ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

  • Тетяна Краснодєд Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-8930-3248
  • Тетяна Попова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-6531-1422
Ключові слова: міжнародний туризм, туристичні ресурси, туроператори, турагенти, туристичний продукт, туристична дестинація, засоби розміщення

Анотація

Туристичний бізнес активно розвивається майже по всьому світу, тому питання розвитку туристичного потенціалу України і можливості забезпечення туристських потреб є актуальними. В статті здійснено огляд останніх досліджень в галузі світового туризму та освітлено пропоновані науковцями шляхи розвитку вітчизняного. Надано визначення туристичної дестинації як об’єкта дослідження. Виявлено об’єктивну необхідність огляду туристичного потенціалу України та охарактеризовано її основні природно-економічні туристичні ресурси. Проаналізовано зміну головних показників функціонування туріндустрії країни – кількість суб'єктів туристичної діяльності, їх витрати на виробництво турпродуктів, кількість та вартість реалізованих туристичних путівок, кількість відповідних туроднів, кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, а також завантаженість колективних засобів розміщування. Водночас проведено аналіз кількості туристів, які обслуговувались вітчизняними туроператорами та турагентами в залежності від мети подорожі. Запропоновано напрями удосконалення використання туристичного потенціалу України.

Посилання

Бортников Є.Г. Пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі в Україні. Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. 2009. № 13. С. 157–163.

Виноградова Т.В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. Технология продаж услуг туристской индустрии: учебник для вузов по специальности «Туризм» / Балт. акад. туризма и предпринимательства. Москва, 2010. 238 с.

Гладка І.В. Сучасні тенденції та особливості розвитку туризму в Україні : Економіка. Проблеми економічного становлення. 2015. Вісник 1–2. С. 64–67.

Гуляев В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие : учебник. Москва : Советский спорт, 2008. 280 с.

Довідник КЗЕП 2012 / Класифікація зовнішньоекономічних послуг 2012. URL: https://dovidnyk.in.ua/directories/kzep-2012/04 (дата звернення: 26.02.2021).

Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организаций. Москва : Финансы и статистика, 2006. 200 с.

Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учеб. для вузов турист. профиля / Рос. междунар. акад. туризма. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Финансы и статистика, 2008. 241 с.

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. 300 с.

Компліченко О.О. Фактори розвитку туристичної галузі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки, 2014. Випуск 8. Частина 3. С. 75–79.

Криховецький І.З. Туристична індустрія України: стан, проблеми та перспективи розвитку. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. 2011. № 3. С. 158–166.

Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. Київ : Знання, 2008. 661 с.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 248 с.

Марценюк Л.В. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні. Економічний вісник. Секція: Економічна теорія. 2015. № 3. С. 76–82.

Мацука В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2011. Вип. 1. С. 43–49.

Опря А.Т. Статистика: (з програмованою формою контролю знань). Київ : Урожай, 1996. 448 с.

Bortnykov Ye.H. (2009) Priorytetni napriamy rozvytku turystychnoi haluzi v Ukraini [Priority directions of tourism industry development in Ukraine]. DITB Bulletin. Series: Economics, organization and management of enterprises in the tourism industry and the tourism sector in general, no 13, pp. 157–163.

Vinogradova T.V. (2010) Tekhnologiya prodazh uslug turistskoy industrii: uchebnik dlya vuzov po spetsial'nosti «Turizm» [Technology of sales of services in the tourist industry: a textbook for high schools on a specialty "Tourism"]. M.: Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship. (in Russian)

Hladka I.V. (2015) Suchasni tendentsii ta osoblyvosti rozvytku turyzmu v Ukraini [Current trends and features of tourism development in Ukraine]. Economics. Problems of Economic Formation, no 1–2, pp. 64–67.

Gulyayev V.G. (2008) Turizm: ekonomika, upravleniye, ustoychivoye razvitiye: uchebnik [Tourism: economics, management, sustainable development: a textbook]. Moscow: Soviet Sport. (in Russian)

Dovidnyk KZEP (2012) Klasyfikatsiia zovnishnoekonomichnykh posluh 2012 [Classification of Goods of Foreign Economic Activity 2012]. Available at: https://dovidnyk.in.ua/directories/kzep-2012/04

Zhukova M.A. (2006) Industriya turizma: menedzhment organizatsiy [Tourism industry: management of organizations]. Moscow: Finance and Statistics. (in Russian)

Il'ina YE.N. (2008) Turopereyting: organizatsiya deyatel'nosti: ucheb. dlya vuzov turist. profilya[Touring: organization of activity: a textbook for universities of a tourist profile]. Moscow: Finance and Statistics. (in Russian)

Kifyak V.F. (2003) Organіzatsіyaturistichnoї dіyal'nostі vUkraїnі [Organization of tourist activity in Ukraine]. Chernivtsi: Books-XXI. (in Russian)

Komplichenko O.O. (2014) Faktory rozvytku turystychnoi haluzi [Factors of the tourism industry development]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, vol. 8, no. 3, pp. 75–79.

Krykhovetskyi I.Z. (2011) Turystychna industriia Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Tourism industry of Ukraine: state, problems and prospects of development]. Scientific and information Bulletin of DanyloHalytskyiIvano-Frankivsk University of Law, no 3, pp. 158–166.

Malska M.P. (2008) Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh: pidruchnyk [International tourism and services: a textbook]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Malska M.P., Bordun O.Yu. (2012) Orhanizatsiia ta planuvannia diialnosti turystychnykh pidpryiemstv: teoriia ta praktyka. Navch. posib.[Organization and planning of tourist enterprises: theory and practice. Textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Martseniuk L.V. (2015) Problemy ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini [Problems and prospects of tourism development in Ukraine]. Economic Bulletin. Section: Economic Theory, no. 3, pp. 76–82.

Matsuka V.M. (2011) Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini [Modern trends and prospects of tourism development in Ukraine]. Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics, vol. 1, pp. 43–49.

Opria A.T. (1996) Statystyka: (z prohramovanoiu formoiu kontroliu znan) [Statistics: (with a programmed form of knowledge control)]. Kyiv: Urozhai. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 587
Завантажень PDF: 339
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Краснодєд, Т., & Попова, Т. (2021). ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-8