НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  • Володимир Данилишин Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-2923-0806
  • Світлана Синиця Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-4791-7548
Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, зарубіжний досвід оподаткування, прогресивна шкала оподаткування, ставка податку, податкова реформа

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням щодо оподаткування доходів фізичних осіб. Сьогодні національна система оподаткування не зовсім справляється із виконанням покладених на неї функцій стосовно здійснення загального оподаткування, фіскальної достатності та соціальної справедливості, рівності платників податків та прозорості процедур адміністрування. Саме тому проаналізовано досвід ряду економічно розвинутих держав стосовно оподаткування доходів громадян. Окреслено найкращі розробки іноземних систем оподаткування доходів та вказані кроки, які дадуть змогу удосконалити та модернізувати систему оподаткування доходів громадян в Україні. Запропоновано реформувати систему оподаткування таким чином, щоб обкладати податком на доходи фізичних осіб не персонально кожного українця, який працює, а відразу ціле домогосподарство або сім'ю.

Посилання

Десятнюк О.М. Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Вип. VІІІ. Ч. 2. С. 3–9.

Круковська О.В. Ключові зміни в реформуванні податкової системи України: реалії та перспективи. Мукачівський державний університет. 2016. № 2. С. 702–709.

Легкоступ І.І., Кацуба К.В. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку. Бізнес-Інформ. 2014. № 14. С. 259–263.

Мельник В.М. Фискальная эффективность налога с доходов физических лиц в Украине: возможности роста. Финансы Украины. 2007. № 12. С. 38–41.

Мельник І.Б. Зарубіжний досвід щодо оподаткування доходів фізичних осіб: URL: http://intkonf.org/melnik-ib-zarubizhniy-dosvid-schodo-opodatkuvannyadohodiv-fizichnih-osib

Найденко О.Є. Вплив регулятивного потенціалу податку на доходи фізичних осіб на соціальний захист населення. Економічні науки: науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Випуск 16. № 2. С. 121–125.

Непочатенко О.О., Боровик П.М., Парій Д.Ю. Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_16

Носова Є.А. Тіньова заробітна плата в Україні: причини існування та шляхи подолання. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2013. № 2. С. 110–115.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі закони України (щодо податкової реформи): Закон України від 16.05.2019 р. № 2725- VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-19

Соколовська А.М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки. Фінанси України. 2014. № 11. С. 17–32.

Танклевська Н.С. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. 2013. Т. 1. Вип. 1(6). С. 264–268.

Толочко В.М., Музика Т.Ф. Огляд механізму стягування податків в Україні та деяких країнах світу. Современная фармация. 2016. С. 71–74.

Швабій K.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні. Фінанси України. 2013. № 4. С. 27–44.

Швець Ю.О., Бахметова Я.Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи в Україні та ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 771–775.

Юрчишина Л.В. Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України. Фінанси, облік, банки. 2016. Вип. 1. С. 215–224.

Desiatniuk O.M. (2012) Innovatsii podatku na dokhody fizychnykh osib u konteksti norm Podatkovoho kodeksu Ukrainy [Innovations of the personal income tax in the context of the provisions of the Tax Code of Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. [Actual problems of economic development of the region.]. Vol. 2. VIII. pp. 3–9 (in Ukrainian).

Krukovska O. V. (2016) Kliuchovi zminy v reformuvanni podatkovoi systemy Ukrainy: realii ta perspektyvy [Key changes in tax reform of Ukraine: realities and prospects]. Muchakivskyi derzhavnyi universytet [Muchakiv State University]. no. 2, pp. 702–709 (in Ukrainian).

Lehkostup I. I., Katsuba K. V. (2014) Podatkovi systemy v umovakh hlobalizatsii: problemy vzaiemodii ta perspektyvy rozvytku [Tax systems in the conditions of globalization: problems of interaction and prospects of development]. Biznes-Inform [Business Inform]. no. 14, pp. 259–263 (in Ukrainian).

Melnyk V. M. (2007) Fyskalnaia effektyvnost naloha s dokhodov fyzycheskykh lyts v Ukrayne: vozmozhnosty rosta [Fiscal Efficiency of the Personal Income Tax in Ukraine: Opportunities for Growth]. Fynansы Ukraynы [Finance of Ukraine]. no. 12. pp. 38–41 (in Ukrainian).

Melnyk I. B. Zarubizhnyi dosvid shchodo opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib [Foreign experience in taxation of individual incomes]. Available at: http://intkonf.org/melnik-ib-zarubizhniy-dosvid-schodoopodatkuvannya-dohodiv-fizichnih-osib (accessed 31 May 2021) (in Ukrainian).

Naidenko O. Ye. (2016) Vplyv rehuliatyvnoho potentsialu podatku na dokhody fizychnykh osib na sotsialnyi zakhyst naselennia [Influence of the Regulatory Potential of the Personal Income Tax on the Social Protection of the Population]. Ekonomichni nauky : naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Economic Sciences: Scientific Bulletin of the Kherson State University]. vol. 16, no. 2, pp. 121–125 (in Ukrainian).

Nepochatenko O. O., Borovyk P. M., Parii D. Yu. (2016) Onovlenyi mekhanizm spravliannia podatku na dokhody fizychnykh osib: problemy ta perspektyvy [The updated mechanism of taxation on personal income: problems and prospects]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky [Economics. Management. Innovation.]. no. 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_16 (accessed 30 May 2021) [(in Ukrainian).

Nosova Ye. A. Tinova zarobitna plata v Ukraini: prychyny isnuvannia ta shliakhy podolannia [Shadow wages in Ukraine: reasons for existence and ways to overcome it]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka [Social-labor relations: theory and practice]. 2013. no. 2. pp. 110–115 (in Ukrainian).

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. no.2755 [Tax code of Ukraine: Law of Ukraine from 02.12.2010y. no.2755 ] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (in Ukrainian).

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiaki zakony Ukrainy(shchodo podatkovoi reformy) [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Some Laws of Ukraine (regarding tax reform)]: Law of Ukraine from 16.05.2019 No. 2725-VIII [Electronic resource]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-19 (in Ukrainian).

Sokolovska A. M. (2014) Fiskalna polityka v Ukraini ta yii makroekonomichni naslidky [Fiscal policy in Ukraine and its macroeconomic consequences]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine]. no. 11. pp. 17–32 (in Ukrainian).

Tanklevska N. S. (2013) Svitovyi dosvid opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib [World experience of taxation of personal income]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky. [Scientific works of Poltava State Agrarian Academy. Economic sciences]. no. 1(6), pp. 264–268 (in Ukrainian).

Tolochko V. M., Muzyka T. F. (2016) Ohliad mekhanizmu stiahuvannia podatkiv v Ukraini ta deiakykh krainakh svitu [Overview of the tax collection mechanism in Ukraine and some countries in the world]. Sovremennaia farmatsyia[ Modern pharmacy ]. pp. 71–74 (in Ukrainian).

Shvabii K. I. (2013) Rehuliatyvna efektyvnist podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukraini [Regulatory Effectiveness of the Personal Income Tax in Ukraine]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine]. no. 4, pp. 27–44 (in Ukrainian).

Shvets Yu. O., Bakhmetova Ya. Yu. (2017) Opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib: problemy ta perspektyvy v Ukraini ta YeS [Personal Income Taxation: Problems and Prospects in Ukraine and the EU]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of economy]//Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho [Mykolaiv National University of V.O. Sukhomlinskyi]. no. 17. pp. 771–775 (in Ukrainian).

Yurchyshyna L. V. (2016) Podatok na dokhody fizychnykh osib: mekhanizm stiahnennia ta dzherelo dokhodu biudzhetu Ukrainy [Personal income tax: mechanism of collection and source of income of the budget of Ukraine]. Finansy, oblik, banky [Finance, accounting, banks]. no. 1. pp. 215–224 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 528
Завантажень PDF: 448
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Данилишин, В., & Синиця, С. (2021). НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-13
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ