КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

  • Лілія Коритник Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» https://orcid.org/0000-0002-7241-9324
Ключові слова: бюджетна програма, видатки, державні послуги, собівартість, фінансування

Анотація

Задля прозорості, відкритості та посилення ефективності управління державними фінансами важливо модернізувати систему результативних показників бюджетних програм. Доведено, що сучасний склад результативних показників бюджетних програм не забезпечує транспарентність бюджетного процесу в частині інтерпретації інформації про ефективність використання бюджетних коштів. Це дало змогу визначити напрямки удосконалення показників бюджетних програм через оприлюднення інформації про обсяг та структуру видатків та доповнення показників таким як «собівартість державних послуг», що дозволить розпорядникам бюджетних коштів, громадянам та іншим зацікавленим користувачам отримати необхідну релевантну обліково-аналітичну інформацію про державні видатки залежно від їх економічного змісту та цільового призначення. Такий підхід забезпечить розкриття інформації про обсяги, напрями та економічну характеристику державних видатків, що відповідатиме задекларованим векторам державної політики щодо транспарентності бюджетного процесу.

Посилання

Ловінська Л.Г., Гізатуліна Л.В. Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору. Фінанси України : Наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. 2012. №6. С. 76–87.

Дорошенко О.О., Галич М.І. Фінансова звітність бюджетних установ у контексті національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2012. №2, Т. 1. С. 111–114.

Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика / монографія за ред. Т.І. Єфименко; ДННУ «Акад. фін. управління». Київ, 2018. С. 424–437.

Ловінська Л.Г. Собівартість послуг державного сектору України в контексті реформи фінансового управління. Фінанси України. 2017. № 8. C. 58–79.

Ловінська Л.Г., Сушко Н.І. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України. Фінанси України : Наук.-теорет. та інформ. практ. журн. 2012. №7. С. 84–100.

Свірко С.В., Тростенюк Т.М. Бюджетна звітність як елемент управлінського обліку в контексті субординаційної системи ДЗВО. Бизнес Информ. 2018. № 11(490). С. 434–440.

Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Верховної Ради України від 04.10.2019 р. №188-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/188-20

Бюджетний кодекс України : від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Про паспорти бюджетних програм : наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-03

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів : наказ МФУ від 06.06.2012 № 687. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати» : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12.

Lovinska, L. & Gizatulina, L. (2012). Svitovyy dosvid zaprovadzhennya mizhnarodnykh standartiv u bukhhalters'komu obliku derzhavnoho sektoru [World experience in implementation of the international public sector accounting standards]. Finance of Ukraine, 6, 76–67. (in Ukrainian)

Doroshenko, O. (2012). Finansova zvitnist' byudzhetnykh ustanov u konteksti natsional'nykh polozhen' (standartiv) bukhhalters'koho obliku v derzhavnomu sektori [Financial reporting of budgetary institutions in the context of national regulations (standards) of accounting in the public sector]. Bulletin of Khmelnytsky National University, 2, 111–114. (in Ukrainian)

Iefymenko, T. I. (Ed.). (2018). Aktual'ni problemy finansovoho upravlinnya: hlobal'ni tendentsiyi i natsional'na praktyka [Current problems of financial management: global trends and national practice]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: SESE «The Academy of Financial Management». (in Ukrainian)

Lovinska, L. (2017). Sobivartist' posluh derzhavnoho sektoru Ukrayiny v konteksti reformy finansovoho upravlinnya [The cost price of public sector of Ukraine services in the context of financial management reform]. Finance of Ukraine, 8, 58–79. (in Ukrainian)

Lovinska, L. & Sushko, N. (2012). Tendentsiyi reformuvannya systemy bukhhalters'koho obliku ta finansovoyi zvitnosti derzhavnoho sektoru Ukrayiny [Trends of reform in accounting and financial reporting of the state sector of Ukraine]. Finance of Ukraine, 7, 84–100. (in Ukrainian)

Svirko, S.V. & Trostenyuk, T.M. (2018). Byudzhetna zvitnist' yak element upravlins'koho obliku v konteksti subordynatsiynoyi systemy DZVO [Budget reporting as an element of management accounting in the context of the subordinate system of SDC]. Business Inform, 11 (490), 434–440. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019). Pro Prohramu diyal'nosti Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Action Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine] (Order No. 188-ІХ, October 04). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-ix (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukrain] (Order No. 2456-VI, July 08). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine. (2002). Pro pasporty byudzhetnykh prohram [On passports of budget programs] (Order No. 1098, December 29). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-03 (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine. (2012). Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z pidhotovky byudzhetnykh zapytiv [On approval of the Instruction on preparation of budget requests] (Order No. 687, June 06). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12 (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine. (2012). Natsional'ne polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku v derzhavnomu sektori 135 «Vytraty» [National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 135 “Costs”] (Order No. 568, May 18). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Коритник, Л. (2021). КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-7
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ