ПОНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЕРЖАВИ ПРИ ОЦІНЦІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

  • Надія Скляр Національний інститут стратегічних досліджень; Донецький державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-9122-340X
Ключові слова: воєнна економіка, сектор безпеки та оборони, комплексна потужність держави, науково-технічний потенціал, воєнно-економічний потенціал

Анотація

Стаття присвячена визначенню поняття комплексної потужності держави при оцінці воєнно-економічної складової сектору безпеки і оборони України. Досліджено теоретико-методичні засади визначення комплексної потужності держави та її структурних елементів. Надано компаративний аналіз компонентів потенціалу воєнної економіки. Запропонована архітектура дослідження структурних елементів комплексної потужності держави для можливості подальшого вибору методології дослідження воєнно-економічної складової сектору безпеки та оборони України.

Посилання

Вікіпедія. Воєнно-промисловий комплекс. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Воєнно-промисловийкомплекс

Скляр Н. Сутність поняття «військово-економічного сектору» в системі національної безпеки України. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях». 06-07 червня 2019 р. ОНПУ. м. Одеса. С. 92–95. URL: https://economics.opu.ua/files/science/innov_roz/2019/92.pdf

Смолянюк В.Ф. Військова могутність України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років). Ірпінь : Перун, 2000. 448 с.

Семененко О.М. Методологічні основи воєнно-економічного супроводження програм розвитку Збройних Сил України : дис. … докт. військ. наук: 20.01.05. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2018. 640 с.

Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку. Київ : Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фінансів України, 1998. 463 c.

Балахонцев Н. Зарубежные методы оценки потенциала стран. Зарубеж¬ное военное обозрение. 2010. № 11. С. 101–114.

Михайлов В.С., Єфімова В.В. Рейтингові оцінки у військовій сфері: методологія і практика. Університетські наукові записки. 2018. № 67–68. С. 381–392. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/589963.pdf

Семененко О., Салкуцан С., Романченко О., Марко Є., Добровольська Л., Ремез А. Основні методологічні аспекти оцінювання взаємозв’язку оборонного та економічного потенціалу держави у рамках формування вимог до її ефективного розвитку. Scientific Papers “Social Development and Security”. 2020. Vol. 10. No. 6. Р. 161–177. DOI: 10.33445/sds.2020.10.6.15

Ткач М., Ткач І. Аналіз воєнно-економічних потенціалів деяких країн світу. Journal of Scientific Papers “Social development and Security”. 2019. №9 (3). Р. 106–118. DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.3.8

Буравлев А.И. К вопросу об оценке военно-экономического потенциала государства. Вооружение и экономика. 2017. № 3(40). С. 78–97.

Vikipediia. Voienno-promyslovyi kompleks [Wikipedia. Military-industrial complex]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Воєнно-промисловий комплекс (accessed 28 December 2020).

Skliar, N. (2019). Sutnist poniattia "viiskovo-ekonomichnoho sektoru" v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy [The essence of the concept "military-economic sector" in the system of national security of Ukraine]. Materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom na makro-, mezo- ta mikrorivniakh" - V International Scientific and Practical Conference "Management of innovative development at the macro-, meso- and micro-levels" (Odessa, June 06-07, 2019), pp. 92–95. Odessa: Odessa National Polytechnic University. Available at: https://economics.opu.ua/files/science/innov_roz/2019/92.pdf (in Ukrainian)

Smolianiuk, V.F. (2000). Viiskova mohutnist Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia i rozvytku (politolohichnyi analiz dosvidu 1990-kh rokiv). [The military power of Ukraine: theoretical and methodological principles of formation and development (political analysis of the experience, 1990)]. Irpin: Perun (in Ukrainian)

Semenenko, O. (2018). Metodolohichni osnovy voienno-ekonomichnoho suprovodzhennia prohram rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy [Methodological bases of military-economic support of development programs of the Armed Forces of Ukraine]. Dr. thesis. Kyiv: Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine (in Ukrainian)

Muntiyan, V. (1998). Ekonomika ta oboronni vytraty: analiz zarubizhnykh doslidzhen i ukrainskyi shliakh rozvytku [Economics and defense spending: analysis of foreign research and the Ukrainian way of development]. Kyiv: Nauk.-doslid. Finn. Inst. at the Ministry of Finance of Ukraine (in Ukrainian)

Balahontsev, N. (2010). Zarubezhnyie metodyi otsenki potentsiala stran [Foreign methods for assessing the potential of countries]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie- Foreign military review, 11, 101–114 (in Russian)

Mykhaylov, V.S., & Efimova V.V. (2018). Reitynhovi otsinky u viiskovii sferi: metodolohiia i praktyka [Ranking Estimates in the Military Sphere: Methodology and Practice]. Universytetski naukovi zapysky - University scientific notes, 67-68, 381–392. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/589963.pdf (in Ukrainian)

Semenenko, О., Salkutsan S., Romanchenko О., Marko Y., Dobrovolska L., & Remez А. (2020). Osnovni metodolohichni aspekty otsiniuvannia vzaiemozviazku oboronnoho ta ekonomichnoho potentsialu derzhavy u ramkakh formuvannia vymoh do yii efektyvnoho rozvytku [Main methodological aspects of assessing the relationship between the defense and economic potential of the state in the framework of forming requirements for its requirements]. Scientific Papers “Social Development and Security”, 10(6), 161–177. DOI: 10.33445/sds.2020.10.6.15 (in Ukrainian)

Tkach, M., & Tkach, I. (2019). Analiz voyenno-ekonomichnykh potentsialiv deyakuh stran myra [Analysis of the military-economic potential of some countries of the world]. Social development & Security, 9(3), 106–118. DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.3.8 (in Ukrainian)

Buravlev, A.I. (2017). K voprosu ob otsenke voenno-ekonomicheskogo potentsiala gosudarstva [On the question of assessing the military and economic potential of the State.]. Vooruzhenie i ekonomika - Armament and economy, 3(40), 78–97. (in Russian)

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 278
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Скляр, Н. (2021). ПОНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЕРЖАВИ ПРИ ОЦІНЦІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-19
Розділ
ЕКОНОМІКА