 [in Ukrainian].

Dyachun O. (2009) Marketyngovyj analiz u systemi sporidnenyx ekonomichnyx dyscyplin [Marketing analysis in the system of related economic disciplines]. Galyczkyj ekonomichnyj visnyk – Galician Economic Bulletin, no. 1, pp. 160-163. [in Ukrainian].

Yepifanova I.M. (2020) Marketyngovyj audy : sutnist ta mexanizm realizaciyi [Marketing audit: the essence and mechanism of implementation]. Marketing and digital technologies – Marketyng i cyfrovi texnologiyi, no. 4, pp. 70-81 [in Ukrainian].

Kostyucheko L.V., & Mazur M.M. (2013) Zastosuvannya marketyngovogo analizu pry pryjnyatti upravlinskyx rishen [Application of marketing analysis in making management decisions]. Zbirnyk naukovyx pracz Derzhavnogo ekonomiko-texnologichnogo universytetu transportu – Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Transport, vol. 25, pp. 237-244 [in Ukrainian].

Lypchuka V.V. (Ed.). (2008) Marketyngovyj analiz [Marketyngovyj analiz]. Kiev: Akademvydav [in Ukrainian].

Shtefanych D., Bratko O., Dyachun O., Lagoczka N., & Okrepkyj R. (2011). Marketyngovyj analiz [Marketyngovyj analiz]. In D. Shtefanych, (Ed.). Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Kotler Ph. (1967) Marketing Management: Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hal, Inc. [in English].

Strzyżewska, M., & Rószkiewicz, M. (2002) Analizy marketingowe. Warszawa [in Polish].

Переглядів статті: 415
Завантажень PDF: 769
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Бабух, І. (2021). СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-21
Розділ
МАРКЕТИНГ