ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕГІОНІВ

  • Катерина Касенкова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8310-1311
Ключові слова: промисловий туризм, маркетинг територій, регіональний розвиток, об’єкти промислового туризму

Анотація

В статі розглянуто основі аспекти промислового туризму, та загальний досвід різних країн в контексті використання промислового туризму для розвитку туристичних атракцій. Розглянуто основні підходи до промислового туризму зарубіжними та вітчизняними науковцями. Для визначення попиту на відвідування компаній були проаналізовані різні національні та місцеві джерела. Визначено, що розвиток цього виду туризму має сенс в межах промислових регіонів, де спостерігається високий ступінь антропогенної трансформації природних ландшафтів, різноманітна мережа діючих промислових підприємств та збережених об'єктів промислової спадщини. Визначено основні проблеми, що заважають розвитку промислового туризму в цілому, та на окремих підприємствах зокрема. Для деяких організацій високі витрати на розвиток, пов'язані із впровадженням промислового туризму, призводять до того, що вони вирішують не впроваджувати подібні проекти.

Посилання

Frew E.A. Industrial tourism: a conceptual and empirical analysis : PhD Thesis, Victoria University, 2016. 305 p.

Edwards J.A., Coit J.C.L. Mines and quarries: Industrial heritage tourism : Annals of tourism research, 1996. № 2. P. 351–363.

Hospers G. J. Industrial heritage tourism and regional restructuring in the European Union : European Planning Studies, 2002. № 3. P. 397–404.

Свірідова Н.Д. Індустріальний туризм: теоретичні аспекти. Географія та туризм. 2010. № 10. С. 8–15.

Сорочан В.О. Аналіз ринку послуг промислового туризму в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12. С. 136–145.

York County – Factory Tour Capital of the World Attraction Details. URL: http://explorepahistory.com/attraction.php?id=1-B-31F1 (дата звернення: 15.05.2021)

Steinecke A. Kulturtourismus in der Erlebnisgesellschaft. Trends–Strategien–Erfolgsfaktoren : Geographie und Schule, 2002. № 135. P. 10–14.

Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні. Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. 2008. Випуск 15. 55 c.

Akhmedova O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine : Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 2015 р. ДонДУУ, Маріуполь, 2015. С. 143–149.

Свірідова Н.Д. Роль та значення індустріального туризму для соціально-економічного розвитку регіону. Український Часопис – XXI. 2010. № 9(10). C. 30–32.

Bowen R. L. et al. The interface between tourism and agriculture : Journal of Tourism Studies, 1991. № 2. P. 43–54.

Frew E.A. (2000) Industrial tourism: a conceptual and empirical analysis. PhD Thesis, Victoria University, 305.

Edwards J.A., Coit J.C.L. (1996) Mines and quarries: Industrial heritage tourism. Annals of tourism research, 2, 351–363.

Hospers G.J. (2002). Industrial heritage tourism and regional restructuring in the European Union. European Planning Studies, 3, 397–404.

Sviridova N.D. (2010) Industrial tourism: theoretical aspects. Geography and tourism, 10, 8-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_10_4

Sorochan V.O. (2015) Analysis of the market of industrial tourism services in Ukraine. Actual problems of economy 12, 136–145.

York County – Factory Tour Capital of the World Attraction Details. URL: http://explorepahistory.com/attraction.php?id=1-B-31F1

Steinecke A. (2002). Kulturtourismus in der Erlebnisgesellschaft. Trends–Strategien–Erfolgsfaktoren. Geographie und Schule, 135, 10–14.

Patsiuk V.S. (2008). Industrialnyy̆ turyzm i perspektyvy y̆oho rozvytku v Ukraini. Naukovi zapysky Vinnytskoho DPU im. M.Kotsiubynskoho. Seriia: Heohrafiia, 15, 55.

Akhmedova O. (2015) European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine. Nazustrich vyklykam spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta YeS: dosvid tsentriv im. Zhana Mone v Kyievi ta Mariupoli, 143–149.

Sviridova N.D. (2010) Rol ta znachennia industrialnoho turyzmu dlia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu. Ukraïnskyy̆ Chasopys, 9(10), 30–32.

Bowen R.L. (1999) The interface between tourism and agriculture. Journal of Tourism Studies, 2, 43–54.

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Касенкова, К. (2021). ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕГІОНІВ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-25