ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ключові слова: екологізація, зелена економіка, податкова політика, екологічна ефективність, утилізаційний збір

Анотація

У статті розглянуто екологізацію податкової політики України як важливий напрям розвитку економіки. Проведено комплексний аналіз загального негативного навантаження забруднюючими речовинами та відходами на навколишнє природне середовище в Україні. Запропоновано методику розрахунку екологічної ефективності податкової політики. Визначено умови досягнення екологічної ефективності податкової політики. Проведено аналіз показників екологічної ефективності податкової політики України за 2010-2019 рр. Здійснено оцінювання екологічної ефективності податкової політики України за заданими нами умовами за період 2010 – 2019 рр. Виявлено недоліки, які потребують невідкладного вирішення з метою підвищення екологічної ефективності податкової політики. Запропоновано кроки щодо подальшої екологізації податкової політики України.

Посилання

Крутякова В.І., Харічков С.К. Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого розвитку. URL: https://scholar.google.com/scholar?cluster=5987746963125314178&hl=ru&as_sdt=0,5&scio (дата звернення: 15.11.2020).

Маркевич К. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова, 2019. 316 с.

Hsu, A., L.A. Johnson, and A. Lloyd. Measuring Progress: A Practical Guide From the Developers of the Environmental Performance Index (EPI)/ А. Hsu, L. Johnson, A. Lloyd // New Haven: Yale Center for Environmental Law & Policy. URL: https://web.archive.org/web/20131226110627/http://www.epi.yale.edu/sites/default/files/downloads/YCELP_Measuring_Progress_Manual.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.11.2020).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: http://treasury.gov.ua (дата звернення: 18.11.2020).

Мартинюк І.В. Екологічна ефективність податкової політики у сфері використання та охорони природно-ресурсного потенціалу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: Економічні науки. 2013. № 4 (52). С. 273–278.

Мартинюк І.В. Дубовик О.Ю. Утилізаційний збір для неекологічних товарів. АгроСвіт : ТОВ „ДКС Центр”, 2014. № 8. С. 37–42.

Krutyakova, V.I., Kharichkov, S.K. “Greening as a component of Ukraine's transition strategy to sustainable development” available at: https://scholar.google.com/scholar?cluster=5987746963125314178&hl=ru&as_sdt=0,5&scio. (Accessed 15 November 2020).

Markevych, K. (2019) «Zeleni» investytsii u stalomu rozvytku: svitovyj dosvid ta ukrains'kyj kontekst ["Green" investments in sustainable development: world experience and Ukrainian context], Tsentr Razumkova, Ukraine.

Hsu, A., Johnson, L., Lloyd, A. “Measuring Progress: A Practical Guide From the Developers of the Environmental Performance Index (EPI)”, New Haven: Yale Center for Environmental Law & Policy, available at: https://web.archive.org/web/20131226110627/http://www.epi.yale.edu/sites/default/files/downloads/YCELP_Measuring_Progress_Manual.pdf (Accessed 15 November 2020).

The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020) available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 November 2020).

The official site of State Treasury Service of Ukraine (2020) “Report on the State Budget of Ukraine 2010-2019“, available at: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=18563 (Accessed 18 November 2020).

Martyniuk, I.V. (2013) “Environmental efficiency of tax policy in the field of use and protection of natural resource potential”, Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu: Ekonomichni nauky, vol. 4 (52), pp. 273–278.

Martyniuk, I.V. (2014) “Disposal fee for non-environmental goods”, AhroSvit: TOV „DKS Tsentr”, vol. 8, pp. 37–42.

Переглядів статті: 253
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Мартинюк, І. (2020). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-5
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ