ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: концентрація виробництва, економічна інтеграція, форми концентрації, злиття, поглинання

Анотація

Стаття присвячена висвітленню актуальності концентраційних процесів на сьогоднішній день. Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «концентрація виробництва». Визначено основні форми здійснення концентрації виробництва та охарактеризовано класифікаційні ознаки концентрації виробництва, які, на відміну від традиційних, об’єднують такі таксономічні групи, як види (абсолютна та відносна), рівні (мікро-, макро- та міжнародний), напрями (внутрішній та зовнішній) та форми здійснення (внутрішня інтеграція, інтеграція, співробітництво), що дозволяє поглибити теоретичний базис досліджуваних процесів. Окреслено диференціацію рівнів здійснення концентрації виробництва (мікрорівень, макрорівень та міжнародний рівень). Визначено форми здійснення інтеграційних процесів через процеси злиття та поглинання. Визначено особливості та відмінності концентраційних форм через злиття та поглинання.

Посилання

Марченко В.М. Методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. №20. 2017. С. 142–149.

Mostenska T. Conceptual approaches of company development strategy considering the phase of industry consolidation and integration processes. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 1(12). С. 82–95. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mtlaip.pdf. (дата звернення: 20.12.2020).

Визначення рівня концентрації виробництва на підприємствах харчової промисловості України. Вісник Донецького національного університету, 2015. № 1. C. 66–67.

Кравець К.П. Форми консолідації підприємств за сучасних умов господарювання. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 15-16 лист. 2017 р.). Київ, 2017. C. 350–352.

Марченко В.М. Самоорганізація злиття та поглинання: умови та потенціал : монографія. Київ, 2011. 352 с.

Лупенко Ю.О. Розвиток підприємництва і кооперації : інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.

Скопенко Н.С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. 2016. Випуск 1(32). С. 33–43.

Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія. Харків, 2019. 416 с.

Marchenko, V.M. and Bondar, A.I. (2017) Methodical Approach to Estimating the Financial Potential of an Enterprise [Methodical approach to assessing the financial potential of the enterprise], Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 20, pp. 142–149.

Mostenska T. (2015) Conceptual approaches of company development strategy considering the phase of industry consolidation and integration processes Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. [Socio-economic problems and the state] – pp. 82–95. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mtlaip.pdf. (accessed 20 February 2020)

Kravets, K. (2015) Vyznachennia rivnia kontsentratsii vyrobnytstva na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti Ukrainy [Determining the level of concentration of production at the enterprises of the food industry of Ukraine]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Donetsk National University].– № 1. [in Ukrainian].

Kravets, K.P. (2017) Formy konsolidatsii pidpryiemstv za suchasnykh umov hospodariuvannia [Forms of consolidation of enterprises in modern business conditions ] Servisna ekonomika v umovakh hlobalnoi konkurentsii:pravovyi ta instytutsiinyi vymiry: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, pp. 350–352. [in Ukrainian].

Marchenko, V.M. (2011) Samoorhanizatsiia zlyttia ta pohlynannia: umovy ta potentsial [Self-organization of mergers and acquisitions: conditions and potential] monograph. Kyiv, 352 p. [in Ukrainian].

Lupenko Yu.O. (2016) Rozvytok pidpryiemnytstva i kooperatsii : instytutsionalnyi aspekt [Entrepreneurship and cooperation development: institutional aspect]: monograph Kyiv : NNTs «IAE», 2016. 430 s. [in Ukrainian].

Skopenko N.S. (2016) Osoblyvosti formuvannia kompleksnoi systemy ryzyk-menedzhmentu [Features of formation of a complex system of risk management]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: Zb. nauk. prats. 1(32), pp. 33–43. [in Ukrainian].

Khaustova, V.Ye., & Kolodiazhna T.V. (2019) Vplyv protsesiv zlyttiv i pohlynan na konkurentospromozhnist ekonomiky v umovakh hlobalizatsii [The impact of mergers and acquisitions on the competitiveness of the economy in the context of globalization]: monograph. Kharkiv, 416 p. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 290
Завантажень PDF: 208
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Кравець, К. (2020). ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-4
Розділ
ЕКОНОМІКА