СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЦІЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: розміщення, кластерізація, сільське господарство, продовольча безпека, економічна безпека

Анотація

Сталий розвиток та конкурентоспроможність сільського господарства забезпечують продовольчу безпеку – одну з найважливіших складових як економічної, так і національної безпеки країни. Одним з основних питань, які виникають при створенні кластерів, є питання взаємного розміщення його об’єктів. В роботі запропоновано нову модель та метод кластеризації сільськогосподарських підприємств (СГП) в цілях підвищення конкурентоспроможності, а отже забезпечення їх економічної безпеки. Надано результати використання запропонованої моделі та методу на прикладі задачі кластеризації початкової області засівання пшениці на зони збору сировини. Зроблено висновок, що створення кластерів сприяє підвищенню конкурентоспроможності виробництва, зниженню витрат, а отже зміцненню економічної безпеки підприємств, що входять до складу кластеру.

Посилання

Porter M. (2003) The Economic Performance of Regions. Regional Studies, 37, 549–578.

Vinay V. Panicker, Sarin I.V. (2019) Multi-Product Multi-Period Fixed Charge Transportation Problem: an Ant Colony Optimization Approach, IFAC-PapersOnLine, 52 (13), 1937–1942.

X. Xu, J. Hao, Y. Zheng. (2020) Multi-objective artificial bee colony algorithm for multi-stage resource leveling problem in sharing logistics network. Computers & Industrial Engineering, 142, 106338.

Bulat A., Dziuba S., Minieiev S., Koriashkina L., Us S. (2020) Solution of the problem to optimize two-stage allocation of the material flows. Mining of Mineral Deposits, 14(1), 27–35.

Kiseleva A.I., Prytomanova O.M., Us S.A. (2020) Solving a Two-Stage Continuous-Discrete Problem of Optimal Partition–Allocation with a Given Position of the Centers of Subsets. Cybern Syst Anal, 56, 1–12.

Коряшкина Л.С., Череватенко А.П., Коряшкина Е.О. Интеграция гис-технологий и методов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения множеств. Системні дослідження та інформаційні технології. 2017. № 4. С. 97–108.

Станіна О.Д. Перспективи використання синтезу генетичного алгоритму та методу оптимального розбиття множин в задачах розміщення-розподілу. Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. 2016. № 2. С. 116–122.

Станіна О.Д. Критерій оптимальності в одному класі неперервних багатоетапних задач оптимального розбиття множин. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика. 2018. № 1–2. С. 38–49.

Porter M. (2003) The Economic Performance of Regions. Regional Studies, 37, 549–578.

Vinay V. Panicker, Sarin I.V. (2019) Multi-Product Multi-Period Fixed Charge Transportation Problem: an Ant Colony Optimization Approach, IFAC-PapersOnLine, 52 (13), 1937–1942.

X. Xu, J. Hao, Y. Zheng (2020) Multi-objective artificial bee colony algorithm for multi-stage resource leveling problem in sharing logistics network. Computers & Industrial Engineering, 142. 106338.

Bulat A., Dziuba S., Minieiev S., Koriashkina L., Us S. (2020) Solution of the problem to optimize two-stage allocation of the material flows. Mining of Mineral Deposits, 14(1), 27–35.

Kiseleva,A.I., Prytomanova O.M., Us S.A. (2020) Solving a Two-Stage Continuous-Discrete Problem of Optimal Partition–Allocation with a Given Position of the Centers of Subsets. Cybern Syst Anal, 56, 1–12.

Koriashkina L.S., Cherevatenko A.P., Koriashkina E.O. (2017). Integratsiya gis-tehnologiy i metodov resheniya nepreryivnyih zadach optimalnogo multipleksnogo razbieniya mnozhestv [Integration of GIS technologies and methods of solving continuous problems of optimal multiplex-partitioning of sets]. Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii System research and information technologies, 4, 97–108. (in Russian)

Stanina O.D. (2016) Perspektyvy vykorystannia syntezu henetychnoho alhorytmu ta metodu optymalnoho rozbyttia mnozhyn v zadachakh rozmishchennia-rozpodilu [Possibility for using of the synthesis of the genetic algorithm and the method of optimal partitioning of sets in location – allocation problems]. Sistemnyie tehnologii System technologies, 2, 116–122. (in Ukrainian)

Stanina O.D. (2018) Kryterii optymalnosti v odnomu klasi neperervnykh bahatoetapnykh zadach optymalnoho rozbyttia mnozhyn [Optimality criterion in one class of continuous multistage optimal partition sets problems]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia Prykladna matematyka. Informatyka The Cherkasy University Bulletin. Applied Mathematics. Informatics, 1–2, 38–49. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Станіна, О. (2021). СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЦІЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-13
Розділ
ЕКОНОМІКА