РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ключові слова: зернові та зернобобові культури, підприємство, обсяг виробництва, урожайність, посівна площа

Анотація

Стаття присвячена розвитку та напрямам підвищення ефективності зерновиробництва сільськогосподарських підприємств України. Метою статті є розробка теоретичних та методологічних положень, обґрунтування науково-практичних рекомендацій стосовно підвищення ефективності зерновиробництва сільськогосподарських підприємств. Об’єктом дослідження стали ресурсно-економічні процеси зерновиробництва аграрних підприємств. Обґрунтована важливість розвитку виробництва зернових та зернобобових культур, які в сучасних ринкових умовах стають прибутковою експортною та конкурентоспроможною агропродукцією на зовнішньому ринку. У статті розглянуто структуру посівних площ зернових та зернобобових культур за період 1990-2020 рр. Проаналізовано урожайність та обсяг виробництва зернових та зернобобових культур за період 1990-2020 рр. Досліджено виробництво зерна на одну особу в розрізі регіонів України. Розглянуто вплив розміру посівної площі на обсяг та урожайність зернових та зернобобових культур, зокрема пшениці та кукурудзи на зерно.

Посилання

Заїка С.О., Романова Р.Р., Курган В.О. Підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_10

Гуторова О.О., Стасенко О.М. Господарський механізм ефективного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах: теорія та практика : монографія. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, Федорко, 2014. 242 с.

Сосновська О.О., Білун С.О., Бурлака О.П. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава : ПДАА, 2011. С. 284–290. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/01/284.pdf

Христенко Г.М. Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2013. № 53. С. 182–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiay_2013_53_37

Забуранна Л.В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 55–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_3_10

Прокопенко О., Вишневська О. Рослинництво України 2020 р.: стат. збірник. Державна служба статистики України. Київ : ДССУ, 2021. 183 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Новікова М.Ф. Економічний аналіз виробництва зерна на Житомирщині. Вісник ДАУ. 2003. № 1. С. 306–313. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6720

Прокопенко О., Вишневська О. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства у 2019 р.: стат. збірник. Державна служба статистики України. Київ: ДССУ, 2020. 18 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Кернасюк Ю.В. Зернова галузь: розвиток, тренди і прогнози в умовах зміни клімату. Агробізнес сьогодні. 2020. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/18345

Прокопенко О., Вишневська О. Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2020 рр.): стат. інформація. Державна служба статистики України. Київ: ДССУ, 2020. 1 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. № 164. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/243288952

Щодо шляхів підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: аналіт. записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-shlyakhiv-pidvischennya-efektivnosti-vikoristannya-zemel#_ftn11

Zayika S.O., Romanova R.R., Kurhan V.O. (2018) Pidvyshchennya ekonomichnoyi efektyvnosti zernovyrobnytstva v Ukrayini [Improving the economic efficiency of grain production in Ukraine]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, no 25, pр. 39–42. (in Ukrainian)

Hutorova O.O., Stasenko O.M. (2014) Hospodarsʹkyy mekhanizm efektyvnoho vyrobnytstva zerna v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh: teoriya ta praktyka [Economic mechanism of efficient grain production in agricultural enterprises: theory and practice]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: KHNAU, Fedorko, 242 p. (in Ukrainian)

Sosnovsʹka O.O., Bilun S.O., Burlaka O.P. (2011) Ekonomichna efektyvnistʹ vyrobnytstva zerna ta shlyakhy yiyi pidvyshchennya v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh Poltavsʹkoyi oblasti [Economic efficiency of grain production and ways to increase it in agricultural enterprises of Poltava region]. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. Poltava: PDAA, рp. 284–290. (in Ukrainian)

Khrystenko H.M. (2013) Rozvytok ta napryamy pidvyshchennya efektyvnosti zernovoyi haluzi [Development and increasing directions of grain industry efficiency]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu, no 53, рp. 182–188. (in Ukrainian)

Zaburanna L.V. (2014) Ekonomichna efektyvnistʹ vyrobnytstva zerna ta shlyakhy yiyi pidvyshchennya v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh. [Economic efficiency of grain production and ways to increase it in agricultural enterprises]. Ekonomika APK, no 3, рp. 55–61. (in Ukrainian)

Prokopenko O., Vyshnevsʹka O. (2021) Roslynnytstvo Ukrayiny 2020 r. [Crop production of Ukraine 2020]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyiv: DSSU, 183 р. (in Ukrainian)

Novikova M.F. (2003) Ekonomichnyy analiz vyrobnytstva zerna na Zhytomyrshchyni. [Economic analysis of grain production in Zhytomyr region]. Visnyk DAU, vol. 1, рp. 306–313. (in Ukrainian)

Prokopenko O., Vyshnevsʹka O. (2020) Vytraty pidpryyemstv na vyrobnytstvo produktsiyi silʹsʹkoho hospodarstva u 2019 r. [Expenditures of enterprises for the production of agricultural products in 2019]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyiv: DSSU, 18 р. (in Ukrainian)

Kernasyuk YU.V. (2020) Zernova haluzʹ: rozvytok, trendy i prohnozy v umovakh zminy klimatu. [Grain industry: development, trends and forecasts in the context of climate change]. Ahrobiznes sʹohodni. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/18345

Prokopenko O., Vyshnevsʹka O. (2020) Seredni tsiny produktsiyi silʹsʹkoho hospodarstva, realizovanoyi pidpryyemstvamy (1996-2020 rr.) [Average prices of agricultural products sold by enterprises (1996-2020)]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyiv: DSSU. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya normatyviv optymalʹnoho spivvidnoshennya kulʹtur u sivozminakh v riznykh pryrodno-silʹsʹkohospodarsʹkykh rehionakh [On approval of standards for the optimal ratio of crops in crop rotations in different natural and agricultural regions]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.02.2010 r. № 164. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/243288952

Shchodo shlyakhiv pidvyshchennya efektyvnosti vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya v Ukrayini [On ways to increase the efficiency of agricultural land use purpose in Ukraine]. Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-shlyakhiv-pidvischennya-efektivnosti-vikoristannya-zemel#_ftn11

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 449
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Гаража, О. (2021). РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-44
Розділ
ЕКОНОМІКА