ПІДТРИМКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЧАСТКОВОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

  • Юлія Горемикіна Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-1580-7993
  • Тетяна Котенко Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-3237-8182
Ключові слова: особи з інвалідністю та частковою працездатністю, зайнятість, соціальна відповідальність, економічна активність людей з інвалідністю та частковою працездатністю

Анотація

У статті розглядаються питання підтримки та стимулювання економічної активності людей з інвалідністю та частковою працездатністю. Виокремлено дві основні площини, які характеризують дану проблематику: соціальну відповідальність держави та відповідальність індивіда за власне благополуччя. Представлено чотири напрями реалізації соціальної відповідальності держави перед особами з інвалідністю та частковою працездатністю: інтеграція цих осіб до ринку праці, соціальне обслуговування, освітні послуги, забезпечення відповідності інфраструктурних об’єктів та транспорту потребам даної категорії громадян. Визначено потреби осіб з інвалідністю та частковою працездатністю у площині відповідальності за власне благополуччя і необхідність здійснення певних зусиль при їх задоволенні: пошук роботи, звернення за наданням соціальних послуг, звернення до лікарів, налаштованість людини на співпрацю з державою, зокрема Державною службою зайнятості, службами, що надають соціальні послуги, іншими державними установами системи соціального захисту. Запропоновано основні напрями реалізації соціальної відповідальності держави особам з інвалідністю та частковою працездатністю.

Посилання

Волгіна О.М., Іванова О.Л. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці: посібник. ПРООН в Україні, Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». Київ : Ваіте, 2018. 36 с. URL: http://ud.org.ua/images/documents/350/%D0%D1%96.pdf.

Богданов С., Мойса Б. Пропозиції щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Київ : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2017. 40 с.

Чалюк Ю.О. Соціальні тренди Великої четвірки ООН: МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2019. № 35. С. 12–20. (Серія «Економіка і менеджмент»).

Чалюк Ю.О. Імплементація в Україні європейських соціальних стандартів. Економічні студії. 2019. Вип. 3 (25). С. 173–177.

Реалізація прав людей з інвалідністю в українських реаліях. 16 квітня 2018 р. / Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2441269-realizacia-prav-ludej-z-invalidnistu-v-ukrainskih-realiah.html

Соціальний захист населення України 2019: стат. зб. [Електронний ресурс] / відп. за вип. I.В. Сеник; Державна служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_szn_2019.pdf.

Працевлаштування людей із інвалідністю в Україні: формальність і реалії / Commons. Спільне. URL: https://commons.com.ua/uk/pratsevlashtuvannya-lyudej-iz-invalidnistyu-v-ukrayini-formalnist-i-realiyi/

Освіта та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні: якою є реальна статистика? / Національна асамблея людей з інвалідністю. URL: http://naiu.org.ua/osvita-ta-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini-yakoyu-ye-realna-statystyka.

Соціальний звіт за 2017 / Міністерство соціальної політики України. – К., 2018. URL: https://www.msp.gov.ua/files/zvitu/sz2017.docx.

Річний звіт 2017 / Правозахисна організація «Права людини». Київ, 2017. URL: http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2015/09/Zvit2017.pdf.

Ткаліч Олена. Працевлаштування людей із інвалідністю в Україні: формальність і реалії. URL: https://commons.com.ua/ru/pratsevlashtuvannya-lyudej-iz-invalidnistyu-v-ukrayini-formalnist-i-realiyi.

Горемикіна Ю.В., Калашнікова Т.М. Специфіка соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 158–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_35.

Горемикіна Ю.В., Котенко Т.М. Інтеграція осіб з інвалідністю до ринку праці. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. Київ : КНЕУ, 2019. № 1. С. 85–96.

У Мінсоцполітики анонсували «нові стимули» для працевлаштування людей з інвалідністю. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-invalidnist-proekt-pratsevlashtuvannia/31313958.html.

Volhina, O.M., & Ivanova, O.L. (2018). Sotsialnyi suprovid liudei z invalidnistiu na robochomu mistsi : posibnyk [Social support of people with disabilities in the workplace: a manual]. Kyiv : Vaite [in Ukrainian].

Bohdanov, S. & Moisa, B. (2017). Propozytsii shchodo pratsevlashtuvannia osib z invalidnistiu [Proposals for employment of persons with disabilities]. Kyiv : Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv [in Ukrainian].

Chaliuk, Yu.O. (2019). Sotsialni trendy Velykoi chetvirky OON: MOP, YuNESKO, FAO, VOOZ [Social trends of the great four UN: the ILO, UNESCO, FAO, WHO]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanities University, 35, 12–20. [in Ukrainian].

Chaliuk, Yu.O. (2019). Implementatsiia v Ukraini yevropeiskykh sotsialnykh standartiv [Implementation of european social standards in Ukraine]. Ekonomichni studii – Economic Studies, 3 (25), 173–177.

Realizatsiia prav liudei z invalidnistiu v ukrainskykh realiiakh (16 kvitnia 2018 r.) Ukrinform [Realization of the rights of people with disabilities in the Ukrainian realities. April 16, 2018 Ukrinform] Retrieved June 19, 2021. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2441269-realizacia-prav-ludej-z-invalidnistu-v-ukrainskih-realiah.html

Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy 2019: stat. zb. (2020). [Social protection of the population of Ukraine 2019: stat. zb.]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_szn_2019.pdf.

Pratsevlashtuvannia liudei iz invalidnistiu v Ukraini: formalnist i realii. Commons. Spilne. [Employment of people with disabilities in Ukraine: formality and realities. Commons. Common.]. Retrieved from https://commons.com.ua/uk/pratsevlashtuvannya-lyudej-iz-invalidnistyu-v-ukrayini-formalnist-i-realiyi/

Osvita ta pratsevlashtuvannia osib z invalidnistiu v Ukraini: yakoiu ye realna statystyka? Natsionalna asambleia liudei z invalidnistiu [Education and employment of people with disabilities in Ukraine: what are the real statistics? National Assembly of People with Disabilities]. Retrieved from http://naiu.org.ua/osvita-ta-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini-yakoyu-ye-realna-statystyka.

Sotsialnyi zvit za 2017. (2018). Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy [Social report for 2017. Ministry of Social Policy of Ukraine]. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/files/zvitu/sz2017.docx.

Richnyi zvit 2017. (2018). Pravozakhysna orhanizatsiia «Prava liudyny» [Annual Report 2017. Human Rights Organization «Human Rights»]. Retrieved from http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2015/09/Zvit2017.pdf.

Tkalich, Olena. (n.d.). Pratsevlashtuvannia liudei iz invalidnistiu v Ukraini: formalnist i realii [Employment of people with disabilities in Ukraine: formality and realities]. Retrieved from https://commons.com.ua/ru/pratsevlashtuvannya-lyudej-iz-invalidnistyu-v-ukrayini-formalnist-i-realiyi.

Horemykina, Yu.V., & Kalashnikova, T.M. (2018). Spetsyfika sotsialnoi vidpovidalnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Specificity of social responsibility of local self-government bodies]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 25, 158–163. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_35. [in Ukrainian].

Horemykina, Yu.V., & Kotenko, T.M. (2019). Intehratsiia osib z invalidnistiu do rynku pratsi [Integration of persons with disabilities into the labor market]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social and labor relations: theory and practice, 1, 85–96.

U Minsotspolityky anonsuvaly «novi stymuly» dlia pratsevlashtuvannia liudei z invalidnistiu. Radiosvoboda.org [The Ministry of Social Policy announced «new incentives» for employment of people with disabilities. Radiosvoboda.org]. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/news-invalidnist-proekt-pratsevlashtuvannia/31313958.html.

Переглядів статті: 235
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Горемикіна, Ю., & Котенко, Т. (2021). ПІДТРИМКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЧАСТКОВОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-23
Розділ
ЕКОНОМІКА