МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, методичні підходи, методики конкурентоспроможності підприємства, Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/ DPM, метод PIMS, модель Портера, чинники конкурентоспроможності підприємства, фактори конкурентоспроможності підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням методів оцінки конкурентоспроможності підприємств. Економічна оцінка та діагностика конкурентоспроможності підприємств передбачає використання системи методологічних підходів, при яких диференціація, критерії, модельні показники визначають адекватність результатів з урахуванням специфіки конкурентного середовища. Проаналізовано, що серед методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства при належному інформаційному забезпеченні найточнішою є параметрична (індикаторна, критеріальна) група методичних прийомів. При цьому об’єктивна оцінка конкурентоспроможності підприємств проводиться методами, в яких остаточним розрахунком є розрахунок інтегрального індексу конкурентоспроможності. Існують ефективні методи визначення конкурентної позиції компанії з урахуванням стратегічного потенціалу компанії, що дозволяє оцінити раціональність концепції стратегічного позиціонування суб’єкта господарювання в економічній системі. Враховуючи, що основною рисою конкурентоспроможності компанії є динаміка, рівень конкурентної позиції не можна вважати довгостроковою характеристикою конкурентного статусу підприємства, незважаючи на ефективність економічної та фінансової діяльності, ми пропонуємо використовувати матрицю (стратегічну ) методів оцінки.

Посилання

Веллінгтон Дж. Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій : Монографія. Київ : Бліц–Інформ, 2004.

Джонсон Р.А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників : Навч. посібник. Київ : Бліц–Інформ, 2003.

Довбуш Р.А., Зозуля А.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємств : Підручник. Харків : Основа, 2003.

Савчук В.І., Корж Д.А. Системи управління конкурентоспроможністю : Підручник. Харків : Основа, 2003.

Такамацу К. Методи управління конкурентоспроможністю японських виробників : Монографія. Київ : Бліц–Інформ, 2004.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : Підручник. Київ : Академвидав, 2003.

Кириченко О.М., Мігдальський А.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 2. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5428

Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–163.

Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств : теоретичні аспекти : моногр. Київ : ДАКККіМ, 2006. 144 с.

Самуляк В. Ю., Фещур Р. В. Оцінювання рівня розвитку підприємств. Логістика: Вісник НУ «Львівська політехніка». 2008. № 633. С. 627–636.

Фещур Р. В., Лебідь Т. В., Самуляк В. Ю. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 4. С. 27–32.

Vellіngton J. (2009), Konkurentospromozhnіst transnatsіonalnih korporatsіy, [The competitiveness of multinationals], Blіts-Іnform, Kiev, Ukraine.

Johnson R. (2008), Kompleksne upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu amerikanskih, virobnikіv [Integrated management of competitiveness of US manufacturers] Blіts-Іnform, Kiev, Ukraine.

Dovbush R.A. (2011), Upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu pіdpriєmstva [Managing enterprise competitiveness] Kharkiv, Ukraine.

Savchuk V.І. (2008), Systemy upravlinnya konkurentospromozhnistyu [The control system of competitiveness] Kharkiv, Ukraine.

Takamatsu K. (2009), Metody upravlinnya konkurentospromozhnistyu yapons'kykh vyrobnykiv [Management practices competitiveness of Japanese manufacturers], Blіts-Іnform, Kiev, Ukraine.

Kuzmіn O.E. (2010) Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management], Akademvidav, Kiev, Ukraine.

Kyrychenko O.M., Mihdalskyi A.V. (2017) Metody otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, no 2. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5428

Levytska A.O. (2013) Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsii. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, no 4, pp. 155–163.

Drahan O.I. (2006) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv : teoretychni aspekty: monohr. Kyiv : DAKKKiM, 144 p.

Samuliak V.Yu., Feshchur R.V. (2008) Otsiniuvannia rivnia rozvytku pidpryiemstv. Lohistyka: Visnyk NU «Lvivska politekhnika», no 633, pp. 627–636.

Feshchur R.V., Lebid T.V., Samuliak V.Yu. (2010) Metody otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no 4, pp. 27–32.

Переглядів статті: 1361
Завантажень PDF: 1524
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Суханова, А. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-62
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ