СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК КАДРОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: соціальний капітал, кадрова стабільність, плинність кадрів, зайнятість, довіра, норми поведінки, соціальні взаємозв’язки

Анотація

Статтю присвячено розгляду соціального капіталу як вагомого чинника забезпечення кадрової стабільності. Проаналізовано плинність кадрів як наслідок низького рівня соціального капіталу, що особливо простежується в умовах неформальної зайнятості. Проаналізовано плинність кадрів за сферами економічної діяльності. Досліджено світовий досвід оцінювання соціального капіталу, який входить як показник в структуру індексу процвітання, за підходом Legatum Institute. Наведено порівняльний аналіз соціального капіталу та стабільності кадрів (за даними звіту Глобального індексу конкурентоспроможності талантів (Global Talent Competitiveness Index)) в Україні та розвинутих країнах світу. Запропоновано досліджувати соціальний капітал в межах організації як чинник збереження кадрів. Зазначено, що на кадрову стабільність вагоме значення має соціальна політика щодо збереження персоналу, що проводиться в країні.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: ukrstat.gov.ua.

Волчкова Г.К. Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(1). С. 176–183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2015_2%281%29__25

Бурдье П. Формы капитала. Экономическая социология. Т. 3. № 5. 2002. С. 60–74.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 122–139.

Патнем Р.Д., Леонарді Р., Нанетті Р.Й. Твореня демократії. Традиції творення громадської активності в сучасній Італії. Київ : Основи, 2001. С. 304.

Бондаренко М.Ю. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bondarenko.pdf

Index Legatum prosperity 2020. Ukraine: Prosperity score 55.7 (92nd). URL: https://docs.prosperity.com/9116/0508/6041/Ukraine_2020_PIcountryprofile.pdf

Index Legatum prosperity 2020. Denmark: Prosperity score 84.4 (1st). URL: https://docs.prosperity.com/4516/0508/8288/Denmark_2020_PIcountryprofile.pdf

Рейтинг стран по уровню высококвалифицированных кадров. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/global-talent-index

2018 Legatum Prosperity Index. URL: https://li.com/reports/2018-legatum-prosperity-index/

INSEAD (2018): The Global Talent Competitiveness Index 2018. Diversity for Competitiveness. Bruno Lanvin Paul Evans Editors. Fontainebleau, France. URL: https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GTCI2018.pdf

Перегудова Т.В. Соціальна інклюзія як елемент соціальної політики: європейські уроки для України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 19. С. 98–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_22

До 2100 року населення України складатиме 24 млн людей – ООН. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-48694237

Середа Ю.В. Соціальний капітал в Україні та інших країнах Європи: легітимність агрегованого конструкту. Український соціум. 2013. № 4(47). С. 81–97.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

Volchkova H.K. (2015) Sotsialnyi kapital v umovakh transformatsii zainiatosti v Ukraini: tendentsii formuvannia ta napriamy rehuliuvannia [Social capital in the conditions of employment transformation in Ukraine: tendencies of formation and directions of regulation] Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vyp. 2(1), pp. 176-183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2015_2%281%29__25 (in Ukrainian)

Burde P. (2002) Formy kapytala [Forms of capital]. Ekonomycheskaia sotsyolohyia, t. 3, № 5, pp. 60–74. (in Russian)

Koulman Dzh. (2001) Kapytal sotsyalnyi y chelovecheskyi [Social and human capital]. Obshchestvennye nauky y sovremennost, № 3, pp. 122–139. (in Russian)

Patnem R. D., Leonardi R., Nanetti R. Y. (2001) Tvorenia demokratii. Tradytsii tvorennia hromadskoi aktyvnosti v suchasnii Italii [Creation of democracy. Traditions of community activity in contemporary art]. Kyiv: Osnovy. p. 304. (in Russian)

Bondarenko M.U. Sotsialnyi kapital yak osnova rozvytku hromadianskoho suspilstva [Social capital as a basis for the development of civil society]. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bondarenko.pdf (in Ukrainian)

Index Legatum prosperity 2020. Ukraine: Prosperity score 55.7 (92nd). URL: https://docs.prosperity.com/9116/0508/6041/Ukraine_2020_PIcountryprofile.pdf

Index Legatum prosperity 2020. Denmark: Prosperity score 84.4 (1st). URL: https://docs.prosperity.com/4516/0508/8288/Denmark_2020_PIcountryprofile.pdf

Reitynh stran po urovniu vysokokvalyfytsyrovannykh kadrov [Ranking of countries by the level of highly qualified personnel]. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/global-talent-index

2018 Legatum Prosperity Index. URL: https://li.com/reports/2018-legatum-prosperity-index/

INSEAD (2018): The Global Talent Competitiveness Index 2018. Diversity for Competitiveness. Bruno Lanvin Paul Evans Editors. Fontainebleau, France. URL: https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GTCI2018.pdf

Perehudova T.V. (2016) Sotsialna inkliuziia yak element sotsialnoi polityky: yevropeiski uroky dlia Ukrainy [Social inclusion as an element of social policy: European lessons for Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vyp. 19. pp. 98–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_22 (in Ukrainian)

Do 2100 roku naselennia Ukrainy skladatyme 24 mln liudei – OON [By 2100, Ukraine's population will be 24 million – the UN]. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-48694237 (in Ukrainian)

Sereda Yu.V. (2013) Sotsialnyi kapital v Ukraini ta inshykh krainakh Yevropy: lehitymnist ahrehovanoho konstruktu [Social capital in Ukraine and other European countries: the legitimacy of the aggregate construct]. Ukrainskyi sotsium, № 4(47). p. 81–97. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 7346
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Серікова, О. (2021). СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК КАДРОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-18
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ