РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАНЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: страхова компанія, рейтингування, ризик, управління, таксонометричний метод, метод суми місць

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління ризиками страхових компаній на основі застосування рейтингового оцінювання. Проаналізовано сутність ризику страхової компанії та виокремлено його види. Визначено, що ризик є чинником, що надає змісту роботі страхової компанії, оскільки він є предметом страхової діяльності та в той же час ризик пов'язаний із функціонуванням самої страхової компанії як учасника фінансового ринку. Досліджено методику Національного банку, за якою оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності страховими компаніями, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування. Запропоновано алгоритм побудови рейтингової оцінки страхової компанії. Визначено сутність таксонометричного методу та методу суми місць та досліджено можливість їх застосування для рейтингування страховиків.

Посилання

Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічні ризики: ігрові моделі : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 446 с.

Клапків Л.М., Клапків Ю.М., Свірський В.С. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління : монографія. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2020. 171 с.

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування». № 157 від 11.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0157500-20#Text

Волохова Л.Ф., Логвиненко В.В. Рейтингування страховика як інструмент виявлення фінансових ризиків. Фінансові послуги. 2017. № 2. С. 14–19.

Ковальов В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Mосква : OOO «ТК Велби», 2002. 424 с.

Экономический анализ / Под ред. Л.Т. Гиляровской. 2-е изд., доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 615 с.

Vitlinskyj, V.V., Verchenko, P.I., Sigal, A.V. & Nakonechnyj, Ya.S. (2020). Ekonomichni ryzyky: igrovi modeli [Economic risks: game models] : navch. posibnyk. Kyiv: KNEU, 446 s. (in Ukrainian)

Klapkiv, L.M., Klapkiv, Yu.M., Svirskyj, V.S. (2020). Finansovi ryzyky v diyalnosti straxovyx kompanij: teoretychni zasady, suchasni realiyi ta pragmatyzm upravlinnya [Financial risks in the activities of insurance companies: theoretical principles, modern realities and pragmatism of management] : monografiya. Ivano-Frankivsk: Vydavecz Kushnir G.M., 171 s. (in Ukrainian)

Postanova Pravlinnya Nacionalnogo banku Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro vstanovlennya kryteriyiv, za yakymy ocinyuyetsya stupin ryzyku vid zdijsnennya diyalnosti uchasnykamy rynku nebankivskyx finansovyx poslug, yix suspilnu vazhlyvist, na pidstavi yakyx vyznachayetsya periodychnist provedennya planovyx inspekcijnyx perevirok, ta poryadok yix zastosuvannya» [Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on establishing criteria for assessing the degree of risk of non-banking financial services market participants, their social importance, on the basis of which the frequency of scheduled inspections and the procedure for their application"]. # 157 vid 11.12.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0157500-20#Text (in Ukrainian)

Voloxova, L.F. & Logvynenko, V.V. (2017). Rejtynguvannya straxovyka yak instrument vyyavlennya finansovyx ryzykiv [Insurer rating as a tool for identifying financial risks]. Finansovi poslugy, 2, 14–19. (in Ukrainian)

Kovalov, V.V. & Volkova, O.N. (2002). Analyz xozyajstvennoj deyatelnosty predpryyatyya [Analysis of economic activity of the enterprise]. Moskva: OOO «TK Velby», 424 s. (in Russian)

Gylyarovska L.T. (Ed.). (2004). Ekonomycheskyj analyz [Economic analysis]. 2-e yzd., dop. Moskva: YuNYTY-DANA, 615 s. (in Russian)

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Доценко, І., & Матвійчук, Л. (2021). РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАНЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-69
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ