РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ІНТЕГРУВАННЯ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: Інформаційні технології, бухгалтерський облік, автоматизація обліку, цифровізація процесів, оптимізація процесів, діджиталізація

Анотація

У статті розглянуто розвиток та вплив інформаційних технологій на сферу бухгалтерського обліку. Зокрема, аналізуються сучасні тенденції в застосуванні інформаційних систем у бухгалтерському обліку, їх переваги та виклики. Досліджується вплив автоматизації та цифровізації на процеси обліку, зокрема в контексті збільшення ефективності та точності облікових операцій. Також розглядається важливість впровадження захисту даних інформаційних систем у зв'язку зі зростанням кіберзагроз. Встановлено, що інформаційні технології необхідно розглядати як важливий інструмент для оптимізації процесів бухгалтерського обліку, однак їх впровадження потребує комплексного підходу та уважного контролю з боку фахівців у галузі. Розглянуті найбільш відомі та широко використовувані автоматизовані системи для бухгалтерського обліку.

Посилання

Канцедал Н.А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Accounting and Finance. 2019. № 1 (83). С. 28–34.

Панасюк B., Бурденюк T., Мужевич H. Особливості цифрової трансформації обліку. Галицький економічний вісник. 2021. № 1 (68). С. 70–76.

Співак С., Панчишин Д., Скочиляс М., Яремчук К. Діджиталізація процесів бухгалтерського обліку. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. № 2 (25). С. 113–119.

Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2(24). С. 4–12.

Ратинський В.В. Інформаційні технології в бухгалтерському обліку. Перспективи та проблеми. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 4(1). С. 17–20.

Business Automation Software (BAS) - програмні рішення для створення комплексних систем автоматизації бізнесу. URL: https://www.bas-soft.eu/ (дата звернення: 01.04.2024).

Кулик В.А., Любимов М.О. Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій в бухгалтерському обліку. Науковий вісник ПУЕТ. 2019. № 2 (93). С. 40–46.

Kantsedal N.A. (2019) Bukhhaltersʹkyy oblik tsyfrovoyi epokhy: rozshyrennya terminolohichnykh kordoniv [Accounting in the digital era: expanding terminological boundaries]. Accounting and Finance, no. 1 (83), pp. 29–34.

Panasyuk, B., Burdenyuk, T., Muzhevich, H. (2021) Osoblyvosti tsyfrovoyi transformatsiyi obliku [Features of digital transformation of accounting]. Galician economik journal, no. 1 (68), pp. 70–76.

Spivak S., Panchyshyn D., Skochylyas M., Yaremchuk K. (2021) Didzhytalizatsiya protsesiv bukhhaltersʹkoho obliku [Digitalization of accounting processes]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy i derzhava, no. 2 (25), pp. 113–119.

Gudz O.E. (2018) Cyfrova ekonomika: zmina cinnostej ta orijentyriv upravlinnja pidpryjemstvamy [Digital economy: change of values and guidelines of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 2 (24), pp. 4–12.

Ratyns'kyj, V.V. (2021) Informatsiyni tekhnolohiyi v bukhhaltersʹkomu obliku. Perspektyvy ta problemy [Information technology in accounting. prospects and problems]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 4 (1), рр. 17–20.

Business Automation Software (BAS) - prohramni rishennya dlya stvorennya kompleksnykh system avtomatyzatsiyi biznesu [Business Automation Software (BAS) - software solutions for creating complex business automation systems]. Available at: https://www.bas-soft.eu/ (accessed April 1, 2024).

Kulyk, V.A., Liubymov, M.O. (2019) Mozhlyvosti, zahrozy ta perspektyvy vykorystannya «khmarnykh» tekhnolohiy v bukhhaltersʹkomu obliku [Opportunities, threats, and prospects for using cloud technologies in accounting]. Naukovyj visnyk PUET, no. 2 (93), рр. 40–46.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Грицай , О., & Папіш , В. (2024). РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ІНТЕГРУВАННЯ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-88
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ