МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: дохід від реалізації продукції, комунальні підприємства, регресія, метод головних компонент, дерево рішення, k-ближніх сусідів

Анотація

Досліджено завдання підвищення достовірності оцінювання рівня чистого доходу від реалізації продукції комунального підприємства. Проаналізована залежність величини чистого доходу від реалізації продукції від таких факторів як: собівартість реалізованої продукції, інші операційні доходи. Наявність мультиколінеарності між факторами викликало потребу побудови регресійних моделей за методом найменших квадратів за кожним фактором. Також, були побудовані моделі за методом найменших квадратів після застосування до факторів методу головних компонент. В роботі розглянуті і моделі на основі машинного навчання. Були побудовані регресійні моделі на основі k-ближніх сусідів та бінарного дерева рішень. Найліпшої серед всіх досліджених регресійних моделей оцінювання рівня чистого доходу від реалізації продукції комунального підприємства виявилася модель бінарного дерева рішень.

Посилання

Гудзь Н.В. Облікова модель формування фінансових результатів діяльності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Економіка та суспільство. № 13. 2017. С. 1339–1346. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/223.pdf

Кінєва Т.С., Остапенко А.Д. Звіт про фінансові результати в системі стратегічного управління підприємством. Науковий огляд. № 9. 2015. С. 1–7. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/217451031.pdf

Кобець С.П., Лузіна А.О. Застосування адаптивних моделей для прогнозування чистого доходу від реалізації продукції. № 4. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/42.pdf

Марусяк Н.Л. Фінансові ризики та їх вплив на фінансовий стан підприємства. Ефективна економіка. 2024. № 1. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2885/2921

Позднякова В.Д. Економетрична модель оцінювання фінансових результатів діяльності банків України. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 582–587. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/94.pdf

Ткаченко І.С., Проскурович О.В. Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства. Економіка: реалії часу. 2017. № 3. С. 84-94. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No3/84.pdf

Hudz N.V. (2017) Oblikova model formuvannia finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv v Ukraini [Accounting model of formation of financial results of activity of enterprises in conditions of integration processes in Ukraine]. Economy and Society, no. 13, pp. 1339–1346. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/223.pdf

Kineva T.S., Ostapenko A.D. (2015) Zvit pro finansovi rezultaty v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvomi [Report on the financial results in a system of strategic management]. Scientific review, no. 9, pp. 1–7. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/217451031.pdf

Kobets S., Luzina A. (2019) Zastosuvannia adaptyvnykh modelei dlia prohnozuvannia chystoho dokhodu vid realizatsii produktsii [Application of adaptive models for forecasting a net sales]. Efektyvna ekonomika, no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/42.pdf

Marusiak N. (2024) Finansovi ryzyky ta yikh vplyv na finansovyi stan pidpryiemstva [Methodical approaches to the assessment of the volume of services provided by enterprises in the transport industry]. Efektyvna ekonomika, no. 1. Available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2885/2921 (in Ukrainian)

Pozdnyakova V.D. (2017) Ekonometrychna model otsiniuvannia finansovykh rezultativ diialnosti bankiv Ukrainy [Econometric model of estimation of financial results of the activities of banks of Ukraine]. Economy and Society, no. 11, pp. 582–587. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/94.pdf

Tkachenko I.S., Proskurovych O.V. (2017) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia finansovoho rezultatu pidpryiemstva [Economic and mathematical modeling of enterprise’s financial results]. Economics: time realities, no. 3. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No3/84.pdf

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Прокопович, Л., & Шевчук, С. (2024). МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-118
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ