СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: стратегія, стратегічний розвиток, стратегічні орієнтири, транспорт, транспортні підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку транспортних підприємств в сучасних умовах. Актуальність дослідженої проблематики викликана посиленою увагою до розвитку транспортної галузі, як пріоритетної у економіці країни. Метою дослідження є обґрунтування стратегічних напрямів розвитку транспортних підприємств з урахуванням сучасних стратегічних орієнтирів транспортної галузі. У статті розглянуті основні тенденції функціонування транспортних підприємств в Україні. Досліджено питання стратегічних орієнтирів у розвитку підприємств транспортної галузі. Вивчено основні положення Національної транспортної стратегії України та її вплив на формування стратегічних орієнтирів безпосередньо на транспортних підприємствах. Виявлено взаємозв’язок стратегічних напрямів розвитку транспортних підприємств та оперативних цілей і завдань забезпечення їх діяльності.

Посилання

Filipkovska L.O., Muratov V.V. (2017) Perspektyvni napryamy rozvytku transportu Ukrayiny. Economics of the transport complex, 29, 69–85. (in Ukrainian)

Vovk O.M., Kovalʹchuk A.M. (2019) Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv v umovakh konkurentnoyi ekonomiky. Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, 1, 20–32. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.20-32 (in Ukrainian)

Pashchenko YU.YE., Nykyforuk O.I. (2008) Transportno-dorozhniy kompleks Ukrayiny v protsesakh mizhnarodnoyi intehratsiyi [Transport and road complex of Ukraine in the processes of international integration]: monohrafiya. Nizhyn: Aspekt-Polihraf, 192. (in Ukrainian)

Preyher D.K., Sobakevych O.V., Yemelyanova O.YU. (2011) Realizatsiya potentsialu transportnoyi infrastruktury Ukrayiny v stratehiyi postkryzovoho ekonomichnoho rozvytku [Realization of the potential of transport infrastructure of Ukraine in the strategy of post-crisis economic development]: analitychna dopovid. Kyiv: NISD, 37. (in Ukrainian)

Andriyenko M.M. (2018) Stratehichni napryamy ekonomichnoho rozvytku transportnykh kompaniy. Sustainable development of enterprises in the international economic space: Monograph edited by Arefieva O.V. Kyiv: FOP Maslakov, 290–299. (in Ukrainian)

Dyatlova V.V., Korol, D.V. (2019) Vykorystannya potentsialu TDK Ukrayiny pry realizatsiyi hlobalʹnoyi yevropeyskoyi stratehiyi. Prospects for the development of Ukraine's economy in the context of European integration, 123, 83–91. (in Ukrainian)

Order of the Cabinet of Ministers On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 № 430-r of (2018, May 30, 2018). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-r#Text (in Ukrainian)

Pyrazhkov S., Preyher D., Malyarchuk I. (2005) Problemy realizatsiyi tranzytnoho potentsialu Ukrayiny u konteksti YES i formuvannya YEEP. Ukraine economy, 3, 4–19. (in Ukrainian)

Vovk O.M., Averichev I.M. (2015) Stratehichni napryamky rozvytku rynku transportnykh posluh v Ukrayini. Economy. Management. Business, 2, 131–135. (in Ukrainian)

Vovk O.M., Kravchuk N.M. (2017) Metodychne zabezpechennya upravlinnya protsesamy rozpodilu prybutku na transportnykh pidpryyemstvakh. International scientific journal Internauka, 7, 131–134. (in Ukrainian)

Arefyeva O.V., Vasyutkina N.V. (2013) Upravlinnya pidpryyemstvom v teoriyi firmy. Investments: practice and experience, 24, 60–64. (in Ukrainian)

Arefyeva O.V. (2020) Adaptyvne upravlinnya pidpryyemstvamy v umovakh neotekhnolohichnoho vidtvorennya [Adaptive management of enterprises in terms of neotechnological reproduction]: monohrafiya. Kyiv: NAU, 232. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 273
Завантажень PDF: 400
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Ковальчук, А., & Рижевська, Н. (2021). СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-71
Розділ
ЕКОНОМІКА