ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: КРАУДФАНДІНГ

Ключові слова: підприємства туристичної галузі, туристична інфраструктура, інвестиції, краудфандінг, краудфандінгова платформа

Анотація

Стаття присвячена розгляду можливості застосування сучасного інструментарію (краудфандінга) для залучення інвестицій для прискорення розвитку туризму в Україні та отримання від нього достатньої віддачі для економіки країни і суспільства в цілому. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти новітнього інструменту фінансування проектів - краудфандінг. Охарактеризована сутність краудфандінгу, його технічні і технологічні особливості, а також виділено полюси та мінуси краудфандінга як інструменту залучення інвестицій, його основні учасників взаємодіючі в рамках процесу даного інструменту залучення інвестицій : краудфандінгова платформа, реципієнт і донори. Автором розроблена наочна технологічна схема взаємодії учасників в системі краудфандінга, охарактеризовані моделі краудфандінга, та основні типи краудфандінга в Україні.

Посилання

Частка туризму у ВВП України в 10 разів нижче середньої по світу. URL: https://ua.news/ru/chastka-turyzmu-u-vvp-ukrayiny-u-10-raziv-nyzhche-serednoyi-po-svitu/

Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрямки розвитку внутрішнього туризму в України. Науковий журнал «Економіка України». 2016. № 6 (647. С. 29–39.

Пурська І.С., Білоус С. Джерела фінансування інвестиційних проектів суб'єктами туристичної діяльності України. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18.

Шевченко О.М., Казак О.О. Розвиток краудфандингу в умовах цифрової трансформації економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6957 https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.43

Оксенюк К. І. Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 2017. Випуск 14 (55). С. 232–238.

Тягунова З.О. Краудфандинг: світовий досвід та практика. Інноваційна економіка. 2015. № 3 (58). С. 25–32.

Тульчинська С.О., Солосіч О.С., Голуб М.О. Особливості краудфандинг як різновиду інвестування. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. №19. С. 132–140.

Отліванська Г.А. Перспективи і можливості застосування краудфандінга в інвестиційній діяльності підприємств України. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 276–281.

Джусов О.А., Апальков С.С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3058

Апальков С.С., Джусов О.А. Вплив цифрових технологій на світовий ринок послуг з управління інвестиціями і приватним капіталом. European Journal of Management Issues. Vol 25(2). Dnipro, 2017. С. 72–79.

Крутіков В.К., Дорожкіна Т.В., Петрушина О.М., Федорова О.В., Якуніна М.В. Розвиток бізнесу в умовах цифрової трансформації: технології краудфандінга. Навчально-методичний посібник. Калуга : ІП Стрільців І.А. (Вид-во «Ейдос»), 2017. 108 с.

Hemer J. A snapshot on crowdfunding. Working papers firms and region. 2011. № R2/2011. URL: http://www.isi.fraunhofer.de/isiwAssets/docs/p/de/arbpap_unternehmen_region/ap_r2_2011.pdf?WSESSIONID=hreuynqf.

Belleamme P. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd / P. Belleamme, T. Lambert, A. Schwienbacher // Journal of Business Venturing. 2014. Volume 29, Issue 5. P. 585–609.

Ibrahim N. The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based platform / N. Ibrahim, Verliyantina // Procedia Economics and Finance. 2012. № 4. P. 390–397.

Mollick E. The dynamics of crowdfunding: An exploratory study / E. Mollick // Journal of Business Venturing. 2014. № 29. (2014). P. 1–16.

Колодяжна І.В., Борблік К.Е. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 448–453.

Краудфандінг і краудінвестінг – інноваційні, молоді бізнес-явища. URL: https://appomart.com/articles/33-croudfunding

Паргачевская В.М. Краудфандінг: сутність та переваги. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 жовтня 2017 р Під загальною редакцією професора Д.М. Хлопцова. Видавничий Дім Томського державного університету. Томськ, 2018. С. 123–128.

З миру по нитці: Показники і тенденції українського краудфандінга. URL: https://voxukraine.org/ru/s-miru-po-nitke-ru/ (дата звернення: 28.02.2021).

Тренди світового ринку краудфандінга. URL: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Trendy-mirovogo-rynka-kraudfandinga/

Краудсорсінг в туризмі. URL: https://witology.com/blog/elena_popkova/kraudsorsing-v-turizme/ (дата звернення: 01.03.2021).

Бурілічев А. Краудфандінг допоможе профінансувати проект і заощадити кошти бюджету. URL: http://cmokhv.ru/materials/mat20191204/ (дата звернення: 03.03.2021).

Морарь М. П'ять кращих краудфандінгових проектів січня. URL: https://strelkamag.com/ru/article/5crowdfunding (дата звернення: 16.03.2021).

Карпенко О. «ПриватБанк» запустив «майже Kickstarter»: користувачі на вибір можуть кредитувати українські компанії. URL: https://ain.ua/2016/04/04/privatbank-zapustil-pochti-kickstarter-polzovateli-na-vybor-mogut-kreditovat-ukrainskie-kompanii/ (дата звернення: 12.03.2021).

Chastka turyzmu u VVP Ukrainy v 10 raziv nyzhche serednoi po svitu [The share of tourism in Ukraine's GDP is 10 times lower than the world average]. Available at: https://ua.news/ru/chastka-turyzmu-u-vvp-ukrayiny-u-10-raziv-nyzhche-serednoyi-po-svitu/ (accessed 14 March 2021).

Yurchenko Yu.Yu. (2016) Kontseptualni napriamky rozvytku vnutrishnoho turyzmu v Ukrainy [Conceptual directions of domestic tourism development in Ukraine]. Naukovyi zhurnal «Ekonomika Ukrainy», no 6 (647), pp. 29–39.

Purska I.S., Bilous S. (2018) Finansuvannia investytsiinykh proektiv subiektamy turystychnoi diialnosti Ukrainy [Sources of financing of investment projects by subjects of tourist activity of Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky, no 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18 (accessed 15 March 2021)

Shevchenko O.M., Kazak O.O. (2019) Rozvytok kraudfandynhu v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy [Crowdfunding development in the conditions of digital transformation of Ukraine's economy]. Efektyvna ekonomika, no 3. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.43 (accessed 17 March 2021)

Okseniuk K.I. (2017) Kraudfandynh – suchasnyi instrument finansuvannia [Crowdfunding is a modern financing tool]. Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia «Rehionalna ekonomika», no 14 (55), pp. 232–238.

Tiahunova Z.O., Bondarenko V.M. (2015) Kraudfandynh: svitovyi dosvid ta praktyka [Crowdfunding: world experience and practice]. Innovatsiina ekonomika, no 3 (58), pp. 25–32.

Tulchynska S.O., Solosich O.S., Holub M.O. (2017) Osoblyvosti kraudfandynh yak riznovydu investuvannia [Features of crowdfunding as a type of investment]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, no 19, pp. 132–140.

Otlivanska H.A. (2017) Perspektyvy i mozhlyvosti zastosuvannia kraudfandinha v investytsiinii diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [Prospects and opportunities for the use of crowdfunding in the investment activities of Ukrainian enterprises]. Problemy ekonomiky, no. 2, pp. 276–281.

Dzhusov O.A., Apalkov S.S. (2017) Tsyfrova ekonomika: strukturni zrushennia na mizhnarodnomu rynku kapitalu [Digital economy: structural changes in the international capital market]. Available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3058 (accessed 20 March 2021)

Apalkov S.S., Dzhusov O.A. (2017) Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na svitovyi rynok posluh z upravlinnia investytsiiamy i pryvatnym kapitalom [The impact of digital technologies on the global market for investment management services and private capital]. Yevropeiskyi zhurnal z pytan upravlinnia, no 25(2), pp. 72–79.

Krutikov V.K., Dorozhkina T.V., Petrushyna O.M., Fedorova O.V., Yakunina M.V. (2017) Rozvytok biznesu v umovakh tsyfrovoi transformatsii: tekhnolohii kraudfandinha [Business development in the conditions of digital transformation: crowdfunding technologies]. Navchalno-metodychnyi posibnyk [Training manual]. Kaluha: Vyd-vo «Eidos», 108 р. (in Ukrainian)

Hemer Dzh. (2011) Znimok kraudfandynhu [A snapshot on crowdfunding]. Available at http://www.isi.fraunhofer.de/isiwAssets/docs/p/de/arbpap_unternehmen_region/ap_r2_2011.pdf?WSESSIONID=hreuynqf. (accessed 22 March 2021)

Bellem P., Lambert T., Shvienbakher A. (2014) Kraudfandynh: natyskannia na pravylnyi natovp [Crowdfunding: Tapping the Right Crowd]. Zhurnal dilovoho pidpryiemnytstva, no 5, pp. 585–609.

Ibrahim N. (2012) Model kraudfandynhu dlia pidtrymky maloho ta mikrobiznesu v Indonezii cherez veb-platformu [The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based platform]. Ekonomika ta finansy, no 4, pp. 390–397.

Mollik E. (2014) Dynamika kraudfandynhu: doslidnytske doslidzhennia [The dynamics of crowdfunding: An exploratory study]. Zhurnal dilovoho pidpryiemnytstva, no 29, pp. 1–16.

Kolodiazhna I.V., Borblik K.E. Dzherela finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [Sources of financing of innovative activity of the enterprises of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, no 9, pp. 448–453.

Bloh kompanyy Appomart (2017) Kraudfandinh i kraudinvestinh – innovatsiini, molodi biznes-iavyshcha [Crowdfunding and crowdfunding are innovative, young business phenomena]. Available at: https://appomart.com/articles/33-croudfunding (accessed 18 March 2021)

Parhachevskaia V.M. (2018) Kraudfandinh: sutnist ta perevahy [Crowdfunding: essence and advantages]. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 26-27 zhovtnia 2017 r. Vydavnychyi Dim Tomskoho derzhavnoho universytetu. Tomsk, pp. 123–128. (in Russian)

Rybachok K. (2017) Z myru po nyttsi: Pokaznyky i tendentsii ukrainskoho kraudfandinha [From the world on a thread: Indicators and trends of Ukrainian crowdfunding]. Available at: https://voxukraine.org/ru/s-miru-po-nitke-ru/ (accessed 28 February 2021)

Sait MNIAP (2020) Trendy svitovoho rynku kraudfandinha [Trends of the world crowdfunding market]. Available at: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Trendy-mirovogo-rynka-kraudfandinga/ (accessed 27 February 2021)

Kraudsorsinh v turyzmi (2019) [Crowdsourcing in tourism]. Available at: https://witology.com/blog/elena_popkova/kraudsorsing-v-turizme/ (accessed 1 March 2021)

Burilichev A. (2019) Kraudfandinh dopomozhe profinansuvaty proekt i zaoshchadyty koshty biudzhetu [Crowdfunding will help fund the project and save budget money]. Available at: http://cmokhv.ru/materials/mat20191204/ (accessed 3 March 2021)

Morar M. (2018) Piat krashchykh kraudfandinhovykh proektiv sichnia [Five best crowdfunding projects in January]. Available at: https://strelkamag.com/ru/article/5crowdfunding (accessed 16 March 2021)

Karpenko O. (2016) «PryvatBank» zapustyv «maizhe Kickstarter»: korystuvachi na vybir mozhut kredytuvaty ukrainski kompanii [PrivatBank launches «almost Kickstarter»: users can choose to lend to Ukrainian companies]. Available at: https://ain.ua/2016/04/04/privatbank-zapustil-pochti-kickstarter-polzovateli-na-vybor-mogut-kreditovat-ukrainskie-kompanii/ (accessed 16 March 2021)

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Піляк, О., & Джусов, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: КРАУДФАНДІНГ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ