СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталія Чорна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6709-6364
Ключові слова: система управління якістю, менеджмент якості, туристське підприємство, конкурентоспроможність

Анотація

У статті проаналізовано теоретико-методичні та практичні аспекти впровадження та функціонування на туристському підприємстві системи управління якістю, відповідної міжнародному стандарту ISO 9001. Зроблено короткий екскурс у генезис теорії управління якістю. Обґрунтовано переваги, що їх отримують підприємства (організації) від функціонування системи менеджменту якості та доведено необхідність її впровадження. Увагу зосереджено на проблемі сертифікаційного аудиту, за результатами якого підприємству може бути виданий сертифікат відповідності вимогам стандарту ISO 9001. Констатовано, що для туристського підприємства сертифікація на відповідність стандарту ISO 9001 є не обов’язковою, але бажаною, адже засвідчує високу якість системи менеджменту якості, яка безпосередньо впливає на якість надаваних послуг, забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку галузі.

Посилання

Астахов А., Хриплива Л. Система управління якістю – інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством). Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2011. № 4. С. 60–64.

Системи менеджменту якості ISO. URL: http://nvppoint.com/uk/sistemi-menedzhmenta-yakosti/

Глєбова А.О., Карчевський Б.О. Системи управління якістю на підприємствах в умовах євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 8. С. 352–356. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Горбашко Е.А. Управление качеством : учебник. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2014. 463 с.

Баєв В.В. Концептуальні засади менеджменту якості в сфері туризму. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. 2012. Випуск 3 (47). С. 164–169. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/baev.htm

Сертификат ISO 9001 в сфере туризма. URL: https://www.iksystems.ru/a274/

Весперіс С.З. Особливості формування і управління якістю послуг. Актуальні питання сталого розвитку економіки. 2012. Том 1. С. 75–80.

Astakhov A., Khryplyva L. (2011) Systema upravlinnia yakistiu – instrument udoskonalennia zahalnoi systemy upravlinnia orhanizatsiieiu (pidpryiemstvom) [Quality management system – a tool for improving the overall management system of the organization (enterprise)]. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist, no 4, рр. 60–64. (in Ukrainian)

Systemy menedzhmentu yakosti ISO [Quality management systems ISO]. Available at: http://nvppoint.com/uk/sistemi-menedzhmenta-yakosti/

Hliebova A.O., Karchevskyi B.O. (2015) Systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvakh v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Quality management systems at enterprises in the conditions of European integration processes]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 8, pp. 352–356. Available at: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Horbashko E.A. (2014) Upravlenye kachestvom [Quality management]. uchebnyk. 2-e yzd., yspr. y dop. Moskva: Yzdatelstvo Yurait, 463 s. (in Ukrainian)

Baiev V.V. (2012) Kontseptualni zasady menedzhmentu yakosti v sferi turyzmu [Conceptual principles of quality management in the field of tourism]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Seriia: Ekonomichni nauky, no 3 (47), pp. 164–169. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/baev.htm

Sertyfykat ISO 9001 v sfere turyzma [Certificate ISO 9001 in Tourism]. Available at: https://www.iksystems.ru/a274/

Vesperis S.Z. (2012) Osoblyvosti formuvannia i upravlinnia yakistiu posluh [Features of the formulation and management of services]. Aktualni pytannia staloho rozvytku ekonomiky, no 1, pp. 75–80. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 483
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Чорна, Н. (2021). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-14