ЗАРОДЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ З ВИНИКНЕННЯМ ПОТРЕБ

Ключові слова: суспільно-економічні відносини, потреби, власність, межі, правові норми, ринкові механізми, конкуренція, економічна система

Анотація

В статті аналізується процес зародження суспільно-економічних відносин у контексті виникнення потреб. Встановлено, що суспільно-економічні відносини виникають у результаті взаємодії членів суспільства, центральним об’єктом якої є не лише потреби суспільства, але і власність на ресурси, політичні та правові обмеження, а також ринкові механізми та конкуренція. Виявлено, що складна економічна система, що виникає під час такої взаємодії, через обмін товарами, послугами, інформацією тощо визначає зміст суспільно-економічних відносин. Потреби людей впливають як на економічну взаємодію, так і на соціальні та культурні відносини. Формування економічної системи суспільства відображає його соціально-економічні потреби, цінності та цілі, розуміння яких та взаємозв’язків між ними дає змогу ефективніше управляти економічним розвитком та сприяти досягненню сталого та збалансованого розвитку суспільства.

Посилання

Богун М.М. Глобалізація та її вплив на розвиток соціально-економічних систем. Стратегія економічного розвитку України. 2021. №4. С.12–14.

Копельчук Я.В. Сучасні тренди розвитку соціально-економічних систем. Механізм регулювання економіки. 2020. №1. С.9–10.

Красовська Г.О. Забезпечення структурної збалансованості сталого розвитку соціально-економічних систем: теорія, методологія, практика: Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 384 с.

Fedushko S., Trevoho O., Hoshovska O., Syerov Yu., Mykhalchyshyn N., Skvortsov D. & Fedevych L. (2023). E-commerce Drivers During the Pandemic and Global Digitalization: A Review Study. Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control, vol 462. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-25695-0_11

Bohun M.M. (2021) Hlobalizatsiia ta yii vplyv na rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system [Globalization and its impact on the development of socio-economic systems]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine. no.4. pp. 12–14.

Kopelchuk Y.V. (2020) Suchasni trendy rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [Modern trends in the development of socio-economic systems]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of economic regulation. no.1. pp. 9–10.

Krasovska G.O. (2021) Zabezpechennia strukturnoi zbalansovanosti staloho rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system: teoriia, metodolohiia, praktyka: Kamianets-Podilskyi: TOV «Drukarnia «Ruta» [Ensuring the structural balance of the sustainable development of socio-economic systems: theory, methodology, practice: Kamianets-Podilskyi: LLC "Drukarnia "Ruta"], 384 p.

Fedushko S., Trevoho O., Hoshovska O., Syerov Yu., Mykhalchyshyn N., Skvortsov D. & Fedevych L. (2023). E-commerce Drivers During the Pandemic and Global Digitalization: A Review Study. Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control, vol 462. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-25695-0_11.

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Баранюк , А. (2024). ЗАРОДЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ВИНИКНЕННЯМ ПОТРЕБ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-130
Розділ
ЕКОНОМІКА