РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ, ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: ресторанний бізнес, гастрономічний туризм, туристичні дестинації, українська кухня, гастрономічні івенти, національні страви, їжа, тренд, гастрономічні екскурсії

Анотація

Туризм та ресторанний ринок в Україні продовжують адаптуватися та розвиватися у воєнних реаліях. Війна сприяла переформатуванню тенденцій у розвитку туризму, зокрема і гастрономічного, як засобу пізнання української культури та способу підтримувати українське (наприклад, локальних виробників). Визначено об’єкти та цільову аудиторію гастротуризму, розглянуто класифікацію гастрономічних турів залежно від напрямків (сільський, міський; освітній, ресторанний, подієвий, екологічний, монотур, комбінований). Гастротуризм підтримує регіональний розвиток та зміцнює місцеву ідентичність й культуру. Багатонаціональність як потенціал сприяє розвитку гастрономічного туризму в Україні. Мультикультурна кухня задовольняє широкий спектр смаків і вподобань, успішно створює відчуття спільності у закладі ресторанного господарства. Встановлено, що гастрономічний туризм України знаходиться у стадії становлення порівняно з європейським, але має все необхідне для свого поступового розвитку. До сприятливих чинників процвітання гастрономічного туризму відносять кулінарну спадщину, відповідний рівень розвинутої інфраструктури, фермерські господарства з харчовими продуктами місцевих виробників, гастрономічні періодичні заходи (фестивалі, івенти, виставки тощо), різноманітний вибір закладів ресторанного господарства. Головною рушійною силою у розвитку гастротуризму стають тематичні фестивалі локальної їжі та місцевих страв.

Посилання

Корнілова В. В., Корнілова Н. В. Сучасні тенденції розвиту гастрономічного туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (дата звернення: 10.04.2024).

Спеціалізований туризм : навч. посіб. / Богатирьова, Г.А. та ін.. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. 173 с.

Підгірна В. Н., Єремія Г. І., Хникіна М. В. Аналіз тенденцій гастрономічного туризму: міжнародний досвід та Україна. Економіка та суспільство. 2022. №37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-72

Потьомкін Л. М., Дишкантюк О. В., Жосан В. Д. Аналіз факторів зовнішнього середовища на розвиток ресторанного господарства Одещини в аспекті гастрономічного туризму. Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies: international scientific conference. Latvia: “Baltija Publishing”. 2021. С. 53–57. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-12.

Красовський С.О. (2021). Гастрономічний туризм як актуальний тренд сучасної культури. Питання культурології. 2021. №37. С. 169–180. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236018

Саркісян Г. О. Роль і значення стимулювання гастрономічного туризму в структурі розвитку регіональних туристичних ринків України. Український журнал прикладної економіки. 2020. № 1. С. 312–320.

Костиря І.О., Білецька О.О. (2021). Гастрономічний туризм як інструмент культурного брендингу України. Питання культурології. 2021. №38. С. 301–313. DOI: https://doi.org/10.31866/2410- 1311.38.2021.247174

Подпоріна Н. Використання інноваційних технологій у ресторанному бізнесі. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : прогр. міжнар. наук. конф. (17–18 листоп. 2022 р.). Харків : ХДАК, 2022. С. 103-105.

Силівейстр В. ТОП-13 трендів у ресторанному бізнесі у 2024 році : веб-сайт. URL: https://joinposter.com/ua/post/restoranni-trendy (дата звернення: 10.04.2024).

Гастрономічний туристичний шлях. Туристично-Інформаційний центр Закарпаття : веб-сайт. URL: http://www.transcarpathiatour.com.ua/marshrut_gastr (дата звернення: 10.04.2024).

Автентична Україна : веб-сайт. URL: https://authenticukraine.com.ua (дата звернення: 10.04.2024).

Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Шамара І.М., Болото К.І. Перспективи розвитку гастротуризму України в повоєнний період. Вiсник ХНУ iменi В. Н. Кapaзiнa. 2023. № 17. С. 128–140. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2023-17-11.

Гастроспадщина України. Інтерактивна карта регіонів України : веб-сайт. URL: https://gastroheritage.com.ua/ua/site (дата звернення: 10.04.2024).

Михайлюк О. Л., Хумаров О. А. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні. Економічні інновації. 2020. № 2 (75). С. 71–81.

5 головних фуд-трендів нашого покоління : веб-сайт. URL: https://www.village.com.ua/village/city/specials-city/281599-activia (дата звернення: 10.04.2024).

Крикуненко І., Фещенко Р. Чемпіони гастрономічної справи. Топ-100 ресторанів України від НВ – повний список. URL: https://life.nv.ua/ukr/food-drink/top-100-naykrashchih-restoraniv-ukrajini-vid-zhurnalu-nv-povniy-perelik-50185016.html (дата звернення: 10.04.2024).

Kornilova V. V., Kornilova N. V. (2018) Suchasni tendentsii rozvytu hastronomichnoho turyzmu [Current trends in the development of gastronomic tourism]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (accessed April 10, 2024).

Bohatyrova H. A., Holovan M. H., Horina H. O., Koptieva T. S. (2021) Spetsializovanyi turyzm [Specialized tourism] : navch. posib.. Kryvyi Rih : DonNUET, 173 р. (in Ukrainian)

Pidhirna V. N., Yeremiia H. I., Khnykina M. V. (2022) Analiz tendentsii hastronomichnoho turyzmu: mizhnarodnyi dosvid ta Ukraina [Analysis of gastronomic tourism trends: international experience and Ukraine.]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-72

Potomkin L. M., Dyshkantiuk O. V., Zhosan V. D. (2021) Analiz faktoriv zovnishnoho seredovyshcha na rozvytok restorannoho hospodarstva Odeshchyny v aspekti hastronomichnoho turyzmu [Analysis of external environment factors on the development of the restaurant industry of Odesa region in terms of gastronomic tourism]. Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies: international scientific conference. Latvia: “Baltija Publishing”. рр. 53-57. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-12.

Krasovskyi S.O. (2021). Hastronomichnyi turyzm yak aktualnyi trend suchasnoi kultury [Astronomical tourism as a current trend in contemporary culture.]. Pytannia kulturolohii – Issues of cultural studies, vol. 37, рр. 169–180. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236018

Sarkisian H. O. (2020) Rol i znachennia stymuliuvannia hastronomichnoho turyzmu v strukturi rozvytku rehionalnykh turystychnykh rynkiv Ukrainy [The role and importance of stimulating gastronomic tourism in the structure of development of regional tourism markets in Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 1. рр. 312–320.

Kostyria, I.O., Biletska, O.O. (2021). Hastronomichnyi turyzm yak instrument kulturnoho brendynhu Ukrainy [Gastronomic tourism as a tool for cultural branding of Ukraine]. Pytannia kulturolohii – Issues of cultural studies, vol.38, рр. 301–313. DOI: https://doi.org/10.31866/2410- 1311.38.2021.247174

Podporina N. (2022) Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u restorannomu biznesi [The use of innovative technologies in the restaurant business]. Kulturolohiia ta sotsialni komunikatsii: innovatsiini stratehii rozvytku : prohr. mizhnar. nauk. konf. (17–18 lystop. 2022 r.). Kharkiv : KhDAK, рр. 103-105.

Syliveistr V.(2024) TOP-13 trendiv u restorannomu biznesi u 2024 rotsi [TOP-13 trends in the restaurant business in 2024]. Available at: https://joinposter.com/ua/post/restoranni-trendy (data zvernennia: 10.04.2024).

Hastronomichnyi turystychnyi shliakh. Turystychno-Informatsiinyi tsentr Zakarpattia [Gastronomic tourist route. Tourist Information Center of Transcarpathia]. Available at: http://www.transcarpathiatour.com.ua/marshrut_gastr (accessed April 10, 2024).

Avtentychna Ukraina [Authentic Ukraine]. Available at: https://authenticukraine.com.ua (accessed April 10, 2024).

Haponenko H.I., Yevtushenko O.V., Shamara I.M., Boloto K.I. (2023) Perspektyvy rozvytku hastroturyzmu Ukrainy v povoiennyi period [Prospects for the development of gastrotourism in Ukraine in the postwar period]. Visnyk KhNU imeni V. N. Kapazina – Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University, vol. 17. рр. 128–140. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2023-17-11.

Hastrospadshchyna Ukrainy. Interaktyvna karta rehioniv Ukrainy [Gastronomic heritage of Ukraine. Interactive map of Ukrainian regions]. Available at: https://gastroheritage.com.ua/ua/site (accessed April 10, 2024).

Mykhailiuk O. L., Khumarov O. A. (2020) Perspektyvy rozvytku hastronomichnoho turyzmu v Ukraini [Prospects for the development of gastronomic tourism in Ukraine]. Ekonomichni innovatsii – Economic innovations, vol. 2 (75). рр. 71–81.

5 holovnykh fud-trendiv nashoho pokolinnia (2019) [5 main food trends of our generation]. Available at: https://www.village.com.ua/village/city/specials-city/281599-activia (accessed April 10, 2024).

Krykunenko I., Feshchenko R. (2021) Chempiony hastronomichnoi spravy. Top-100 restoraniv Ukrainy vid NV – povnyi spysok [Champions of gastronomy. Top 100 restaurants in Ukraine from NV - the full list]. Available at: https://life.nv.ua/ukr/food-drink/top-100-naykrashchih-restoraniv-ukrajini-vid-zhurnalu-nv-povniy-perelik-50185016.html (accessed April 10, 2024).

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Сіра, Е., Каролоп, О., & Загнибіда, Р. (2024). РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ, ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-154