ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: економічна діагностика, стратегія, стратегічне управління, конкурентоспроможність, підприємство, імпортна діяльність

Анотація

У статті досліджено аспекти здійснення економічної діагностики стратегічного управління імпортною діяльністю підприємства, що впливає на забезпечення конкурентоспроможності. Актуальність дослідження визначається використанням інструментів імпортної діяльності вітчизняними підприємствами, засобу досягнення конкурентоспроможності. Визначено, що економічна діагностика є одним із сучасних напрямів дослідження підприємства, який дозволяє швидко реагувати на зміни, адаптуватись до проблем та впливати на управлінські рішення у стратегічному вимірі. Встановлено, що ефективність стратегії управління підприємством залежить від оцінювання поточного та потенційних стану підприємства. Виявлено, що імпортна діяльність дозволяє отримати ряд конкурентних переваг для підприємства при стратегічному плануванні. Запропонована схема економічної діагностики стратегічного управління імпортною діяльністю підприємства.

Посилання

Тульчинська С.О. Кухарчук І.Л. Економічна діагностика виробничо-господарської діяльності підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. 2013. Вип. 11. С. 299–305.

Ареф’єва О.В., Вовк О.М. Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення : монографія. Київ : НАУ, 2020. 232 с

Бойко В.В. Сучасні тенденції розвитку економічної діагностики стану підприємств. Економіка та управління на транспорті. 2017. № 4. C. 18–24.

Ареф'єва О.В. Побережна З.М. Стратегічне управління інноваційністю бізнес-процесів підприємства на конкурентних ринках. Бізнес Інформ. 2019. № 11. С. 108–116.

Вовк О.М., Ковальчук А.М. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах конкурентної економіки. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. № 1. С. 20–32. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.20-32

Пілецька С.Т., Ткаченко Є.В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Економічні студії. 2020. № 1 С. 146–150.

Манаєнко І.М., Таран В.В. Розвиток імпортної діяльності підприємства. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». 2019. № 4. С. 211–220.

Прохорова В.В., Проценко В.М., Чобіток В.І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія /; Укр. інж.-пед. акад. Херсон : Грінь Д.С. [вид.], 2016. 287 с.

Терещенко І.О., Білецька Д.І. Конкурентні стратегії управління підприємством. Агросвіт. 2019. № 20. С. 82–87. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.20.82

Величко Т.Г. Основні напрями стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку. Агросвіт. 2020. № 7. С. 92–96. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.7.92

Tulchynska S.O., Kukharchuk I.L. (2013) Ekonomichna diahnostyka vyrobnycho-hospodarsʹkoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Economic diagnostics of production and economic activity of the enterprise]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryyemnytstvo – Modern problems of economics and entrepreneurship, 11, 299–305. (in Ukrainian)

Arefieva O.V., Vovk O.M. (2020) Adaptyvne upravlinnya pidpryyemstvamy v umovakh neotekhnolohichnoho vidtvorennya: monohrafiya [Adaptive management of enterprises in terms of neotechnological reproduction: a monograph]. Kyiv: NAU. (in Ukrainian)

Boyko V.V. (2017) Suchasni tendentsiyi rozvytku ekonomichnoyi diahnostyky stanu pidpryyemstv [Current trends in the development of economic diagnostics of enterprises]. Ekonomika ta upravlinnya na transporti – Economics and Management in Transport, 4, 18–24. (in Ukrainian)

Arefieva O.V., Poberezhna Z.M. (2019) Stratehichne upravlinnya innovatsiynistyu biznes-protsesiv pidpryyemstva na konkurentnykh rynkakh. [Strategic management of innovation of business processes of the enterprise in competitive markets]. Biznes Inform – Business Inform, 11, 108–116.

Vovk O.M., Kovalchuk A.M. (2019) Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv v umovakh konkurentnoyi ekonomiky. [Strategic management of development of enterprises in the conditions of competitive economy]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Universytetu derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny – Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, 1, 20–32. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2019.20-32 (in Ukrainian)

Piletskaya S.T., Tkachenko E.V. (2020) Formuvannya stratehiyi innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Formation of the strategy of innovative development of the enterprise] Ekonomichni studiyi – Economic Studies, 1, 146–150. (in Ukrainian)

Manaenko I.M., Taran V.V. (2019) Rozvytok importnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva. [Development of import activity of the enterprise]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ" Suchasni pidkhody do upravlinnya pidpryyemstvom" – Collection of scientific works "Modern approaches to enterprise management", 4, 211–220. (in Ukrainian)

Prokhorova V.V., Protsenko V.M.,. Chobitok V.I. (2016) Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino-spriamovanoho investuvannia [Formation of competitive strategy of enterprises on the basis of innovation-oriented investment]: monohrafiia. Ukr. inzh.-ped. akad. Kherson: Hrin D.S. (in Ukrainian)

Tereshchenko I.O., Biletskaya D.I. (2019) Konkurentni stratehiyi upravlinnya pidpryyemstvo. [Competitive strategies of enterprise management]. Ahrosvit – Agrosvit, 20, 82–87. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.20.82 (in Ukrainian)

Velichko T. (2020) Osnovni napryamy stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom v umovakh staloho rozvytku [The main directions of strategic management of the enterprise in the conditions of sustainable development], Ahrosvit – Agrosvit, 7, 92–96. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.7.92 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Ковальчук, А., & Циганій, С. (2021). ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-65
Розділ
ЕКОНОМІКА