ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: страхова компанія, інвестиційна діяльність, страхові резерви, страховий ринок, ESG-інвестування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності та особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Розглянуто структуру категорії «інвестиційна діяльність» в підходах різних авторів та запропоновано авторське визначення. Акцентовано увагу на тому, що інвестиційна діяльність страхових компаній є жорстко регламентованою з боку держави у частині дотримання принципів, вибору напрямів та структури інвестування коштів страхових резервів. Виокремлено завдання інвестиційної діяльності страхових компаній. Серед принципів здійснення інвестиційної діяльності зазначено принципи:, прибутковості, ліквідності та диверсифікації. Проаналізовано вплив російського повномасштабного вторгнення на страховий ринок України. Узагальнено проблеми, що є причинами недостатнього розвитку інвестиційної діяльності українських страховиків та запропоновано напрямки, щодо їх подолання. Розглянуто сутність ESG-інвестування , його напрямки та реалізацію принципів у інвестиційній діяльності страхових компаній.

Посилання

Гаврилюк Т. С. Теоретичні аспекти аналізу страхової інвестиційної діяльності / Т.С. Гаврилюк //Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А.Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 131–135.

Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 240 с

Дуфенюк О. М. Визначення економічної сутності інвестицій та міжнародної інвестиційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин / О. М. Дуфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. –2007. – Вип. 17.2. – С. 152–160.

Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик–менеджменту / [Р.В.Пікус, Н.В.Приказюк, О.М. Лобова та ін]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.:Логос, 2015. – 508 с

Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік. Нацкомфінпослуг. URL: https://forinsurer.com/files/file00654.pdf

Підсумки діяльності страхових компаній за 2019 рік. Нацкомфінпослуг. URL: http://ufu.org.ua/files/stat/SK_info2019.pdf

Підсумки діяльності страхових компаній за 2020 рік. НБУ. URL: https://forinsurer.com/files/file00634.pdf

Підсумки діяльності страхових компаній за 2021 рік. НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2021-11.pdf?v=4

Підсумки діяльності страхових компаній за 2022 рік. НБУ. URL: https://forinsurer.com/files/file00728.pdf

Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18.09.91 № 1560-XII зі змінами та доповненнями. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Постанова НБУ від 23 грудня 2023 року.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z078218#Text

Про страхування[Електронний ресурс]: Закон України від 07.03.1996 р.№ 85/96ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96%D0%B2%D1%80#Text

Федоренко, В. Г. Інвестознавство [Текст] : підручник – 3-те вид. доп. / В. Г. Федоренко. – К. : МАУП, 2004.– 480 с

Фінанси: курс для фінансистів: Навч.посіб./ За ред. Оспіщева В.І К.:Знання,2008.-C.520

Чи є місце для ESG в Україні сьогодні? Економічна правда: [сайт]. URL:https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692962/

Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посібник / Д. М. Черваньов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 622 с.

Щодо активізації інвестиційної діяльності страхових компаній: аналітична записка. В.О. Поворозник. URL:http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/36.htm

Climate Innovation Fund. Microsoft: [сайт]. URL:https://www.microsoft.com/en-us/corporateresponsibility/sustainability/climate-innovation

Focusing on regenerative agriculture and moving to renewable electricity, Nestle redoubles efforts to combat climate change.Nestle: [сайт]. URL:https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-efforts-combat-climate-change

Ingraining sustainability in the next era of ESG investing. Deloitte: [сайт]. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/esg-investing-and-sustainability.html

Sustainable/ESG investing in insurance: Frequently asked questions. Milliman: [сайт]. URL: https://www.milliman.com/en/insight/sustainable-esg-investing-insurance-frequently-asked-questions

Havryliuk T. S. (2014) Teoretychni aspekty analizu strakhovoi investytsiinoi diialnosti[Theoretical aspects of the analysis of insurance investment activity] / Havryliuk T.S. //Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats [Economic analysis: coll. of science papers] / Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol.: V. A.Derii (holov. red.) ta in. – Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu “Ekonomichna dumka”,Tom 18. – № 1. – pp. 131–135.

Honcharov A. B. (2004) Investuvannia : navch. Posib [ Investing: education. manual] / A. B. Honcharov. – Kh. : INZhEK,240 p.

Dufeniuk O. M. Vyznachennia ekonomichnoi sutnosti investytsii ta mizhnarodnoi investytsiinoi diialnosti v umovakh rozvytku rynkovykh vidnosyn [Determination of the economic essence of investments and international investment activity in the conditions of development of market relations] / O. M. Dufeniuk // Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. –2007. – Vyp. 17.2. – pp. 152–160.

Mizhdystsyplinarnyi slovnyk zi strakhuvannia ta ryzyk–menedzhmentu [Interdisciplinary dictionary of insurance and risk management] / [R.V.Pikus, N.V.Prykaziuk, O.M. Lobova ta in]; za nauk. red. prof. R.V. Pikus. – K.:Lohos, 2015. – 508 p.

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2018 rik [Results of the activities of insurance companies for 2018] Natskomfinposluh. Available at: https://forinsurer.com/files/file00654.pdf

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2019 rik. [Results of the activities of insurance companies for 2019] Natskomfinposluh. Available at: http://ufu.org.ua/files/stat/SK_info2019.pdf

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2020 rik. [ Results of the activities of insurance companies for 2020] NBU. URL: https://forinsurer.com/files/file00634.pdf

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2021 rik. [Results of the activities of insurance companies for 2021] NBU. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2021-11.pdf?v=4

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2022 rik. [Results of the activities of insurance companies for 2022] NBU. Available at: https://forinsurer.com/files/file00728.pdf

Pro investytsiinu diialnist [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy [On investment activity Law of Ukraine]vid 18.09.91 № 1560-XII zi zminamy ta dopovnenniamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Pro oboviazkovi kryterii i normatyvy dostatnosti kapitalu ta platospromozhnosti, likvidnosti, prybutkovosti, yakosti aktyviv ta ryzykovosti operatsii strakhovyka: Postanova NBU vid 23 hrudnia 2023 roku [On the mandatory criteria and standards of capital adequacy and solvency, liquidity, profitability, asset quality and riskiness of the insurer's operations: Decree of the National Bank of Ukraine on State Regulation in the Field of Financial Services Markets dated December 23, 2023.]

Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z078218#Text

Pro strakhuvannia [Elektronnyi resurs]: Zakon Ukrainy vid 07.03.1996[About insurance: Law of Ukraine] r.№ 85/96VR. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96%D0%B2%D1%80#Text

Fedorenko, V. H. Investoznavstvo [Tekst] : pidruchnyk – 3-te vyd. dop. / V. H. Fedorenko. – K. : MAUP, 2004.– p. 480

Finansy: kurs dlia finansystiv: Navch.posib.[ Finances: a course for financiers: Study guide]/ Za red. Ospishcheva V.I K.:Znannia,2008.-p.520

Chy ye mistse dlia ESG v Ukraini sohodni [Is there a place for ESG in Ukraine today?]: Ekonomichna Pravda – Economic truth [sait]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692962/

Chervanov D. M. Menedzhment investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv : navch. posibnyk [Management of investment activity of enterprises: training. manual]/ D. M. Chervanov. – K. : Znannia-Pres, 2003. – p.622

Shchodo aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti strakhovykh kompanii: analitychna zapyska [Regarding the intensification of investment activities of insurance companies: an analytical note] V.O. Povoroznyk. Available at: http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/36.htm

Climate Innovation Fund. Microsoft: [sait]. URL:https://www.microsoft.com/en-us/corporateresponsibility/sustainability/climate-innovation

Focusing on regenerative agriculture and moving to renewable electricity, Nestle redoubles efforts to combat climate change.Nestle: [sait]. Available at: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-efforts-combat-climate-change

Ingraining sustainability in the next era of ESG investing. Deloitte: [sait]. Available at: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/esg-investing-and-sustainability.html

Sustainable/ESG investing in insurance: Frequently asked questions. Milliman: [sait]. Available at: https://www.milliman.com/en/insight/sustainable-esg-investing-insurance-frequently-asked-questions

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Гудзинська , Л., & Грипа, В. (2024). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-138
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ