УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ПІДПРОЄКТ ПРОЄКТУ РОЗВИТКУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: ресурси проєкту, управління проєктами, судноплавні компанії, підпроєкт, життєвий цикл, групи процесів, фази життєвого циклу

Анотація

Стаття присвячена управління матеріальними ресурсами як підпроєкту розвитку судноплавної компанії. Було досліджено та узагальнено особливості підпроєкту ресурсного забезпечення будь-якого прикладного спрямування. Виділено три категорії матеріально-технічних ресурсів, сутність використання яких диференціює в залежності від характеру їх участі в проєкті на протязі всього життєвого циклу та їх майбутнє виведення з проєкту в залежності від категорії до якої належить ресурс. Ресурсна база є обʼєднуючою для всіх галузей знань і багато в чому визначає характер прийнятих рішень в управлінні конкретним проєктом. Кожна з дій, необхідних для досягнення цілей підпроєкту, відноситься до певної групи процесів управління проєктами, але на наш погляд, склад визначених процесів має бути доповнений, що і було запропоновано в даному дослідженні.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/resurs (дата звернення: 14.04.2024).

Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81 (дата звернення: 14.04.2024).

Планування та розподіл ресурсів у проектах розробки ПЗ. URL: https://production-ready.dev/2022/07/planuvannia-resursiv/ (дата звернення: 14.04.2024).

Шашина М. В., Недзельський А. О. Оцінювання ефективності управління ресурсами підприємства як інструмент забезпечення прибутковості. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна). 2023. № 1. С. 125–132. URL: https://doi.org/10.32782/2311- 844x/2023-1-17 (дата звернення: 15.04.2024).

Прихно Ю.Є. RESOURCE-ORIENTED APPROACH TO THE ENTERPRISE STRATEGY FORMULATION. Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами. Претензії до організаторів не приймаються. Головний редактор д. т. н., проф. Петренко ВО Науковий редактор д. т. н., проф. Молоканова ВМ Науковий редактор к. т. н., доц. Дорожко ГК (2023) - с. 81.

Шпак С. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ. Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 3. с. 225–233. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/47-5.pdf (дата звернення: 15.04.2024).

Вигівська, І. М., Іваненко, В. О., & Шевченко, Л. Я. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙЇ. ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 4 (66). с. 10–29. URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2258/4.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.04.2024).

Лапкіна І. А., Бондар О. В. Використання лізингу для ресурсного забезпечення проектів // ВЕЖПТ. 2010. №3 (43), с.19–21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-lizinga-dlya-resursnogo-obespecheniya-proektov (дата звернення: 20.04.2024).

A Guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® GUIDE ). Sixth Edition. Project Management Institute, USA. 756 р.

Керівництво до зводу знань з управління проектами (Керівництво PMBOK). П'яте видання/Project Management Institute, 2013. - 614 с.

Настанови до зводу знань з управління проектами (Настанова PMBOK) та Стандарт з управління проектами. Сьоме видання// Project Management Institute, 2021. - 274 с.

Життєвий цикл та фази проєкту. URL: https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=15148&chapterid=2604 (дата звернення: 15.04.2024).

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Available at: http://sum.in.ua/s/resurs (accessed April 14, 2024).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi movy [A large explanatory dictionary of the modern language]. Available at: https://slovnyk.me/dict/vts/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81 (accessed April 14, 2024).

Planuvannia ta rozpodil resursiv u proektakh rozrobky PZ. [Planning and allocation of resources in software development projects]. Available at: https://production-ready.dev/2022/07/planuvannia-resursiv/ (accessed April 14, 2024).

Shashina M. V., Nedzelskyi A. O. (2023) Otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia resursamy pidpryiemstva yak instrument zabezpechennia prybutkovosti. [Evaluation of the efficiency of enterprise resource management as a tool for ensuring profitability]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (seriia ekonomichna) - Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs (Economic Series). Vol. 1., pp. 125-132. URL: https://doi.org/10.32782/2311- 844x/2023-1-17 (accessed April 15, 2024).

Prykhno Y.E. (2023) RESOURCE-ORIENTED APPROACH TO THE ENTERPRISE STRATEGY FORMULATION. The materials are published in the originals provided by the authors. Claims to the organisers are not accepted. Editor-in-Chief Doctor of Technical Sciences, Professor Petrenko VO Scientific Editor Doctor of Technical Sciences, Professor Molokanova VM Scientific Editor Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Dorozhko GK - p. 81. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/47-5.pdf (accessed April 15, 2024).

Shpak S. (2019) RESURSNYI POTENTsIAL PROMYSLOVOHO PIDPRYIeMSTVA: ALTERNATYVNI PIDKhODY DO VYZNAChENNIa TA OTsINKY [RESOURCE POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE: ALTERNATIVE APPROACHES TO DEFINITION AND ASSESSMENT]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytskyi National University, Vol. 3, pp. 225–233. Available at: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2258/4.pdf?sequence=1 (accessed April 15, 2024).

Vyhivska, I. M., Ivanenko, V. O., & Shevchenko, L. Y. (2013). KOMPLEKSNYI ANALIZ RESURSNOHO POTENTsIALU KORPORATsIII [COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE CORPORATION'S RESOURCE POTENTIAL]. VISNYK ZhDTU - HERALD OF THE WTU, Vol. 4 (66). pp. 10–29. Available at: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2258/4.pdf?sequence=1 (accessed April 15, 2024).

Lapkina I. A., Bondar O. V. (2010) Vykorystannia lizynhu dlia resursnoho zabezpechennia proektiv [Using leasing to resource projects]. VEZhPT - VEZHPT, Vol. №3 (43), pp. 19–21. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-lizinga-dlya-resursnogo-obespecheniya-proektov (accessed April 20, 2024).

A Guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® GUIDE ). Sixth Edition. Project Management Institute, USA. 756 р.

Kerivnytstvo do zvodu znan z upravlinnia proektamy (Kerivnytstvo PMBOK). Piate vydannia (2013) [Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Fifth Edition]. Project Management Institute, 614 p.

Nastanovy do zvodu znan z upravlinnia proektamy (Nastanova PMBOK) ta Standart z upravlinnia proektamy. Some vydannia (2021) [Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guidelines and Project Management Standard. Seventh edition]. Project Management Institute, 274 p.

Zhyttievyi tsykl ta fazy proiektu [Project life cycle and phases]. Available at:https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=15148&chapterid=2604 (accessed April 15, 2024).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Главатських , В. (2024). УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ПІДПРОЄКТ ПРОЄКТУ РОЗВИТКУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-108
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ