МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  • Євгенія Гавриличенко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4130-0507
Ключові слова: внутрішній аудит, матеріально-виробничі запаси, ризик, методи, ризик-орієнтований підхід, етапи внутрішнього аудиту

Анотація

Стаття розкриває методичні аспекти організації та проведення внутрішнього аудиту матеріально-виробничих запасів підприємства. Визначено мету, завдання, а також основні етапи проведення внутрішнього аудиту запасів на основі ризик-орієнтованого підходу. Особлива увагу сконцентровано на процесі аналізу ризиків обліку і контролю матеріально-виробничих запасів підприємства. Сформульовані ознаки ефективної системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку запасів, визначені процедури перевірки по суті у відповідності до факторів ризику. Розкрито методи внутрішнього аудиту для отримання аудиторських доказів при проведенні внутрішнього аудиту запасів. Узагальнено перелік можливих помилок та порушень обліку і контролю матеріально-виробничих запасів, який класифіковано в залежності від підпроцесів обліку запасів.

Посилання

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Радіонова Н.Й. Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2016. Вип. 2–3 (35). С. 378–398. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6203/1/91702-193313-1-PB.pdf

Очеретько Л.М., Федоряк А.В. Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 233–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_51

Рагуліна І. І., Нижня А. С. Облік та внутрішній аудит запасів на підприємстві: сучасний аспект. Scientific community: interdisciplinary research. 2021. №40. С. 180–188. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8138/8111

Крышкын О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 478 с.

Матросова В.О. Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємства. Всеукр. наук.-практ. Internet-конф. «Актуальні проблеми управління економічним розвитком» та 1-й Міжвузівський молодіжний наук.-практ. форум «Наука і освіта – запорука розвитку економіки» : збірник праць. Харків : НТУ «ХПІ», 2013. С. 141–144.

Галустян А.В., Кононова О.Є. Організаційні аспекти та методика внутрішнього аудиту виробничих запасів підприємства. Східна європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Випуск 2 (07). С. 269–274. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/53.pdf

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник. Київ : Каравела, 2012. 544 с.

Skrypnyk M.I., Hryhorevska O.O., Radionova N.Y. (2016) Udoskonalennia orhanizatsii i metodyky audytu vyrobnychykh zapasiv na pidpryiemstvi [Improving the organization and methods of auditing inventories at the enterprise]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2–3 (35), pp. 378–398. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6203/1/91702-193313-1-PB.pdf

Ocheretko L.M., Fedoriak A.V. (2013) Udoskonalennia prohramy provedennia vnutrishnoho audytu vyrobnychykh zapasiv na pidpryiemstvi [Improving the program of internal audit of inventories at the enterprise]. Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2. pp. 233–239. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_51

Rahulina I.I., Nyzhnia A.S. (2021) Oblik ta vnutrishnii audyt zapasiv na pidpryiemstvi: suchasnyi aspekt [Accounting and internal audit of inventories at the enterprise: a modern aspect]. Scientific community: interdisciplinary research, vol. 40, pp. 180–188. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8138/8111

Kryshkyn O. (2013) Nastol'naya kniga po vnutrennemu auditu: Riski i biznes-protsessy [Internal Audit Desktop Book: Risks and Business Processes]. Moscow: Al'pina Pablisher. (in Russian)

Matrosova V.O. (2013) Udoskonalennia systemy audytu vyrobnychykh zapasiv pidpryiemstva [Improving the system of auditing inventories of the enterprise.]. Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. «Aktualni problemy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom» ta 1-y Mizhvuzivskyi molodizhnyi nauk.-prakt. forum «Nauka i osvita – zaporuka rozvytku ekonomiky». Kharkiv: NTU «KhPI», pp. 141–144.

Halustian A.V., Kononova O.Ye. (2017) Orhanizatsiini aspekty ta metodyka vnutrishnoho audytu vyrobnychykh zapasiv pidpryiemstva [Organizational aspects and methods of internal audit of production stocks of the enterprise. Eastern Europe: economy, business and management]. Skhidna yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 2 (07), pp. 269–274. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/53.pdf

Kulakovs'ka L.P., Picha Ju.V. (2012) Oganizaija i metodyka audytu [Organization and methods of audit]. Kyiv: Karavela. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 419
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Гавриличенко, Є. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-43
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ