ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: підприємництво, туризм, туристична галузь, інфраструктура, бізнес-клімат, підприємницьке середовище, регіон, бізнес, влада

Анотація

Проблема створення сприятливого середовища для розвитку та ведення бізнесу в Україні та її регіонах є актуальною, тому що це є необхідною передумовою для досягнення країною більш високого рівня економічного розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС. Підприємництво, малий та середній бізнес (МСП) є головним активом економік всіх розвинених країн світу. Чітко визначені та прозорі «правила гри» на ринку, чесна та передбачувана поведінка контрольних органів, відсутність регуляторних бар’єрів є необхідними для повноцінного розвитку підприємництва та залучення інвестицій, зокрема до туристичної галузі [8]. У статті визначено проблемні питання, які гальмують розвиток бізнесу, досліджено основні бар’єри, що перешкоджають розвитку МСП, в тому числі туристичної галузі, на регіональному рівні, проаналізовано основні структурні показники діяльності малих підприємств окремих регіонів України.

Посилання

Закон України «Про засади державної регіональної політики» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/156-19 (дата звернення: 20.05.2021).

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» URL: http://www.if.gov.ua/files/ЗУ%20Держ_Рег_он_пол_т%20%5BРежим%20совместимости%5D.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Газуда М.В., Волощук Н.Ю. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва : навч. посіб. Ужгород : Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2017. 254 с.

Балабенко О.В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб’єктів малого бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7. C. 9–15.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності: Закон України від 18.09.2008 № 523-VI . Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 6, ст. 21.

Регіональні програми розвитку малого і середнього підприємництва: структура, пріоритети, фінансування. Київ : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. 24 с.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України № 2063-ІІІ. від 19.10.2000 р. Відомості Верховної Ради України, 2000, № 51-52. Ст. 447.

Уряд розподілив кошти ДФФР між 116 проектами, що будуть завершені у 2019 році URL: http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-rozpodiliv-koshti-dfrr-mizh-116-proektami-shho-budut-zaversheni-u-2019-rotsi/ (дата звернення: 20.05.2021).

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (дата звернення: 20.05.2021).

Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року URL: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000126/126028.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Volosovych, S. (2014), “State specialized funds in the system of economic programs implementation”, Herald of KNUTE, vol. 6, pp. 84–94.

Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 49–54.

Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/156-19 (Accessed 20.05.2021).

Zakon Ukrainy «Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv». URL: http://www.if.gov.ua/files/ZU%20Derzh_Reh_on_pol_t%20%5BRezhym%20sovmestymosty%5D.pdf (Accessed 20.05.2021).

Hazuda M.V., Voloshchuk N.Iu. (2017) Rehionalnyi rozvytok sfery maloho pidpryiemnytstva : navch. posib. Uzhhorod: Vydavnytstvo «FOP Sabov A.M.», 254 s.

Balabenko O.V. (2008) Udoskonalennia mekhanizmu realizatsii rehuliatornoi polityky derzhavy shchodo opodatkuvannia hospodarskoi diialnosti subiektiv maloho biznesu. Aktualni problemy ekonomiky. № 7. S. 9–15.

On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on the Regulation of Business Activity: Law of Ukraine of September 18, 2008 # 523-VI. Verkhovna Rada of Ukraine (BBR) Bulletin, 2009, No. 6, p. 21.

Rehionalni prohramy rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva: struktura, priorytety, finansuvannia. Kyiv: Tsentr hromadskoi ekspertyzy, Tsentr mizhnarodnoho pryvatnoho pidpryiemnytstva, 2015. 24 s. Bibliohrafiia: s. 2.

Pro derzhavnu pidtrymku maloho pidpryiemnytstva: Zakon Ukrainy № 2063-III. vid 19.10.2000 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2000, № 51–52. St. 447.

Uriad rozpodilyv koshty DFFR mizh 116 proektamy, shcho budut zaversheni u 2019 rotsi URL: http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-rozpodiliv-koshti-dfrr-mizh-116-proektami-shho-budut-zaversheni-u-2019-rotsi/ (Accessed 20 May 2021).

Zakon Ukrainy «Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (Accessed 20 May 2021).

Regional development strategy of Zaporizhzhia region for the period up to 2027. URL: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000126/126028.pdf (Accessed 20 May 2021).

Volosovych, S. (2014), “State specialized funds in the system of economic programs implementation”, Herald of KNUTE, vol. 6, pp. 84–94.

Varnalii Z.S. (2014) Priorytety vdoskonalennia derzhavnoi polityky rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini. Stratehichni priorytety. № 2. S. 49–54.

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Полусмяк, Ю., & Зенкіна, Р. (2021). ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-29
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ