ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, управління маркетингом, система маркетингового менеджменту, маркетинг, менеджмент

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам формування системи маркетингового менеджменту підприємства, серед яких особливу увагу було надано принципам маркетингового менеджменту. В процесі дослідження було проведено аналіз сучасних тенденцій управління маркетинговою діяльністю підприємства. Результатом дослідження стала розробка вдосконаленої моделі формування системи маркетингового менеджменту підприємства, яку було зображено схематично, що дозволило продемонструвати необхідність застосування комплексного підходу до цього процесу. Окрім принципів маркетингового менеджменту, було також розглянуто більш детально підходи до управління маркетинговою діяльністю та функцій маркетингового менеджменту. Також, було акцентовано увагу на значимості аналізу як у процесі формування системи маркетингового менеджменту, так і для подальшої ефективної роботи вже сформованої системи, та корегування її роботи.

Посилання

Шульга Л.В., Терещенко І.О., Горілей В.Ю. Система маркетингового менеджменту підприємства. Агросвіт. 2019. №18. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2019/10.pdf

Курбацька Л. М. Маркетинг в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_84

Коноплянникова М.А Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №17. С 332-336. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/71.pdf

Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія. Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. 516 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15760/Kovshova_Marketynhovyi_menedzhment_teoriia_metodolohiia_praktyka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Морохова В.О. Маркетинговий менеджмент. Луцьк : Бізнес, 2010. URL: http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fb/mm/2011/11-80/Lection/Ch_1.htm

Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. За ред. Штефанича Д. А. Тернопіль : Економічна думка, 2015. 241 с.

Самокиша А.М. Управління діяльністю підприємства через організацію маркетингового менеджменту. Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів. Том 8. Полтава, 2017. С. 13–14.

Ковшова І.О. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. 2017. №11. С. 244–249. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/41.pdf

Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : [монографія]. Полтава : Дивосвіт, 2013. 163 с.

Сидорук Ю.А. Маркетинговий менеджмент на підприємстві: теоретичні засади. Ефективна економіка. 2013. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2485

Швагірева В., Донець А., Неумоіна К. Маркетинговий метод підвищення конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014. № 8. С. 209–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_8_23

Shulha L.V., Tereshchenko I.O., Horilei V.Yu. (2019) Systema marketynhovoho menedzhmentu pidpryiemstva [The system of marketing management of the enterprise]. Ahrosvit. №18. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2019/10.pdf

Kurbatska L.M. (2013) Marketynh v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Marketing in the enterprise management system]. Efficient economy. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_84

Konopliannykova M.A (2017) Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu: poniattia, pryntsypy, pidkhody [Marketing management: concepts, principles, approaches]. Global and national economic problems. №17. S. 332–336. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/71.pdf

Kovshova I.O. (2018) Marketynhovyi menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Marketing management: theory, methodology, practice: monograph]. FOP Vyshemirsky V.S Publishing House. 516 p. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15760/Kovshova_Marketynhovyi_menedzhment_teoriia_metodolohiia_praktyka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morokhova V.O. (2010) Marketynhovyi menedzhment [Marketing Management]. Lutsk. Business. URL: http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fb/mm/2011/11-80/Lection/Ch_1.htm

Marketynhovyi menedzhment. Navch. Posibnyk [Marketing management. Teaching. Manual]. Za red. Shtefanycha D.A. Ternopil: Economic Thought, 2015. 241 p.

Samokysha A.M. (2017) Upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva cherez orhanizatsiiu marketynhovoho menedzhmentu [Management of the enterprise through the organization of marketing management]. Science in the context of modern globalization processes. Tom 8. Poltava, pp. 13–14.

Kovshova I.O. (2017) Orhanizatsiia marketynhovoho menedzhmentu na pidpryiemstvi [Organization of marketing management at the enterprise]. Economy and society. № 11. S. 244–249. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/41.pdf

Kraus K.M. (2013) Upravlinnia marketynhom maloho torhovelnoho biznesu: kontseptsii, orhanizatsiia, dominanty rozvytku [Marketing management of small trade business: concepts, organization, dominants of development]. Poltava: Dyvosvit, 163 p.

Sydoruk Yu.A. (2013) Marketynhovyi menedzhment na pidpryiemstvi: teoretychni zasady [Marketing management in the enterprise: theoretical principles]. Efficient economy. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2485

Shvahireva V., Donets A., Neumoina K. (2014) Marketynhovyi metod pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Marketing method of increasing the competitiveness of the enterprise]. Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. № 8. Pp. 209–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_8_23

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 387
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Кравченко, О., Кравченко, О., & Шуба, А. (2021). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ