ПРИНЦИПИ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: принципи, проєкт, інновація, розвиток, інноваційний розвиток, проєктно-орієнтоване управління

Анотація

У статті виокремлена і надана сутність принципів проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки. Зазначено, що одним із способів підвищення конкурентоспроможності національної економіки є робота на випередження, яка полягає у формуванні нових знань та інструментів методології проєктно-орієнтованого управління, яка є цілісним і комплексним підходом щодо управління інноваційним розвитком національної економіки із врахуванням впливу турбулентного зовнішнього середовища. Зазначене обумовило поширення методології проєктного менеджменту на сферу загальноекономічних процесів. Обґрунтовано застосування проєктно-орієнтованого управління як необхідного теоретико-методологічного базису методології проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки. Виділені та показані логічні взаємозв’язки змістовних складових такої методології: знання (інформація, навички, норми, закони, категорії), принципи, процеси, інструменти (методи, техніки, засоби, процедури, прийоми). З урахуванням того, що остання версія стандарту PMBOK буде побудована на принципах, а не на процесах, важливою складовою методології проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки повинні бути принципи. Доведена необхідність застосування принципу двоконтурного управління, який передбачає рекомбінацію принципів механізму управління для двох взаємопов’язаних складових його функціонування окремо: для формування механізму проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком та його реалізації, з огляду на досягнення цілей проєктів інноваційного розвитку.

Посилання

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Newtown Square, PA : Project Management Institute, 2017. 762 р.

Бушуєв С.Д., Гогунський В.Д., Кошкін К.В. Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності управління проектами та програмами. Управління розвитком складних систем. 2012. № 12. С. 5–7.

Вайсман В.А., Гогунський В.Д., Руденко С.В. Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева С.Д. Наук. записки Міжнар. гуманітарного ун-ту : Зб. / під. ред. д.т.н., проф. Рибака А.І. 2009. Вип. 16. : Серія «Управління проектами та програмами». С. 9–13.

ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами / Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И.; Науч. ред. Баженов А.Д, Арефьев А.О. Москва : Компания p.m. Offlce, 2005. 588 c.

Мазур И.И., Шапиро, В.Д., Ольдерогге, Н.Г. Управление проектами. Москва : Омега-Л, 2007. 664 с.

Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению; пер.с англ. под общ. ред. В.И. Воропаева. Москва : издательский дом Гребенникова, 2007. 552 c.

Товб А.С., Ципес, Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 240 c.

Бушуєва Н.С., Ярошенко Р.Ф., Ярошенко Т.О. Проактивне управління програмами розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення. Управління розвитком складних систем. 2011. № 7. С. 16–19.

Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Єгорченкова Н.Ю. Управління знаннями в мета-методології управління проектами. Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2016. №4 (60). С. 53–61.

Старченко Г.В. Проектно-орієнтоване управління інноваційним розвитком національної економіки: теорія, методологія та практика : монографія. Київ : ВАДЕКС, 2019. 326 c.

Newtown Square, PA : Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

Bushujev, S.D., Ghoghunsjkyj, V.D. & Koshkin, K.V. (2012). Naprjamy dysertacijnykh naukovykh doslidzhenj zi specialjnosti upravlinnja proektamy ta proghramamy [Directions dissertation research specialty “project and program management”]. Upravlinnja rozvytkom skladnykh system. 12. 5–7. (in Ukrainian)

Vaisman, V.A., Hohunskyi, & V.D.Rudenko, S.V. (2012). Teoryia proektno-oryentovanoho upravlenyia: obosnovanye zakona Bushueva S.D. [The theory of project-oriented management: substantiation of the law Bushuev S.D.]. Nauk. zapysky Mizhnar. humanitarnoho un-tu: Zb. / pid. red. d.t.n., prof. Rybaka A.I.. Vyp. 16. Seriia “Upravlinnia proektamy ta prohramamy”. 9–13. (in Ukrainian)

DeKarlo D. (2005). Ekstremal'noe upravlenie proektami [eXtreme Project Management]. In A.D. Bazhenov, & A.O. Aref'ev (Eds). Moskva: Kompaniya p.m. Offlce. (in Russian)

Mazur, I.I., Shapiro, V.D. & Ol'derogge, N.G. (2007). Upravlenie proektami [Project management]. Moskva: Omega-L. (in Russian)

Terner D.R. (2007). Rukovodstvo po proektno-orientirovannomu upravleniyu [Project Oriented Management Guide]. In V.I. Voropaev (Eds). Moskva : Izdatel'skiy dom Grebennikova. (in Russian)

Tovb, A.S., & Tsipes, G.L. (2003). Upravlenie proektami: standarty, metody, opyt [Project management: standards, methods, experience]. Moskva : ZAO «Olimp-Biznes». (in Russian)

Bushuieva, N.S., Yaroshenko, R.F., & Yaroshenko, T.O. (2011). Proaktyvne upravlinnia prohramamy rozvytku finansovykh ustanov v umovakh turbulentnoho otochennia [Proactive management of financial institution development programs in a turbulent environment]. Upravlinnja rozvytkom skladnykh system. 7. 16–19. (in Ukrainian)

Teslia, Yu.M., Khlevna, Yu.L., & Yehorchenkova, N.Yu. (2016). Upravlinnia znanniamy v meta-metodolohii upravlinnia proektamy [Knowledge management in project management meta-methodology]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: Zb. nauk. pr. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia. 4(60). 53–61. (in Ukrainian)

Starchenko G.V. (2019). Proektno-oriientovane upravlinnia innovatsiinym rozvytkom natsionalnoi ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka: monohrafiia [Project-oriented management of innovative development of the national economy: theory, methodology and practice: monograph]. Кyiv: VADEKS. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 69
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Старченко, Г. (2021). ПРИНЦИПИ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-4
Розділ
ЕКОНОМІКА