РОЗВИТОК ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: управлінський облік, центр відповідальності, облік за центрами відповідальності

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку за центрами відповідальності в системі управління підприємством. Проаналізовано та систематизовано підходи до визначення поняття «центр відповідальності». Досліджено підходи до визначення поняття «облік за центрами відповідальності». Аналіз широкого кола наукових джерел показав, що існує багато критеріїв, за якими класифікуються центри відповідальності. У статті наведено порівняльну характеристику центрів відповідальності затрат, доходів, прибутку та інвестицій за такими параметрами, як: завдання управлінського обліку, критерії оцінки діяльності центру, фінансова відповідальність, повноваження керівників Досліджено критерії виділення центрів відповідальності. Окреслено перспективи подальшого розвитку обліку за центрами відповідальності.

Посилання

1. Бутинць Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 4-тє вид., доп. і перероб. Житомир : ПП «Рута», 2010. 480 с.
2. Лень В.С. Управлінський облік : навч. посіб. 2-е вид., випр. Київ : Знання-Прес, 2016. 317 с.
3. Миронюк О.В. Облік витрат за центрами виникнення і сферами відповідальності – основа контролю за витратами. збірник наукових праць Буковинського університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 5. URL: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/13.pdf
4. Атамас П.Н. Управлінський облік : навч. посіб. М-во освіти і науки України, Дніпропетров. Ун-т економіки та права. 2–ге вид. Київ : ЦУЛ, 2009. 440 с.
5. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік : навчальний посібник. 3-ге вид., зі змінами. КНЕУ, 2012. 235 с.
6. Дюкарєва Х.Л. Концептуальні основи побудови облікової системи центрів відповідальності суб’єктів господарювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. № 18.6. С. 159–168.
7. Жукова І.Г. Сучасне поняття центрів відповідальності в системі управління витратами. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9(1). С. 393–398.
8. Лепетан І.М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2019. №3. С. 19–24.
9. Сидоренко Р.В. Внутрішня звітність центрів відповідальності. Вісник Львівської комерційної академії. 2011 Вип. 35 С. 326–328.
10. Скрипник М.І. Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів. Облік і фінанси АПК. 2017 № 1 С. 46–49.
11. Миронова Ю.Ю. Облік витрат за «центрами відповідальності» та «центрами витрат» на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород : УжНУ, 2016. № 29. Ч. 1. C. 174–178.
12. Полікарпова О.С. Особливості впровадження управлінського обліку на основі «центрів відповідальності». Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 4. С. 97–100.
13. Чернін О.Я. Управлінський облік за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 3. С. 101–108.
14. Берестецька О. Застосування концепції центрів відповідальності для управління витратами підприємства. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2018. №11 (43). URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17918/5/Berestetska_stattya.pdf
15. Столярова, М. А. Центры ответственности: сущность и необходимость создания. Экономический анализ: теория и практика. 2017. №16(97). С. 17–22.
16. Лищенко О.Г., Горбань В.В. Облік витрат за центрами відповідальності. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2018. № 3. С. 69–77.
17. Костромина Д.В. Управление затратами и прибылью предприятия на основе организации центров финансовой ответственности. 2014. URL: http://www.diplom.krsk.info/stFsost_22.htm
1. Butyncj F.F. (2010) Bukhghaltersjkyj upravlinsjkyj oblik: pidruchnyk dlja studentiv specialjnosti «Oblik i audyt» vyshhykh navchaljnykh zakladiv. 4-tje vyd., dop. i pererob. Zhytomyr: PP «Ruta», 480 p.
2. Lenj V.S. (2016) Upravlinsjkyj oblik: navch. posib. 2-e vyd., vypr. Kyiv: Znannja-Pres, 317 p.
3. Myronjuk O.V. (2019) Oblik vytrat za centramy vynyknennja i sferamy vidpovidaljnosti – osnova kontrolju za vytratamy. zbirnyk naukovykh pracj Bukovynsjkogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. Vyp. 5. URL: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/13.pdf
4. Atamas P.N. (2009) Upravlinsjkyj oblik: navch. posib. M-vo osvity i nauky Ukrajiny, Dnipropetrov. Un-t ekonomiky ta prava. 2-ghe vyd. Kyiv: CUL, 440 p.
5. Dobrovsjkyj V.M., Ghnylycjka L.V., Korshykova R.S. (2012) Upravlinsjkyj oblik: navchaljnyj posibnyk. 3-ghe vyd., zi zminamy. KNEU, 235 p.
6. Djukarjeva Kh.L. (2016) Konceptualjni osnovy pobudovy oblikovoji systemy centriv vidpovidaljnosti sub'jektiv ghospodarjuvannja. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny. № 18.6. pp. 159–168.
7. Zhukova I.Gh. (2012) Suchasne ponjattja centriv vidpovidaljnosti v systemi upravlinnja vytratamy. Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy. Vyp. 9(1). pp. 393–398.
8. Lepetan I.M. (2019) Orghanizacija upravlinsjkogho obliku za centramy vytrat u siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstvakh. Aghrosvit. №3. pp. 19–24.
9. Sydorenko R.V. (2011) Vnutrishnja zvitnistj centriv vidpovidaljnosti. Visnyk Ljvivsjkoji komercijnoji akademiji. Vyp. 35 pp. 326–328.
10. Skrypnyk M.I. (2017) Orghanizacija obliku vytrat u rozrizi centriv vytrat ta centriv. Oblik i finansy APK. № 1 pp. 46–49.
11. Myronova Ju.Ju. (2016) Oblik vytrat za «centramy vidpovidaljnosti» ta «centramy vytrat» na pidpryjemstvi. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Ekonomika. Uzhghorod: UzhNU, № 29. Ch. 1. pp. 174–178.
12. Polikarpova O. S. (2013) Osoblyvosti vprovadzhennja upravlinsjkogho obliku na osnovi «centriv vidpovidaljnosti». Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. № 4. pp. 97–100.
13. Chernin O. Ja. (2014) Upravlinsjkyj oblik za centramy vidpovidaljnosti na pidpryjemstvakh optovoji torghivli. Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. № 3. pp. 101–108.
14. Berestecjka O. (2018) Zastosuvannja koncepciji centriv vidpovidaljnosti dlja upravlinnja vytratamy pidpryjemstva. Visnyk Ternopiljsjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu. №11 (43). URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17918/5/Berestetska_stattya.pdf
15. Stoljarova, M. A. (2017) Centrы otvetstvennosty: sushhnostj y neobkhodymostj sozdanyja. Ekonomycheskyj analyz: teoryja y praktyka. . №16(97). pp. 17–22.
16. Lyshhenko O.Gh., Ghorbanj V.V. (2018) Oblik vytrat za centramy vidpovidaljnosti. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Ekonomichni nauky. № 3. pp. 69–77.
17. Kostromyna D.V. (2014) Upravlenye zatratamy y prybыljju predpryjatyja na osno-ve orghanyzacyy centrov fynansovoj otvetstvennosty. URL: http://www.diplom.krsk.info/stFsost_22.htm
Переглядів статті: 625
Завантажень PDF: 323
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Мірошниченко, О., Винниченко, Н., & Андрєєва, Н. (2021). РОЗВИТОК ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-17
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ