МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ: СВІТОВІ ПРАКТИКИ

Ключові слова: морський порт, модель управління, управління морськими портами, портові оператори, ефективність роботи, розвиток

Анотація

Відзначено роль морських портів в забезпеченні ефективності функціонування глобальної транспортної системи. Доведено значущість сучасних підходів та моделей управління для розвитку портів та підвищення їх конкурентоспроможності. Акцентовано увагу на особливостях портової діяльності та їх впливі на формування системи менеджменту. Досліджено світові практики формування моделей управління портовою діяльністю та акцентовано увагу на традиційних моделях. Узагальнено їх основні характеристики, проаналізовано сильні та слабкі сторони. Встановлено, що при формуванні системи управління, лідерами світової портової галузі віддається перевага комбінованим моделям. А на вибір їх складових впливають основні тенденції розвитку логістики та портової сфери, глобальні реформи тощо. Визначено моделі, які є прийнятними для подальшого запровадження (за умов адаптації) в морських портах України.

Посилання

Review of Maritime Transport 2023: Towards a green and just transition). URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2023_en.pdf. (дата звернення 18.02.2024).

Chuprina E., Zahorodnia Y., Petrenko O., Britchenko I., Goretskyi O. Specific characteristics of seaports development in the context of digitalization: international experience and conclusions. International Journal of Agricultural Extension. 2022. 10 (Special issue 1). P. 105–117. DOI: 10.33687/ijae.010.00.3879

Verhoeven P. A review of port authority functions: Towards a renaissance?. Maritime Policy & Management. 2010. № 37 (3). pp. 247–270.

Іванов Г. Формування концепції державного управління розвитком морських портів України. Менеджер. 2018. № 1. С. 200-208.

Клюєва Є. Особливість адміністративно-правового забезпечення реформування системи управління морським портом в умовах інтеграції України до Євросоюзу. Право та державне управління. 2018. №2(31), том 1. С. 120-124.

Кулішова О., Котенко В., Яковцев С. Перспективи впровадження цифрових технологій у процеси управління операційною безпекою морських портів. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 11. С. 76-85. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.11.

De Langen P. W., van der Lugt L. M. Institutional reforms of port authorities in the Netherlands; the establishment of port development companies. Research in Transportation Business & Management. March 2017. Volume 22. pp. 108-113.

Morton R. Digital transformation: real results. Port technology. 2021. Edition 106. P. 3–5.

Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України: аналіт. доп. / О. В. Собкевич та ін. К.: НІСД, 2016. 72 с.

Sugawara J. Port and hinterland network: a case study of the Crescent Corridor intermodal freight program in the US. Transportation Research Procedia. 2017. № 25. Рр. 916–927. doi: http://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.466.

Карпенко О.О. Аналіз європейського досвіду впровадження концесійної форми державно-приватного партнерства у морських портах. Бізнес Інформ. 2015. № 6. С. 43–47.

Платонов О. І. Трансформація до моделі управління «порт-лендлорд» як запорука розвитку мультимодальних перевезень. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 97–102.

Шемаєв В.В., Шемаєва Л.М. Наближення до моделі управління порт-лендлорд: український контекст. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2020. № 4 (73). С. 19-30. DOI 10.31375/2226- 1915- 2020-4-19-30.

Про морські порти України: Закон Україні від 17.05.2012 р. № 4709-VI. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14. (дата звернення 18.02.2024).

Про схвалення Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 548-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80. (дата звернення 18.02.2024)

Вдосконалення управління портовою галуззю України. Консолідація контролю за користуванням портовими територіями та наближення до моделі управління «порт-лендлорд»: світовий досвід і перспективи реформування в українському контексті. Світовий банк. 2020. 76с.

UNCTAD. (2023). Review of Maritime Transport 2023: Towards a green and just transition). Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ rmt2023_en.pdf. (accessed 18.02.2024)

Chuprina, E., Zahorodnia, Y., Petrenko, O., Britchenko, I., Goretskyi, O. (2022). Specific characteristics of seaports development in the context of digitalization: international experience and conclusions. International Journal of Agricultural Extension, 10 (Special issue 1), рр. 105–117. DOI: 10.33687/ijae.010.00.3879

Verhoeven, P. (2010). A review of port authority functions: Towards a renaissance? Maritime Policy & Management, vol. 37 (3), рр. 247–270.

Ivanov, H. S. (2018). Formuvannia kontseptsii derzhavnoho upravlinnia rozvytkom morskykh portiv Ukrainy [Formation of the concept of state management of the development of seaports of Ukraine]. Menedzher, no 1, pp. 200-208. [in Ukrainian].

Kliuieva, Ye. (2018). Osoblyvist administratyvno-pravovoho zabezpechennia reformuvannia systemy upravlinnia morskym portom v umovakh intehratsii Ukrainy do Yevrosoiuzu [Peculiarities of administrative and legal support for reforming the seaport management system in the context of Ukraine's integration into the European Union]. Pravo ta derzhavne upravlinnia, №2(31), 1, 120-124. [in Ukrainian].

Kulishova, O., Kotenko, V. & Yakovtsev,, S. (2022). Perspektyvy vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii u protsesy upravlinnia operatsiinoiu bezpekoiu morskykh portiv [Prospects for the implementation of digital technologies in the processes of managing the operational security of sea ports]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, 11, 76-85. https://doi.org/ 10.32851/2708-0366/2022.11.11. [in Ukrainian].

de Langen, P. W., & van der Lugt, L. M. (2017). Institutional reforms of port authorities in the Netherlands; the establishment of port development companies. Research in Transportation Business & Management, no 22, pp. 108-113.

Morton, R. (2021). Digital transformation: real results. Port technology, edition 106, p. 3-5.

Sobkevych, O. V. ta in. (2016). Priorytety derzhavnoi morskoi polityky u sferi funktsionuvannia ta rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukrainy: analit. dop. [Priorities of the state maritime policy in the sphere of functioning and development of the Marine economic complex of Ukraine: analytical add.]. K.: NISD, 72 p. [in Ukrainian].

Sugawara, J. (2017). Port and hinterland network: a case study of the Crescent Corridor intermodal freight program in the US. Transportation Research Procedia, no 25, pp. 916–927. doi: http://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.466.

Karpenko, O.O. (2015). Analiz yevropeiskoho dosvidu vprovadzhennia kontsesiinoi formy derzhavno-pryvatnoho partnerstva u morskykh portakh [Analysis of the European experience of implementing a concession form of public-private partnership in seaports]. Biznes Inform, 6, 43–47. [in Ukrainian].

Platonov, O. I. (2020). Transformatsiia do modeli upravlinnia «port-lendlord» yak zaporuka rozvytku multymodalnykh perevezen [Transformation to the "port-landlord" management model as a key to the development of multimodal transportation]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 13-14, 97–102. [in Ukrainian].

Shemaiev, V.V. & Shemaieva, L.M. (2020). Nablyzhennia do modeli upravlinnia port-lendlord: ukrainskyi kontekst [Approaching the port-landlord management model: the Ukrainian context]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti: Zb. nauk. Prats, 4 (73), 19-30. DOI 10.31375/2226- 1915- 2020-4-19-30. [in Ukrainian].

Pro morski porty Ukrainy: Zakon Ukraini vid 17.05.2012 r. № 4709-VI [On seaports of Ukraine: Law of Ukraine No. 4709-VI of 17.05.2012]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14. (accessed 18.02.2024). [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2013). Pro skhvalennia Stratehii rozvytku morskykh portiv Ukrainy na period do 2038 roku: rozporiadzhennia vid 11.07.2013 r. № 548-r [On approval of the strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038: decree No. 548-r of 11.07.2013]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80 (accessed 18.02.2024). [in Ukrainian].

The World Bank. (2020) Vdoskonalennya upravlіnnya portovoyu galuzzyu Ukraїni. Konsolіdatsіya kontrolyu za koristuvannyam portovimi teritorіyami ta nablizhennya do modelі upravlіnnya «port-lendlord»: svіtoviy dosvіd і perspektivi reformuvannya v ukraїnskomu kontekstі [Comprehensive management of the port galuzzi of Ukraine. Consolidation of control over port territories and closeness to the "port-landlord" management model: new information and perspectives of reform in the Ukrainian context.]. Svіtoviy bank. 76 р. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Русанова, С., & Перепічко, М. (2024). МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ: СВІТОВІ ПРАКТИКИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-102
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ